Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra

Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra

Presentació

L’1 de gener del 2017 va entrar en vigor el Decret d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.

Aquest pla de comptabilitat pública va substituir l’aprovat pel Decret del 27 de gener de 1999 amb caràcter de pla comptable marc per al sector públic estatal i és aplicable obligatòriament a l’Administració general i a les seves entitats dependents que no són considerades empreses públiques. A les entitats dependents considerades empreses públiques els és aplicable el Pla general de comptabilitat, aprovat pel Decret del 30 de juliol del 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer del 2012, que és subsidiari de les NIC-NIIF per a tot allò que no està regulat per les disposicions andorranes en matèria comptable.

La informació continguda en els estats financers preparats sota les NICSP resulta de gran utilitat, tant per a propòsits de responsabilitat (accountability) com de presa de decisions. Els informes financers preparats d’acord amb les NICSP permeten als usuaris valorar l’estat de tots els recursos que l’entitat controla, així com la seva posició financera i els fluxos d’efectiu, i ajudar el lector dels estats financers a entendre l’impacte a llarg termini de les decisions polítiques adoptades.

El coneixement de les NICSP és, per tant, imprescindible per als responsables (i personal relacionat) d’elaborar la informació financera de les administracions públiques. 

Objectius

L’objectiu d’aquest curs d’iniciació és que els participants assoleixin els coneixements fonamentals i bàsics sobre l’aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic al sector públic estatal del Principat d’Andorra. En concret:

  • Entendre en què consisteixen les NICSP i la importància d’adoptar-les al sector públic estatal del Principat d’Andorra.
  • Adquirir els conceptes bàsics veient les principals afectacions derivades d’aplicar-les i adquirint eines per facilitar el desenvolupament propi en aquest marc comptable.

A qui va dirigit?

El curs va dirigit a tots els professionals i estudiants universitaris amb uns coneixements de comptabilitat intermedis que estiguin interessats en la matèria. 

Metodologia

Les classes lectives seguiran una metodologia enfocada a l’aplicació pràctica dels conceptes que exposarà el professor en la primera part de cada sessió. El professor i els participants intercanviaran experiències, i s’abordaran els casos reals que es presenten o es poden presentar.

Programa i calendari

Les classes es faran a la Universitat d’Andorra els dimecres i/o dijous entre les 15 i les 18.30 h, d’acord amb el calendari següent:

DATACONTINGUT
20/4/2022
de les 15 a les 18 h
MÒDUL I. Introducció a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) i la seva adopció amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra

1. La informació sobre la gestió de les finances públiques:
- Base de registre de la informació de les finances públiques, normativa aplicable i destinataris de la informació.

2. Conceptualització de les normatives comptables internacionals, quins organismes hi estan implicats i la motivació de la seva aplicació.
- IFRS/NIIF-NIC, IPSAS-NICSP, IFAC, IAASB, IPSASB.

3. Explicació de l’organització i la regulació comptable del sector públic andorrà:
- Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors (LGFP) (marc comptable del sector públic).
- Decret del 22-12-2016 d’aprovació del Reglament relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.
- Pla general de comptabilitat aprovat pel Decret del 30 de juliol del 2008 i modificat pel Decret del 15 de febrer del 2012.
- Llei de transferències comunals.
- Comitè NICSP i Intervenció General.
- Instruccions publicades.
- Entitats subjectes (llei, reglaments, estatuts...).
27/4/2022
de les 15 a les 18.30 h (inclou 30 min de test M-I)
MÒDUL II. Marc conceptual de les NICSP. Comptes anuals i informació per revelar en cada NICSP

1. Marc conceptual de les NICSP:
- Característiques qualitatives de l’IFPG.
- Elements dels estats financers.
- Reconeixement dels estats financers.
- Valoració d’actius i passius.

2. Comptes anuals i informació per revelar en cada NICSP
- Explicació del model de comptes anuals i el resum de la informació per revelar segons les NICSP.
- NICSP 1 – Presentació dels estats financers.
- NICSP 2 – Estats de flux d'efectiu.
- NICSP 3 – Polítiques de comptabilitat (meritació), canvis d'estimacions i errors.

3. Els comptes anuals consolidats al sector públic de l’Administració de l’Estat.
5/5/2022
de les 15 a les 18.30 h (inclou 30 min de test
M-II)
MÒDUL III. Principals normes amb impacte en les entitats del sector públic estatal

- Definició de generador d’efectiu o no.
- NICSP 16 – Propietat d’inversió.
- NICSP 17 – Propietat, planta i equipament.
- NICSP 31 – Actius intangibles.
- NICSP 12 – Inventaris.
11/5/2022
de les 15 a les 18 h
- NICSP 32 – Concessió de serveis
- NICSP 21/26 – Deteriorament del valor d’actius generadors d’efectiu i no generadors d’efectiu.
18/5/2022
de les 15 a les 18 h (inclou 30 min de test
M-III, 1a part)
- NICSP 19 – Provisions, passius contingents i actius contingents.
- NICSP 20/38 – Parts relacionades / revelació d’interessos en altres entitats.
- NICSP 35 – Consolidat.
19/5/2022
de les 15 a les 18.30 h
- NICSP 28/30 – Instruments financers.
19/5/2022
de les 15 a les 18.30 h (inclou 30 min de test
M-III, 2a part)
MÒDUL IV. Principals novetats en matèria comptable en l’àmbit de les NICSP i les NIIF
26/5/22
De les 15 a les 16.00 h
TEST DE RECUPERACIÓ

Durada

El programa té una càrrega de 2 crèdits europeus, que inclouen les hores lectives i el treball individual de l’estudiant per a la preparació de les classes i de les activitats d’avaluació.   

Responsable acadèmic

Meritxell Bonell Tuset, interventora general. 

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les classes. El procés d’avaluació se supera si la mitjana aritmètica dels tres tests que es faran al llarg del curs o el test de recuperació és igual o superior a 5.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst en el programa obtindran un diploma d’aprofitament en Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 22. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 22 preinscripcions, el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 12 persones matriculades.

Preinscripcions i matrícula

Termini de preinscripció: fins al 18 d’abril del 2022

Preu: 320 euros

Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

2 crèdits europeus

   Durada:

D’abril a maig del 2022

   Idiomes:

català