Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de dret   /  Postgrau en Direcció bancària

Postgrau en Direcció bancària

Presentació

El negoci bancari viu un procés de transformació continua. Els canvis en la conjuntura econòmica, els moviments corporatius, les modificacions legals i fiscals o la incorporació de nous productes són factors que marquen aquesta evolució.

Aquest programa posa a l’abast dels estudiants eines que els permetran donar resposta de forma eficient i actualitzada, als nous reptes que el mercat financer planteja.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit als professionals que volen preparar-se per als nous reptes del sector bancari i financer.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials amb el seguiment tutoritzat a través del campus virtual de la Barcelona School of Management de la  Universitat Pompeu Fabra i el treball individual de l’estudiant.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa del setembre del 2019 al juny del 2020.
Les classes lectives presencials representen una càrrega de 118 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 17/18 a les 21 h) i els dissabtes al matí (de les 9 a les 14 h).

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, un comitè de selecció les valorarà.
Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 20 estudiants matriculats.

Direcció acadèmica

 • Xavier Puig i Pla. Professor de la Barcelona School of Management (BSM) i director de diversos programes in-company de l’àmbit de banca i finances de la BSM. Professor del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Soci i conseller de GESIURIS, SGIIC. Doctor en Administració i direcció d’empreses per la UPF.

Coordinació acadèmica

 • Gemma Cid. Professora adjunta de la Barcelona School of Management (BSM) i coordinadora acadèmica de programes in-company de l’àmbit de banca i finances de la BSM. Professora associada d’Economia financera de la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials per la mateixa universitat.
 • Rosa M. Mariño Mesías. Doctora per la Universitat d’Andorra (UdA). Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en iniciació a la recerca, impartit per l’UdA. Responsable del Consell de la qualitat i professora de Direcció financera, de Projecte d’empresa i de Matemàtiques de les operacions financeres de l’UdA.

Programa acadèmic

La llengua habitual de comunicació, tant a les sessions presencials com al campus virtual, serà el català. Els materials didàctics estan escrits en castellà. Les activitats i els treballs dels estudiants es poden fer en qualsevol de les dues llengües.

Mòdul 1. Entorn econòmic i sistema financer

 • Tema 1: Els indicadors econòmics
 • Tema 2: Cicles econòmics
 • Tema 3: Interpretació dels indicadors econòmics per a la previsió als mercats financers
 • Tema 4. Concepte i components d’un sistema financer
 • Tema 5. Intermediaris financers
 • Tema 6. Actius financers
 • Tema 7. Mercats financers
 • Tema 8. Regulació
 • Tema 9. El BCE i la política monetària

Mòdul 2. Matemàtica financera bàsica

 • Tema 1: Conceptes bàsics
 • Tema 2: Capitalització i actualització
 • Tema 3: Règims financers
 • Tema 4: Mesures de rendibilitat
 • Tema 5: Rendes financeres
 • Tema 6: Operacions de constitució

Mòdul 3. Anàlisi d’estats financers

 • Tema 1: Introducció a l’anàlisi d’estats financers
 • Tema 2: Estats financers
 • Tema 3: Anàlisi del balanç de situació: introducció
 • Tema 4: Anàlisi del balanç de situació: les ràtios
 • Tema 5: Anàlisi del compte de pèrdues i guanys
 • Tema 6: Rendibilitat, autofinançament i creixement
 • Tema 7: El fons de maniobra
 • Tema 8: Anàlisi amb dades sectorials
 • Tema 9: Anàlisi integral d’estats financers

Mòdul 4. Anàlisi del risc

 • Tema 1: Introducció a l’anàlisi del risc de crèdit
 • Tema 2: Informació necessària per a la valoració del risc
 • Tema 3: Aspectes específics segons el tipus d’operació i de client
 • Tema 4: Aspectes qualitatius i quantitatius de l’empresa
 • Tema 5: Seguiment del risc

Mòdul 5: Habilitats directives

 • Tema 1: El model de competències directives: competències personals, professionals, tècniques i socials
 • Tema 2: Desenvolupament de les competències tècniques i socials

Mòdul 6. Productes bancaris bàsics

 • Tema 1: Productes de disponible
 • Tema 2: Productes d’estalvi i inversió
 • Tema 3: Productes de finançament per a particulars
 • Tema 4: Productes de finançament per a empreses
 • Tema 5: Serveis per a l’accés multicanal

Mòdul 7. Màrqueting financer

 • Tema 1: Concepte i naturalesa del màrqueting financer
 • Tema 2: Segmentació i posicionament
 • Tema 3: El producte
 • Tema 4: El preu
 • Tema 5: La comunicació
 • Tema 6: La distribució i el pla de màrqueting

Mòdul 8. Mercats financers. Part I: Mercats de capitals

 • Tema 1: Dipòsits i mercats monetaris
 • Tema 2: Mercats de renda fixa
 • Tema 3: Mercats de renda variable

Mòdul 9. Mercats financers. Part II: Mercats i instruments derivats. Divises

 • Tema 1: Concepte d’instrument derivat
 • Tema 2: El mercat de futurs
 • Tema 3: El mercat d’opcions
 • Tema 4: Divises

Mòdul 10. Fiscalitat

 • Tema 1: Fiscalitat dels principals productes financers

Mòdul 11. Control de gestió

 • Tema 1: El control de gestió
 • Tema 2: La comptabilitat general
 • Tema 3: Comptabilitat analítica: càlcul de costos (1)
 • Tema 4: Comptabilitat analítica: càlcul de costos (2)
 • Tema 5: Comptabilitat pressupostària
 • Tema 6: Rendibilitat dels productes i de les unitats de negoci
 • Tema 7: Rendibilitat per client

Mòdul 12. Assessorament financer a la pràctica (mòdul de suport per a la l’elaboració dels casos)

 • Tema 1: El marc de relació entre el client i l’assessor financer
 • Tema 2: Determinació de l’estatus financer del client i dels seus objectius
 • Tema 3: Anàlisi de les necessitats del client: el cicle de vida del client basat en el seu pla financer
 • Tema 4: Concepte i etapes de la planificació financera personal (financial planning)

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en direcció bancària per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en direcció bancària per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior, s’obtindrà un diploma d’aprofitament en direcció bancària per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: fins al 13 de setembre del 2019
Preu de la matrícula: 2.700 €
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

1 curs acadèmic

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

Organitza:

logoudapetit2