Image Alt

UNESCO Chair

  /    /  UNESCO Chair

In October 2017, UNESCO, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, announced the renewal of the UNESCO Chair of the University of Andorra (UdA), titled “Information technologies: Education and solidarity-based development. The case of small states”. Thus, the agreement for the creation of the Chair, signed in Paris on 20 November 2006, was renewed for a period of four years until November 2021. The UNESCO-approved Chair began its activity in September 2007.

The chief aim of the UNESCO Chair of the University of Andorra is to help to reduce the digital divide by means of education and exchanges of experiences. For this purpose, the Chair works on the promotion of information and communications technology in the field of education as a fundamental element for the dissemination of these technologies in society. The Chair adheres to the World Declaration on Education for All (1990) and the Dakar Framework for Action (2000), especially Goal 6 regarding the quality of education. It also participates in the United Nations DESD (Decade of Education for Sustainable Development), insofar as it plans educational initiatives in developing countries and the study of higher education models applicable to isolated regions with scattered populations, limited resources and/or communication difficulties.

Education

The educational projects receive the support of several institutions, including the Commune of Andorra la Vella and the Andorran Health Service.

Aula Magna

A set of academic activities designed for people who wish to study at the country’s university, whatever their age.

Aula Lliure

This opens knowledge up to all the country’s citizens, giving them the opportunity to study the subjects on offer at the University of Andorra without them having to meet the access requirements. Further information

Postgraduate studies in Mediation

The need for professionals capable of performing the task of mediator in Andorra is the chief motivation of this postgraduate course.

Education in Quality Management

Education designed for students and professionals who wish to improve their skills in their professional field.

Education in International Cooperation and Volunteering

One of the aims is to provide tools for intervention and basic skills to manage situations in the field of development cooperation.

Education in pedagogical innovation

Workshop on applications of methodological strategies and educational resources for pedagogical innovation with the aim of improving educational activity.

Dyslexia training. Concept, diagnosis and treatment

The main aim of this seminar is to provide professionals with knowledge for the detection and application of intervention tools and to increase awareness of evident difficulties beyond reading and writing.

Education on another way of teaching science to boys and girls

The aim of this seminar is to approach the study of sciences from an inductive point of view, connecting science with phenomena in everyday life.

Education in the teaching of human rights and democratic citizenship

This course develops professional teaching competencies for the reflection, application and design of educational materials on human rights and democratic citizenship.

Research

This involves the UNESCO Chair of the Inter-disciplinary Research Group on education and the Language Research Group.

Project on multilingualism and university

The aim is to understand the socio-linguistic reality of the university and provide it with a language plan to promote multilingualism and the sustainability of language itself.

Project on linguistic uses and attitudes

The project on linguistic uses and attitudes studies the use of languages and the attitudes of the further-education students in the Principality of Andorra.

Other projects

The University of Children

A university social responsibility project with the aim of increasing children’s interest in science and promoting scientific dissemination, overcoming stereotypes with regard to scientific knowledge. Further information

Debate League

A public speaking competition in which several teams of students from different schools meet to debate controversial topics and current issues.

UdA Solidària

The University of Andorra strives to promote its social role based on solidarity and cooperation by means of awareness-raising and volunteering tasks. Further information

Contact

Director: Daniel Bastida
catedraunesco@uda.ad

Formació

Els projectes de formació reben el suport de diverses institucions, com ara el Comú d’Andorra la Vella o el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

Aula Magna

Un seguit d’activitats acadèmiques destinades a tots els que vulguin formar part de l’alumnat universitari del país, tinguin l’edat que tinguin.

Aula Lliure

Obre l’accés al coneixement a tots els ciutadans amb  la possibilitat de cursar assignatures dels estudis universitaris, que la Universitat d’Andorra ofereix, sense haver-ne de complir els requisits d’accés. Més informació

Postgrau en Mediació

La necessitat de professionals capaços de desenvolupar la tasca de mediador/a a Andorra és la
motivació principal d’aquest postgrau.

Formació en Gestió de la qualitat

Formació destinada als estudiants i professionals que desitgen millorar les seves competències en el seu àmbit professional.

Formació en Cooperació internacional i voluntariat

Un dels objectius és facilitar eines d’intervenció, habilitats bàsiques i maneig de situacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Formació en innovació pedagògica

Taller en aplicacions d’estratègies metodològiques i recursos educatius per a la innovació perdagògicaamb l’objectiu de millorar l’activitat formativa.

Formació en Dislèxia. Concepte, diagnòstic i tractament

L’objectiu principal d’aquest seminari és dotar els professionals dels coneixements la detecció i l’aplicació d’eines d’intervenció, així com sobre la sensibilització de les dificultats manifestes més enllà de la lectura i escriptura.

Formació sobre una altra forma d’ensenyar ciències als nens i nenes

L’objectiu d’aquest seminari és plantejar l’estudi de les ciències des d’un punt de vista inductiu connectant la ciència amb fenomens de la vida quotidiana.

Formació sobre didàctica dels drets humans i de la ciutadania democràtica

En aquest curs es desenvolupen competències professionals docents per a la reflexió, l’aplicació i el disseny de materials educatius sobre els drets humans i la ciutadania democràtica.

Recerca

Col·laboren a la Càtedra UNESCO el Grup de recerca interdisciplinari en educació i el Grup de recerca en llengües.

Projecte de multilingüisme i universitat

L’objectiu és conèixer la realitat sociolingüística de la Universitat i dotar-la d’un pla de llengües que promogui el multilingüisme i la sostenibilitat de la llengua pròpia.

Projecte usos i actituds lingüístiques

El projecte usos i actituds lingüístiques estudia l’ús de les llengües i l’actitud al respecte dels alumnes de segona ensenyança del Principat d’Andorra.

Altres projectes

La Universitat dels Infants

Projecte de responsabilitat social universitària amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant els estereotips sobre el saber científic. Més informació

Lliga de Debat

Competició d’oratòria en la qual diversos equips d’estudiants de diferents centres educatius s’afronten en debats contradictoris sobre un tema polèmic i d’actualitat.

UdA Solidària

La comissió UdA Solidària de la Universitat d’Andorra treballa per fomentar la funció social, solidària i de cooperació de l’UdA a través de tasques de sensibilització i voluntariat. Més informació

 

Contacte

Director: Daniel Bastida

A/e: catedraunesco@uda.ad