Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /    /  Plaça de docent en l’àmbit de la infermeria (fixa)

Plaça fixa de personal docent a temps complet per a l’àrea d’infermeria

Per acord de la Junta Acadèmica de data 15 de juny del 2023 es convoca una plaça nacional i internacional de personal docent fix a temps complet (nivell L) per a l’àrea d’infermeria de la Universitat d’Andorra.

Tipus de plaça:
 • Règim: personal docent i investigador a temps complet.
 • Durada: per temps indefinit a partir del dia 1 de novembre del 2023, d’acord amb les bases de la convocatòria.
Requisits:
 • Estar en condicions d’obtenir l’autorització de residència i treball a Andorra, en cas de no tenir-la.
 • Titulació de bàtxelor en Infermeria (MAQ 6) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
 • Titulació de màster (MAQ 7) o equivalent, reconeguda pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
 • Titulació de doctorat (MAQ 8). En cas de no tenir el doctorat en el moment d’accedir al lloc de treball, la persona candidata estarà en situació de contractació eventual fins el 31/10/2025 i haurà d’obtenir la titulació MAQ 8 abans del 31/12/2028.
 • Nivell de català C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) o coneixements equivalents de llengua catalana. Per a les persones que no disposin del diploma oficial acreditatiu del nivell esmentat, la Universitat d’Andorra organitzarà una prova oral i escrita per acreditar que la persona candidata disposa del nivell en aquesta llengua. La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió de la persona candidata al procés de selecció.
 • Nivell de la llengua anglesa equivalent al C1 del CEFRL (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües) per poder vehicular classes en aquesta llengua (s’acreditarà mitjançant la superació d’una prova oral i escrita que convocarà la Universitat d’Andorra). En cas de no tenir el nivell de llengua anglesa en el moment d’accedir al lloc de treball, la persona candidata estarà en situació de contractació eventual fins el 31/10/2025 i haurà d’acreditar el nivell de llengua abans del 31/12/2028.
Sol·licituds:

Les persones interessades d’adreçar una sol·licitud a la Universitat d’Andorra, abans de les 13.00h del dia 29 de setembre del 2023, per correu electrònic a uda@uda.ad o en un sobre tancat, acompanyada de:

 • Fotocòpia compulsada del passaport o document d’identitat.
 • Fotocòpia compulsada del permís de treball a Andorra (si s’escau, en cas de tenir-lo).
 • Currículum acadèmic i professional amb la descripció de la titulació i dels mèrits aportats.
 • Fotocòpia compulsada dels documents que acreditin la titulació requerida i dels mèrits aportats.
 • Declaració jurada de no haver estat acomiadat/da de forma ferma de cap administració com a conseqüència d’un expedient administratiu, i de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions objecte d’aquesta convocatòria.
Procés de selecció:

Les persones que aspirin a aquest lloc de treball hauran de presentar-se al procés de selecció que convocarà la Universitat d’Andorra. Les bases de la convocatòria amb la informació complementària que regula el procés de selecció es poden sol·licitar a la recepció de la Universitat d’Andorra o bé a través del correu electrònic uda@uda.ad.

L’adjudicació de la plaça serà resolta per una comissió que decidirà sobre els principis de mèrit, capacitat i idoneïtat. La comissió estarà formada com a mínim per cinc membres.

 

Edicte del concurs al BOPA