Image Alt
  /    /  Ajut per a investigador/a en formació

Convocatòria pública nacional i internacional per a la concessió d’un ajut d’investigador/a en formació

Per acord de la Junta Acadèmica de data 3 de març de 2022 s’aprova una convocatòria pública nacional i internacional per atorgar un ajut per a investigador/a en formació per a doctorands/es, assignat a un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra: Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, Grup de Recerca en Llengües, Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de Recerca en Economia Financera o Grup de Recerca en Tecnologia, durant el curs 2022-2023.

L’ajut està orientat a obtenir el títol de Doctor/a de la Universitat d’Andorra (UdA). Es concedeix per a un període inicial de 10 mesos i es podrà renovar un màxim de 3 vegades, de manera que podrà tenir una durada màxima de 40 mensualitats.

L’import mensual de l’ajut és de 1.250 € i també inclou el cost de la matrícula al programa de Doctorat (import màxim de 1.500 euros per curs acadèmic).

Data límit de lliurament de les sol·licituds: 3 de juny del 2022, a les 13.00 hores, a la Universitat d’Andorra (Plaça de la Germandat, 7 – AD600 Sant Julià de Lòria).

 

Bases reguladores

Convocatòria pública nacional i internacional per a la concessió d’un ajut per a investigador/a en formació, assignat a un grup de recerca de la Universitat d’Andorra.

Els programes d’actuació per a la promoció de la recerca, recollits al Pla General de Recerca de la Universitat d’Andorra, estan orientats a la consolidació de la recerca a la Universitat d’Andorra i preveuen la creació d’un programa intern de beques predoctorals per a persones que vulguin vincular el treball de recerca de la seva tesi doctoral dins d’algun dels projectes dels grups de recerca i de les línies de recerca de la Universitat.

Atenent als principis d’autonomia acadèmica, científica, gestora, administrativa i financera de la Universitat d’Andorra, recollits a l’article 3 de la Llei 15/2018, del 18 de juliol, de la Universitat d’Andorra (BOPA núm. 44, del 18/7/2018) i a l’article 1.2 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra (BOPA núm. 26 del 13/03/2019), es proposa la concessió d’un ajut per a investigador/a en formació assignat a un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra: Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, Grup de Recerca en Llengües, Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de Recerca en Economia Financera i Grup de Recerca en Tecnologia.

L’ajut es concedeix d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

L’ajut es convoca per la modalitat nacional i internacional alhora, i es donarà preferència a les candidatures nacionals d’acord amb les bases d’aquesta convocatòria.

Convocatòria de l’ajut

Per acord de la Junta Acadèmica de data 3 de març del 2022 i a proposta de la Comissió de Recerca i de Doctorat de la Universitat d’Andorra, es publica la convocatòria d’un ajut per a investigador/a en formació de la Universitat d’Andorra en temàtiques relacionades amb les àrees d’un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra: Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, Grup de Recerca en Llengües, Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de Recerca en Economia Financera i Grup de Recerca en Tecnologia.

Descripció de l’ajut

L’ajut està orientat a obtenir el títol de Doctor/a de la Universitat d’Andorra (UdA).

1. Objecte de l’ajut. L’objecte de l’ajut és la realització d’una tesi doctoral en el marc del programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra, en temàtiques relacionades amb un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra: Grup de recerca interdisciplinari en Educació, Grup de recerca en Llengües, Grup de recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de recerca en Economia Financera i Grup de recerca en Tecnologia. La dedicació de la persona candidata al programa de Doctorat i al grup de recerca és presencial a la Universitat d’Andorra i a temps complet (40 hores setmanals).

2. Dotació. L’import mensual de l’ajut és de 1.250 € i també inclou el cost de la matrícula al programa de Doctorat (import màxim de 1.500 € per curs acadèmic).

En el cas de pròrroga pressupostària, els imports de l’ajut quedaran condicionats a la disponibilitat del pressupost prorrogat en dotzenes parts.

La dotació d’aquest ajut està exempta de l’impost de l’IRPF (article 1 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

3. Durada. L’ajut es concedeix per un termini inicial de 10 mesos (de l’1 de setembre del 2022 fins al 3o de juny del 2023, i no es pagarà durant els mesos de juliol i agost de cada any). L’ajut es podrà renovar d’acord amb la disponibilitat pressupostària de la Universitat d’Andorra i les condicions establertes en aquesta convocatòria.

