Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors presencials   /  Bàtxelor en Ciències de l’educació

Bàtxelor en Ciències de l’educació

El bàtxelor en Ciències de l’educació forma mestres de maternal i de primera ensenyança que puguin atendre les necessitats d’aprenentatge d’infants entre 0 i 12 anys i que puguin vehicular les classes en diferents llengües. Proporciona el coneixement de les metodologies pedagògiques que s’empren a l’Escola Andorrana, així com de les competències per una ciutadania democràtica i en la defensa dels Drets Humans associades al Consell d’Europa. A més, el bàtxelor fa èmfasi en la innovació i en la utilització de les tecnologies en l’àmbit pedagògic.

El bàtxelor en Ciències de l’educació està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Ciències de l’educació.

La Universitat d’Andorra és membre de: Association for Teacher Education in Europe 

Trets destacats

Els estudis tenen una modalitat dual, de manera que durant el segon i el tercer curs, es combina, de manera integrada, l’activitat acadèmica a la universitat amb les estades formatives en centres escolars amb l’objectiu d’apropar la formació a la realitat de l’escola i ampliar els lligams entre teoria i pràctica per millorar la preparació dels futurs docents.

Durant el cinquè semestre es pot fer una estada formativa o acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les competències lingüístiques.

El bàtxelor és multilingüe. L’estudiant tria el seu itinerari lingüístic, amb l’elecció d’una llengua de menció a més del català (anglès o francès) en la qual ha d’adquirir la capacitat de vehicular continguts. Al final de cada curs s’han d’assolir uns nivells mínims establerts en català, anglès i francès. Les estades formatives també es poden vehicular en llengua castellana.

El bàtxelor en Ciències de l’educació ha estat el primer en adaptar-se al nou model educatiu de la Universitat d’Andorra. Es tracta d’una metodologia basada en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura. Cada semestre es divideix en dos mòduls, en els quals els estudiants han de resoldre un repte mitjançant treball guiat, treball individual i seminaris. D’aquesta manera es van assolint els resultats d’aprenentatge que condueixen a l’adquisició de les competències específiques i transversals.

El Pla d’estudis té la cultura democràtica, el diàleg intercultural i la sostenibilitat en el centre de la formació dels futurs ensenyants.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català, anglès i francès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Alexandra Saz Peñamaria (asaz@uda.ad)

El Pla d’estudis del bàtxelor en Ciències de l’educació condueix a una titulació estatal que comprèn 180 crèdits europeus 180 crèdits europeus, dividits en tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura de sis semestres, amb 30 crèdits cadascun. Aquests estudis també es poden cursar a temps parcial adequant-ne la durada.

Els 180 crèdits europeus del programa de formació es desglossen de la forma següent:

 • 150 crèdits obligatoris. D’aquests, 25 corresponen a estades formatives en el centre escolar i s’han de cursar en els semestres tercer, quart i sisè.
 • 30 crèdits optatius, que s’han de cursar en el cinquè semestre.

Els crèdits europeus corresponents a les estades formatives al centre escolar estan integrats en el currículum dels mòduls del Pla d’estudis i s’identifiquen amb l’extensió U+E (universitat-escola).

El Pla d’estudis està format per mòduls que es distribueixen de la forma següent:

SEMESTREMÒDULCRÈDITS EUROPEUS
1Escola, sistema educatiu i funció docent15
Aprenentatge i desenvolupament en contextos educatius15
2Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals I15
Ensenyança i aprenentatge de les llengües i de l’expressió corporal i artística15
3Ensenyança i aprenentatge de les ciències socials en una cultura de la democràcia15 (11U+4E)
Ensenyança i aprenentatge de les matemàtiques15 (11U+4E)
4Ensenyança i aprenentatge de continguts en una llengua estrangera I15 (11U+4E)
Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals II15 (11U+4E)
5Mobilitat30
6Ensenyança i aprenentatge de continguts en una llengua estrangera II15 (11U+4E)
Treball de fi de bàtxelor15 (10U+5E)
Total180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Es recomana tenir un nivell mínim de B2 en català, B1 en la llengua de menció i A2 en la tercera llengua, d’acord amb l’enfocament lingüístic del bàtxelor.

