Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Plaça de personal docent per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària

Plaça de personal docent i investigador fix per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària

Per acord de la Junta Acadèmica de data 25 de gener del 2024 es convoca una plaça nacional i internacional de personal docent i investigador fix a temps complet (nivell V) per al Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària de la Universitat d’Andorra.

Tipus de plaça:
 • Règim: personal docent i investigador a temps complet.
 • Durada: per temps indefinit a partir del dia 15 d’abril del 2024, d’acord amb les bases de la convocatòria.
Requisits:
 • Nacionalitat andorrana; o permís de treball de caràcter no temporal a Andorra vigent a la data de fi de la convocatòria; o permís de residència no temporal a Andorra que, a la data de fi de la convocatòria, permeti sol·licitar una autorització d’immigració d’un tipus que habiliti a la persona sol·licitant a treballar a Andorra en els termes legalment establerts a la normativa d’immigració vigent en cada moment, o estar en condicions d’obtenir l’autorització de treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
 • Titulació de màster (MAQ 7) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior, preferentment en algun dels àmbits en els quals la Universitat d’Andorra imparteix docència.
 • Titulació de doctorat (MAQ 8). En cas de no tenir la titulació de doctorat en el moment d’accedir al lloc de treball, la persona candidata estarà en situació de contractació eventual fins el 14/04/2026 i haurà d’obtenir la titulació de doctorat (MAQ 8) abans del 14/04/2029.
 • Nivell de català C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció.
 • Nivell de llengua anglesa equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) per poder vehicular classes en aquesta llengua (s’acreditarà mitjançant la superació d’una prova oral i escrita que convocarà la Universitat d’Andorra). En cas de disposar de la titulació de doctorat (MAQ 8), la persona candidata pot accedir sense aquest nivell de llengua anglesa, en situació de contractació eventual fins el 14/04/2026, moment en el que haurà d’acreditar-lo mitjançant la superació d’una prova oral i escrita que convocarà la Universitat d’Andorra).
Sol·licituds:

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 h del dia 20 de març del 2024, en un sobre tancat i acompanyada de:

 • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
 • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau) o del permís de residència a Andorra del tipus que preveuen els requisits, o estar en condicions d’obtenir l’autorització de treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
 • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
 • Declaració jurada de no haver estat acomiadat/ada de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, i de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions objecte d’aquesta convocatòria.
Procés de selecció:

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se al procés de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra. Les bases de la convocatòria amb la informació complementària que regula el procés de selecció es poden sol·licitar a la recepció de la Universitat d’Andorra o bé a través del correu electrònic uda@uda.ad.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per cinc membres.

Edicte del concurs al BOPA