Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Plaça fixa de personal administratiu

Plaça fixa de personal administratiu a jornada completa

Per acord de la Junta Acadèmica de data 10 de novembre del 2022 es convoca una plaça fixa de personal administratiu a temps complet (nivell G) per a la Universitat d’Andorra.

Tipus de plaça:
  • Règim: personal administratiu i tècnic a temps complet.
  • Durada: per temps indefinit a partir del dia 1 de febrer del 2023, d’acord amb les bases de la convocatòria.
Requisits:
  • Permís de treball a Andorra.
  • Batxillerat o equivalent.
  • Nivell de llengua catalana B2 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció.
Sol·licituds:

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra abans de les 13.00 h del dia 20 de desembre del 2022, per correu electrònic a uda@uda.ad o en un sobre tancat, acompanyada de:

  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si s’escau).
  • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  • Declaració jurada de no haver estat acomiadat/da de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, i de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions objecte d’aquesta convocatòria.
Procés de selecció:

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se al procés de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra. Les bases de la convocatòria amb la informació complementària que regula el procés de selecció, es poden sol·licitar a la recepció de la Universitat d’Andorra o bé a través del correu electrònic uda@uda.ad.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per tres membres.

 

Edicte del concurs al BOPA