4. Renovació. La renovació de l’ajut no és automàtica. Per a la renovació, cal que la persona beneficiària acrediti el nivell de llengua catalana, superi el seguiment de les activitats del programa de Doctorat de l’UdA i superi l’avaluació de l’activitat de recerca que dugui a terme en el marc del grup de recerca de l’UdA que li sigui assignat. En cas de superar el seguiment i avaluació indicats, la Comissió de recerca i doctorat de la Universitat d’Andorra podrà proposar a la Junta acadèmica la renovació de l’ajut amb les mateixes condicions, per un nou període de deu mesos o per una durada inferior si l’assoliment del títol de Doctor/a es preveu en un termini inferior a 10 mesos. L’ajut es podrà renovar com a màxim tres vegades (l’ajut podrà tenir una durada màxima de 40 mensualitats, termini que inclou la durada inicial i les renovacions). Quan la persona beneficiària finalitzi el programa de Doctorat de l’UdA i obtingui el títol de Doctor/a, no podrà sol·licitar la renovació de l’ajut.

5. Incompatibilitat. La concessió de l’ajut és incompatible amb:

– Qualsevol altre tipus d’ajut concedit amb el mateix objecte (realització de la tesi doctoral), tant si prové d’entitats públiques com privades, nacionals o internacionals, a excepció de les ajudes que pugui rebre en conceptes de desplaçament, allotjament, estades de mobilitat breus de recerca o assistència a congressos, reunions o jornades científiques.

– Qualsevol tasca professional que resti exclusivitat a la dedicació per a la recerca doctoral.

– Qualsevol ingrés percebut en concepte de salari o ingrés similar i que no sigui derivat de tasques docents, o publicacions associades amb la recerca de la tesi doctoral, en aquest darrer cas, sempre que no tingui caràcter habitual ni interrompi el desenvolupament del treball de tesi objecte de l’ajut.

Les persones beneficiàries han d’informar a la Universitat d’Andorra de qualsevol altra ajuda o retribució que rebin.

En qualsevol cas, les persones beneficiàries se sotmeten a allò que disposa el Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències púbiques (BOPA núm. 38 del 19 de juliol del 2000).

– Tenir el títol de Doctor/a. Si la persona beneficiària assoleix el títol de Doctor/a, a partir d’aquest moment deixarà automàticament de percebre l’ajut encara que la durada de l’ajut o la seva renovació s’hagués establert per un termini superior.

6. Pagaments. El pagament a la persona que rebi l’ajut s’abonarà en un compte d’una entitat bancària del Principat d’Andorra del qual n’ha de ser titular. Els pagaments mensuals s’abonaran al final del mes corrent. No es pagarà ajut durant el període no lectiu que comprèn els mesos de juliol i agost.

Requisits de la persona candidata

1. a) Per a la candidatura nacional: persones candidates amb nacionalitat andorrana o que disposin de la residència legal i efectiva a Andorra.

b) Per a la candidatura internacional: persones candidates que estiguin en condicions d’obtenir la residència legal a Andorra.

2. Tenir competència lingüística en llengua anglesa.

3. No estar en possessió del títol de Doctor/a.

4. Estar en possessió de la titulació que permeti l’accés al programa de Doctorat de l’UdA (nivell 7 del Marc Andorrà de Qualificacions: màster – MAQ 7) en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut.

5. Ser admès/a al programa de Doctorat de l’UdA.

6. Estar en condicions de matricular-se en al programa de Doctorat de l’UdA, en el moment de l’acceptació.

7. Presentar un projecte de recerca en una de les línies d’un dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra: Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació, Grup de Recerca en Llengües, Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris, Grup de Recerca en Economia Financera i Grup de Recerca en Tecnologia.

Es valorarà:

1. Currículum.

2. Titulació relacionada amb l’àmbit d’alguna de les àrees dels grups de recerca de la Universitat d’Andorra.

3. Competència lingüística en altres llengües.

4. Capacitat de treball en equip.

Termini de la convocatòria

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’han d’adreçar a la Universitat d’Andorra, abans del dia 3 de juny del 2022 a les 13.00 hores i s’han de lliurar en un sobre tancat on hi constarà el nom de la persona interessada i la referència a l’ajut a què es presenta, amb la documentació següent:

1. Còpia compulsada del passaport o document d’identitat.

2. Còpia compulsada de l’autorització de residència, si escau.

3. Currículum vitae.

4. Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la titulació requerida en la convocatòria així com dels mèrits que es vulguin al·legar.

