Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Plaça de personal tècnic per al Servei de Comptabilitat

Plaça de personal tècnic per al Servei de Comptabilitat

Per acord de la Junta Acadèmica de data 2 de febrer del 2024 es convoca una plaça nacional de personal tècnic fix a temps complet (nivell III) per al Servei de Comptabilitat de la Universitat d’Andorra.

Tipus de plaça:
  • Règim: personal administratiu i tècnic (tècnic) a temps complet.
  • Durada: per temps indefinit a partir del dia 6 de maig del 2024, d’acord amb les bases de la convocatòria.
Requisits:
  • Nacionalitat andorrana; o permís de treball de caràcter no temporal a Andorra vigent a la data de fi de la convocatòria; o permís de residència no temporal a Andorra que, a la data de fi de la convocatòria, permeti sol·licitar una autorització d’immigració d’un tipus que habiliti a la persona sol·licitant a treballar a Andorra en els termes legalment establerts a la normativa d’immigració vigent en cada moment.
  • Titulació de Diploma Professional Avançat (MAQ 5) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior, en l’àrea de comptabilitat i administració.
  • Nivell de català C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció.
Sol·licituds:

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00 h del dia 4 d’abril del 2024, en un sobre tancat i acompanyada de:

  • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
  • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si escau) o del permís de residència a Andorra del tipus que preveuen els requisits.
  • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
  • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
  • Declaració jurada de no haver estat acomiadat/ada de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu, i de no estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions objecte d’aquesta convocatòria.
Procés de selecció:

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se al procés de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra. Les bases de la convocatòria amb la informació complementària que regula el procés de selecció es poden sol·licitar a la recepció de la Universitat d’Andorra o bé a través del correu electrònic uda@uda.ad.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per tres membres.

Edicte del concurs al BOPA