Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Pensament computacional

Pensament computacional

Presentació

El curs d’Aula Lliure en Pensament computacional té un total de 6 crèdits europeus, una durada d’un semestre acadèmic, i és un programa que està format per l’assignatura següent:

Pensament computacional 

Objectius

-Fomentar de la curiositat científica i les competències STAEM.
-Utilitzar la tecnologia per crear, organitzar i comunicar contingut digital.
-Dissenyar, escriure i depurar programes que assoleixin objectius específics
-Usar el raonament lògic para predir, escriure i crear un programa
-Comprendre l’ús de les estructures de seqüència, selecció, repetició i variables.
-Conèixer què és la programació i com podem utilitzar-la a l’aula.
-Descobrir las estratègies de aprenentatge que podem utilitzar amb la robòtica educativa.
-Conèixer els continguts curriculars que podem treballar amb els robots educatius

Programa

Part I (professor Florenci Pla)

 • Estat de l’art del Pensament computacional, de Seymour Papert a avui en dia. Passat,  present i futur.
 • Modelització del pensament (del problema al programa)
 • Concepte de programa (què és programar?)
 • Seqüència d’ordres (algoritme). Exemples quotidians
 • Estructures bàsiques:
  • Seqüència
  • Condicional
  • Repetitiva
 • Divideix i guanyaràs. Estructura modular
 • Introducció d’un llenguatge de programació de molt alt nivell (per exemple Scratch)

Part II (professora Mireia Alba)

 • Primer cicle primària: Lego Learn to learn /màquines simples
 • Segon i tercer cicle primària: Lego wedo 2.0
 • Tercer cicle: Lego mindstorns EV3

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest programa s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial. Per poder seguir l’avaluació continuada cal tenir una assistència superior al 90%.
De les dues sessions setmanals, una (més conceptual, encara que amb un alt component d’aplicació) es dedicarà a desenvolupar la Part I del programa i la segona (Part II) eminentment pràctica es dedicarà a treballar amb una seqüència de kits utilitzats en la programació de robòtica a l’escola.
Enigmes/Projectes:
Amb periodicitat setmanal/quinzenal es plantejarà un enigma relacionat amb la temàtica que s’està treballant.
Projectes/Reptes:
Es contemplen projectes/reptes a desenvolupar de forma individual o en grup.
Cada estudiant elaborarà recursos didàctics que siguin fàcilment adaptables al nivell educatiu de maternal o de primària ensenyança.
Altres activitats:
Participació en activitats (tallers, jornades, seminaris, fires, …) nacionals o internacionals relacionades amb la temàtica
Elaboració de recursos didàctics que siguin fàcilment adaptables al nivell educatiu de maternal o de primària ensenyança.

Professorat

Mireia Alba i Florenci Pla

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Pensament computacional expedit per la Universitat d’Andorra.

Avaluació

La qualificació final de l’assignatura es determinarà per una puntuació de 0 a 10. L’estudiant haurà superat l’assignatura quan obtingui un mínim de 5.
Les activitats d’avaluació continuada i final d’aquesta assignatura segueixen els criteris d’avaluació exposats al document Avaluació de la competència comunicativa: Llengua catalana BCE.

Avaluació continuada

Part I: Enigmes/Projectes: 50%
Part II: Projectes/Reptes: 50%
– Per poder seguir l’avaluació continuada cal tenir una assistència superior al 90%.
– Per aprovar per avaluació continuada cal tenir un rendiment d’almenys el 40% en cadascuna de les dues Parts i assolir una mitjana ponderada superior o igual a 5.
– La participació en Altres activitats podrà representar fins a un 20% d’increment de la qualificació final d’avaluació continuada.

Avaluació final

Si no es supera l’assignatura per avaluació continuada hi ha la possibilitat de fer una avaluació final. Per poder fer l’avaluació final s’han d’haver lliurat totes les activitats de la Part I i de la Part II. L’avaluació final es basarà en la defensa d’alguns dels Projectes/Enigmes/Reptes realitzats al llarg del curs.
Per aprovar per avaluació final cal obtenir una mitjana superior o igual a 5.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.
Termini: de l’1 de juny fins a l’1 de setembre.
Formulari de preinscripció

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

6 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

de setembre a gener