5. Carta de motivació per prendre part en la convocatòria.

6. Explicació del treball de tesi (3.000 paraules).

7. Bases de la convocatòria, rubricades a cada pàgina i signades al darrer full per la persona sol·licitant.

8. Declaració jurada o promesa que la persona candidata no té cap deute amb l’Administració pública o que n’està exonerat, segons el model normalitzat disponible a https://tramits.govern.ad/tramits/A3T010.pdf.

9. Qualsevol altre document que la persona candidata pugui considerar necessari.

La Universitat d’Andorra podrà requerir, en qualsevol moment, l’original dels documents aportats, per verificar-ne la seva autenticitat, així com el reconeixement de les titulacions oficials a Andorra.

Procés de selecció

Un cop finalitzi el termini de presentació de candidatures i s’hagi avaluat el compliment dels requisits, es convocarà a les persones candidates a una entrevista, i seran avaluades per una comissió de selecció que ha de decidir segons els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada per tres doctors/es, i serà presidida per un/a doctor/a de l’UdA.

Es donarà prioritat a les candidatures nacionals. En el cas que el procés de selecció de les candidatures nacionals quedi desert, es procedirà a avaluar les candidatures internacionals pel mateix procés i criteris de selecció que les anteriors.

Criteris de selecció

La comissió de selecció avaluarà les sol·licituds segons els criteris següents:

• Mèrits (30 punts). Es tindrà en compte el currículum de la persona candidata i qualsevol aspecte que acrediti les capacitats de la persona candidata per desenvolupar la tesi doctoral.

• Explicació del treball de tesi (30 punts).

• Entrevista amb la comissió de selecció (30 punts). En l’entrevista la persona candidata haurà de defensar la seva candidatura.

• Interès per a Andorra (10 punts). Es valorarà la utilitat directa de la tesi doctoral per a Andorra. També es consideraran els vincles i les col·laboracions que la tesi pugui generar amb actors d’Andorra.

Per superar el procés de selecció cal que la persona candidata obtingui una puntuació mínima de 50 punts.

S’adjudicarà l’ajut a la persona candidata que obtingui millor puntuació en el procés de selecció.

La convocatòria es declararà deserta en el cas que cap de les persones candidates no superi el procés de selecció.

Totes les persones que han pres part en el procés de selecció seran informades del resultat.

Contracte

En el termini de trenta dies des de la notificació de l’adjudicació definitiva de l’ajut, la persona seleccionada haurà de signar un contracte amb la Universitat d’Andorra que recollirà les obligacions de les dues parts d’acord amb les bases de la convocatòria. Si la persona seleccionada no signa el contracte dins de l’esmentat termini, s’entén que renuncia tàcitament a l’ajut.

Obligacions de la persona candidata seleccionada

1. Obtenir l’autorització de residència legal i efectiva a Andorra en el termini de dos mesos des de la data d’adjudicació de l’ajut, si escau.

2. Complir la normativa d’Andorra relativa a immigració mentre la persona interessada percebi l’ajut, si escau.

3. Seguir el programa de Doctorat de l’UdA respectant els terminis i complint amb els requisits establerts.

4. Assolir el nivell de català mínim, a la renovació de l’ajut:

 • Nivell mínim de català equivalent l’A1 del CEFRL per poder optar a la primera renovació de l’ajut.
 • Nivell mínim de català equivalent a l’A2 del CEFRL per poder optar a la segona renovació de l’ajut.
 • Nivell mínim de català equivalent al B1 del CEFRL per poder optar a la tercera renovació de l’ajut.

5. Informar a la Comissió de recerca i de doctorat de qualsevol canvi o modificació que es produeixi en el procés de compliment del programa de Doctorat. En aquest cas, cal que la Comissió de recerca i de doctorat autoritzi els canvis.

