Projectes

Projectes actuals del grup de recerca

PROJECTE 1. NADIC – Neologismes per a l’actualització del diccionari

Projecte coordinat per la Universitat Pompeu Fabra amb la participació de set universitats de l’àmbit catalanoparlant

Objectiu:

 • Seleccionar i analitzar els neologismes de l’Observatori de Neologia per oferir a la Secció Filològica de l’IEC un corpus constituït per un miler de paraules no normatives que siguin bones candidates a actualitzar el diccionari normatiu.

Accions desenvolupades:

 • Selecció dels neologismes més freqüents des de la segona edició del DIEC (2008-2016)
 • Aplicació de criteris que excloguin els neologismes que no han d’aparèixer al diccionari normatiu
 • Establiment de mecanismes d’ordenació i ponderació dels criteris
 • Anàlisi del miler de neologismes i categorització segons el grau de prioritat

PROJECTE 2. Multilingüisme i universitat

Objectiu:

 • Conèixer la realitat sociolingüística de la Universitat i dotar-la d’un pla de llengües que promogui el multilingüisme i la sostenibilitat de la llengua pròpia.

Accions desenvolupades:

 • Diagnosi: anàlisi de la realitat sociolingüística de partida. Detecció i priorització de necessitats
 • Regulació: definició d’estratègies i accions, redacció del Pla d’Acció, fixació d’un horitzó d’assoliment
 • Implementació: aplicació de les accions de formació, assessorament i difusió
 • Seguiment i avaluació: anàlisi i seguiment de les diverses accions implementades, així com de la situació sociolingüística posterior a la implantació del Pla (estudi longitudinal).

PROJECTE 3. L’expressió d’emocions a la comunicació electrònica

Objectiu:

 • Els objectius generals del projecte són: (1) detectar quins recursos són més freqüents per expressar i identificar emocions en la conversa electrònica en català; (2) detectar si les variables de gènere i edat condicionen l’ús d’aquests recursos. 

Accions desenvolupades:

 • Administració de proves online per conèixer l’expressió i la identificació d’indicadors emocionals en dos grups d’edats (adolescents i adults).
 • Anàlisi d’un corpus de conversa electrònica per detectar l’ús real dels recursos apareguts a les proves online.

PROJECTE 4. L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

Objectiu:

 • Determinar les actituds, creences i pràctiques dels alumnes i els professors de l’Escola Andorrana envers l’ús de les noves tecnologies mòbils dins l’aula d’anglès.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art
 • Establiment del marc teòric
 • Establiment de les consideracions ètiques pertinents
 • Creació dels qüestionaris d’entrevistes a portar a terme

PROJECTE 5. Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

Objectiu:

 • Explorar els efectes de la Gamificació sobre (1) l’aprenentatge de l’anglès a la Universitat d’Andorra i (2) més concretament sobre la competència de producció oral.

Accions desenvolupades:

 • Establiment del projecte de recerca
 • Identificació del marc teòric