Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Formacions de curta durada   /  Perspectiva de gènere al sector públic. Plans, pressupostos i informes

Perspectiva de gènere al sector públic. Plans, pressupostos i informes

Descripció

L’abril de l’any 2022 va entrar en vigor la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, que expressa la voluntat política d’eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida per tal d’assolir una societat més justa i democràtica.
Un dels principals objectius de la Llei 6/2022 és introduir la perspectiva de gènere en el disseny i la programació de totes les polítiques públiques. Per això, la Llei encomana les administracions públiques, els organismes autònoms, les societats i els organismes públics vinculats o que en depenen a “incorporar de forma transversal el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en totes les seves actuacions i en la definició, pressupostació, implementació i avaluació de totes les polítiques públiques”.
Així, entre d’altres accions a impulsar, les administracions públiques han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes en un termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei, i han d’incloure un informe d’impacte de gènere en tots els projectes i proposicions de disposicions normatives de caràcter general, incloent-hi els pressupostos anuals, així com en els plans i els programes d’especial rellevància econòmica, social i cultural que se sotmetin a l’aprovació del Consell General, del Consell de Ministres i dels consells comunals.

En aquest context es considera de gran interès l’organització d’un programa de formació que tingui com a principals objectius:

  • Definir l’enfocament amb perspectiva de gènere i alguns conceptes clau en aquesta matèria.
  • Conèixer l’estructura, contingut i utilitat d’un pla d’igualtat.
  • Identificar les pautes a seguir per tal d’elaborar pressupostos amb perspectiva de gènere.
  • Contextualitzar els informes de nous projectes amb impacte de gènere.
  • Mesurar l’assoliment d’objectius d’igualtat mitjançant l’ús d’alguns indicadors.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a qualsevol persona que treballi al sector públic i que estigui interessada en la matèria.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial. Les classes lectives combinaran l’exposició teòrica i l’anàlisi de la normativa amb la seva aplicació a casos pràctics, així com el debat sobre situacions reals relacionades amb la matèria.

La llengua vehicular del programa és el català.

Professorat

  • Georgina González Ollé: llicenciada en dret, agent d’igualtat, pèrit en assetjament laboral, formadora i consultora especialitzada en projectes d’igualtat d’oportunitats i en auditoria salarial.
  • Maria Villar Roncero: llicenciada en ciències polítiques i en antropologia social i cultural, màster en estudis de gènere, postgrau en economia social i cooperativisme, formadora i consultora, especialitzada en incorporació de la perspectiva de gènere en l’àmbit de les entitats i en prevenció de les violències masclistes.

Durada, calendari del programa i professorat

El programa té una durada de 10 hores lectives que es desenvoluparan segons el calendari següent:

DataHorariContingutProfessorat
29/09/20239.00 a 14.00 hIntroducció a la perspectiva de gènere. Divisió sexual del mercat de treball i conceptes bàsics entorn la igualtat.

Maria Villar Roncero
Elaboració de pressupostos en perspectiva de gènere:
• Definició de conceptes
• Enfocaments en la implantació
• Algunes eines per a la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos:
- Realitat de la igualtat de gènere
- Bretxa salarial
- Anàlisi dels programes (qüestionari de valoració, grau d’incorporació de la perspectiva de gènere, impacte de gènere, detecció de necessitats
• Fases de la planificació pressupostària.
06/10/20239.00 a 14.00 hMarc normatiu de les polítiques d’igualtat.

Georgina Gonzàlez Ollé
El pla d'igualtat:
• Fases
• Àmbits d’anàlisi
• Contingut
• Implicacions
Fitxes de seguiment i avaluació dels plans de les mesures:
• Revisió i modificació, si escau, de mesures.
• Eines per el correcte seguiment i avaluació dels plans

Certificació

Les persones que hagin assistit al 80% de les hores lectives obtindran un certificat d’assistència de la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.
Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripció i matrícula

Inscripcions: fins al 15 de setembre del 2023
Matrícula: fins al 22 de setembre del 2023

Preu de la matrícula: 210,00 euros

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

10 hores

   Idiomes:

català

   Calendari:

29 de setembre i 6 d’octubre de 2023

Amb la col·laboració de:

Image