6. Informar i justificar les absències a la Universitat, així com l’assistència a congressos o altres tipus d’actes.

7. Fer constar, en qualsevol publicació o qualsevol altra difusió derivada de la tesi, que la persona beneficiària ha rebut un ajut de l’UdA, seguint el model següent:

 • Català: “(Nom i cognoms de la persona beneficiària) agraeix l’ajut per a investigador/a en formació de la Universitat d’Andorra, AD02 – UdA-2022/2026”
 • Anglès: “(Nom i cognoms de la persona beneficiària) acknowledges the research grant from University of Andorra, AD02 – UdA-2022/2026”
 • Castellà: “(Nom i cognoms de la persona beneficiària) agradece la ayuda para investigador/a en formación de la Universidad de Andorra, AD02 – UdA-2022/2026”
 • Francès: “(Nom i cognoms de la persona beneficiària) remercie l’aide de chercheur en formation à l’Université d’Andorre, AD02 – UdA-2022/2026”

8. Participar en les reunions, les conferències i altres activitats de l’UdA, amb la finalitat de presentar les activitats de recerca realitzades en el marc de la tesi doctoral.

9. Acceptar la difusió del seu treball, resums de les publicacions científiques i altres documents, a través de la pàgina web de l’UdA, sempre que no sigui incompatible amb l’aprofitament de la propietat intel·lectual dels resultats de la investigació.

10. Tenir subscrita una assegurança personal de malaltia i d’accidents per al període d’execució de l’ajut. L’UdA pot demanar una justificació de manteniment i pagament d’aquesta assegurança.

11. Comprometre’s a seguir les formacions que l’UdA li encarregui a fi de millorar les seves competències.

12. Comunicar l’adreça de residència habitual i qualsevol canvi de les dades de contacte.

13. Dur a terme les tasques de suport a la docència que se li encomani.

14. Realitzar totes aquelles tasques relacionades amb l’activitat de recerca que se li encomanin.

Rescissió de l’ajut

La Universitat d’Andorra, en qualsevol moment, pot dur a terme comprovacions sobre el seguiment de l’activitat que duu a terme la persona beneficiària. En el cas que la persona beneficiària de l’ajut incompleixi les obligacions establertes en aquestes bases, es rescindirà i es revocarà l’ajut.

Aquest ajut es pot resoldre per les causes següents:

 1. Fi de la durada.
 2. Incompliment de les obligacions de la persona candidata seleccionada per a l’ajut.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de les obligacions.
 4. L’existència d’incompatibilitats.
 5. Mutu acord entre les parts.
 6. Altres causes legalment establertes.

En el cas que la persona seleccionada no compleixi les obligacions assenyalades, abandoni o no comenci els estudis de doctorat, mantingui alguna de les incompatibilitats que s’assenyalen en aquestes bases, o en el cas d’impossibilitat sobrevinguda, legal o material, l’UdA suspèn immediatament el pagament de l’ajut, i inicia el procediment de resolució, amb audiència de la persona interessada; en cas de falsedat o engany pot reclamar la devolució de les sumes pagades.

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa a les persones candidates que signen aquestes bases i accepten participar en el procés per a l’adjudicació de l’ajut, que les seves dades personals seran incorporades als fitxers de dades personals titularitat de la Universitat d’Andorra i seran tractades d’acord amb el que preveu la Norma de data 23-04-2021 que regula els fitxers de dades personals de la Universitat d’Andorra (BOPA núm. 48 del 28 d’abril del 2021).

La Universitat d’Andorra tractarà les dades personals que se li faciliten amb la finalitat d’incloure la persona candidata en el present procés de selecció, el qual es fa sobre la base de l’execució de les presents bases, a les quals, la persona candidata presenta la seva candidatura per optar a aquest ajut.

Finalment, l’UdA informa a les persones interessades que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconegudes per la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, hauran d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual hauran d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document de caràcter oficial que l’identifiqui.

Així mateix, i especialment si la persona interessada considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, que en el cas d’Andorra és l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra, situada a l’edifici del Consell General, C/ Doctor Vilanova 15-17 (planta -5) AD500 d’Andorra la Vella, Principat d’Andorra, amb telèfon +376 808 115 i correu electrònic apda@apda.ad.

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra el plec de bases es pot interposar recurs administratiu davant del Consell Universitari de la Universitat d’Andorra en el termini d’un mes a comptar de la presentació de la candidatura per part de la persona interessada. D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició d’un recurs no suspendrà l’execució de l’acte impugnat.

 

Edicte del concurs al BOPA