Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Postgrau en Intervenció educativa

Postgrau en Intervenció educativa

Descripció

El postgrau en Intervenció educativa tracta sobre diferents aspectes socials com l’educació, la família i el desenvolupament psicològic de l’alumnat perquè el personal docent de segona ensenyança, batxillerat i formació professional aprengui a guiar i orientar acadèmicament i laboralment l’alumnat, de manera experta, ètica i rigorosa tenint en compte els ritmes d’aprenentatge.

També tracta sobre diferents aspectes curriculars del sistema educatiu andorrà. El personal docent de segona ensenyança, batxillerat i formació professional ha de saber dissenyar i desenvolupar una planificació didàctica del procés d’ensenyament aprenentatge en una escola inclusiva. Per aquest motiu es treballen les didàctiques específiques. L’estudiant pot triar entre el bloc Científic, Humanístic o Artístic i d’Educació Física segons sigui la seva especialitat.

En el bloc científic l’especialista haurà de promoure l’aprenentatge significatiu de les ciències físiques i de la natura, tot fomentant la creativitat i la resolució dels problemes quotidians.

En el bloc humanístic l’especialista haurà de promoure l’enfocament comunicatiu, els enfocaments plurals de les llengües i les cultures i transmetre teories socioculturals.

En el bloc artístic i d’educació física l’especialista haurà de promoure l’educació física i artística, en els seus diferents aspectes: corporal, plàstic, audiovisual i musical.

Finalment, en aquest postgrau l’estudiant integra tots els coneixements teòrics en una proposta orientada a la intervenció educativa a través de la realització de pràctiques en un centre educatiu de segona ensenyança, batxillerat, formació professional, escola d’idiomes, de música, d’arts o d’altres activitats formatives dirigides a joves.

Competències

Les competències específiques d’aquest programa són: 

 • Planificar la intervenció educativa des d’un plantejament global tenint en compte les característiques dels alumnes i els referents establerts en els programes educatius.
 • Gestionar dinàmiques d’aula que afavoreixen la participació i l’autonomia dels alumnes, vetllant pel compliment de les normes de convivència, l’aprenentatge cooperatiu i la resolució positiva de conflictes.
 • Regular els processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’avaluació de les competències dels alumnes fomentant alhora la seva autoregulació de l’aprenentatge.
 • Adaptar els elements curriculars, les variables metodològiques i els recursos a l’abast, especialment els recursos tecnològics, a les característiques dels alumnes i a les seves necessitats individuals i particulars.
 • Guiar l’alumnat en el seu procés formatiu i orientar l’alumnat i les famílies en la presa de decisions educatives.
 • Gestionar situacions d’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengües en contextos plurilingües i multiculturals.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la docència de segona ensenyança, batxillerat, formació professional, escola d’idiomes, de música o d’arts o d’altres activitats formatives dirigides a joves.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials, que es fan a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual.

Els programes presencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació́, l’accés a la informació́ i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així́ mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació́.

El programa preveu un període d’estada formativa que es realitza en un centre educatiu on es puguin posar en pràctica els coneixements adquirits al programa i que representa una dedicació de 120 hores en un horari a definir pel centre assignat.

La llengua vehicular del programa és el català.

Coordinació acadèmica

Alexandra Monné Bellmunt. Diplomada en Magisteri Educació Primària, llicenciada en Psicopedagogia, màster en Trastorns de l’Audició i el Llenguatge (Universitat de Lleida), postgrau en Educació Plurilingüe (Universitat de Barcelona), màster en Educació, Immigració i Interculturalitat (Universitat de Salamanca), postgrau en Educació (Universitat d’Andorra), postgrau en Direcció de Recursos Humans (Universitat de Deusto), doctora en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut (Universitat de Girona).

Professorat

 • Mercè Casals Solé, professora d’Atenció a la diversitat a la Universitat d’Andorra.
 • Jessica Grau López, psicopedagoga del Centre de Formació Professional.
 • Elisabet Reche Gras, educadora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Bernat Fité Quimesó, educador de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Sandra de la Rosa Fernández, sots-directora i psicopedagoga de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.
 • Elisa Bonvilà Queija, educadora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Antoni Puigdemassa Borrajo, professor de Ciències Físiques i de la Natura a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp.
 • Ramon Mansilla Salinas, professor de Filosofia al Col·legi Sant Ermengol.
 • Xavier Espluga Corbalan, professor de Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona.
 • Bàrbara Cerrato Rodríguez, professora d’Humanitats al bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra.
 • Jordi Cantons Palmitjavila, professor de Ciències al bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra.
 • Ester Pérez Martín, professora de Ciències a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino.
 • Joan Benavent Peiró, professor de Música a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp.
 • Lucía Rodríguez Murias, professora de Plàstica a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.
 • Vanessa Aloy Carrillo, professora d’Història a l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp.
 • Maria Coll Ramonet, professora de Català a l’Escola Andorrana.
 • Rosa Pons Duró, professora de Matemàtiques al Centre de Formació al Llarg de la Vida.
 • Xavier Isern Gómez, professor d’Educació Física a la Formació Professional Inicial de la Massana.
 • Daniel Pérez Pérez , professor de Tecnologia a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

Programa

Mòdul 1. Aprenentatge i contextos educatius

 • Seminari de Societat família i educació
 • Seminari de Psicologia del desenvolupament
 • Seminari de Psicologia de l’educació
 • Seminari de Tutoria i orientació acadèmica i laboral

Mòdul 2. Didàctica general i desplegament curricular

 • Seminari de Desplegament curricular
 • Seminari de Didàctica general
 • Seminari d’Atenció a la diversitat i necessitats educatives individuals a l’adolescència

Mòdul 3. Didàctiques específiques

 • Bloc científic: seminari de Didàctica de la matèria de ciències físiques i de la natura i Complements per a la formació disciplinària
 • Bloc humanístic: seminari de Didàctica de la matèria humanística i Complements per a la formació disciplinària
 • Bloc artístic i d’educació física: seminari de Didàctica de la matèria artística i complements per a la formació disciplinària

Mòdul 4. Estada formativa

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa del 12 de setembre de 2023 al 9 de febrer de 2024. Aquesta càrrega representa una dedicació per part de l’estudiant equivalent a 18 crèdits virtuals i 55 hores de classes lectives presencials que es desenvoluparan els dimarts, dimecres i dijous de les 18h a les 21 h a la Universitat d’Andorra, així com una estada formativa de 120 hores, que es realitzarà en un centre educatiu de segona ensenyança, formació professional, batxillerat, escola d’idiomes, de música, d’arts o d’altres centres formatius adreçats a joves durant 4 mesos.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència a les sessions presencials i estades formatives del 80% i haver aprovat les activitats de cada seminari, els tres reptes referents a cadascun dels mòduls i la memòria d’estades formatives.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació́ previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc Andorrà de Qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Intervenció educativa per la Universitat d’Andorra.

En cas que no es disposi de la titulació́ universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà̀ un diploma d’aprofitament en Intervenció educativa expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30, fet que permet que puguin gaudir d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 30 de juny del 2023
Matrícula: fins al 8 de setembre del 2023
Preu: 2.027,40 euros
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

de setembre de 2023 a febrer de 2024

   Idiomes:

català