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Ciències de l’educació per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, en la llengua pròpia i en d’altres, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors.
 • Treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies bàsiques per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Organitzar i planificar la feina pròpia i els estudis ulteriors.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Tenir consciència de les repercussions socials, mediambientals, econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Aprendre de manera autònoma i adquirir nous coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Gestionar situacions d’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengües en contextos plurilingües i multiculturals.
 • Planificar la intervenció educativa des d’un plantejament global tenint en compte les característiques de l’alumnat, les metodologies educatives diversificades i els referents establerts en els programes educatius.
 • Gestionar dinàmiques de grup que afavoreixin el desenvolupament de les competències des de la participació democràtica, l’aprenentatge cooperatiu i la resolució positiva de conflictes.
 • Regular els processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de les evidències recollides a l’avaluació dels alumnes fomentant alhora l’autoregulació de l’aprenentatge.
 • Adaptar els elements curriculars, les variables metodològiques i els recursos a l’abast, especialment els recursos tecnològics, a les característiques dels alumnes i a les seves necessitats individuals i particulars.
 • Desenvolupar la cultura democràtica i la sostenibilitat a totes les accions educatives fomentant els valors, les actituds, les aptituds, els coneixements i la comprensió crítica del món.
 • Crear mecanismes de participació i de presa de decisions de l’alumnat en els diferents àmbits del procés formatiu sobre la base de la cultura democràtica.
 • Guiar l’alumne en el seu procés formatiu i orientar l’alumnat i les famílies en la presa de decisions educatives.
 • Gestionar situacions d’ensenyament i aprenentatge que incorporin els elements de la cultura digital i l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.
 • Gestionar grups de treball per al desenvolupament de projectes educatius, amb diferents actors de la comunitat educativa i de la societat en general, tenint en compte l’estructura educativa d’Andorra.
 • Innovar en la pràctica educativa a partir de la recerca i l’intercanvi d’experiències, dins de les possibilitats i els límits de l’educació a la societat actual i els models de millora de la qualitat als centres educatius.
 • Construir models de representació del món amb diferents graus de complexitat a partir del domini dels continguts de les àrees disciplinàries i la seva didàctica, des d’un pensament crític i una visió transversal.

Els estudiants podran seguir els estudis a temps parcial o bé a temps complet matriculant-se cada semestre d’un mínim de 15 crèdits o d’un màxim de 30. En situacions excepcionals es pot presentar una sol·licitud de matrícula de més crèdits, que serà valorada pels responsables acadèmics de la universitat.

Al final de cada curs o cada semestre parell (S2, S4, S6), l’estudiant ha de demostrar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge associats a les llengües de formació.

Per poder matricular-se al segon curs, l’estudiant haurà d’haver superat com a mínim 3 mòduls del primer curs.

L’enfocament lingüístic estableix els nivells mínims següents de cada llengua al final de cada curs, amb la finalitat de garantir una progressió òptima de l’aprenentatge:

 

1R CURS

2N CURS

3R CURS

Català

B2.2

C1.1

C1.2

Llengua de menció (anglès o francès)

B2.1

B2.2

C1.1

3a llengua (anglès o francès)

B1.2

B2.1

B2.2

Plantejament lingüístic del bàtxelor en Ciències de l’educació

Les estades formatives són un dels puntals del bàtxelor en Ciències de l’educació, per tal que els estudiants coneguin de primera mà la realitat del centre escolar. Es duen a terme en escoles de qualsevol dels tres sistemes educatius d’Andorra i es fan de manera integrada amb l’activitat acadèmica a la universitat. La Universitat d’Andorra també té signats convenis per permetre fer estades formatives a l’estranger amb:

 • Principat de Mònaco
 • Generalitat de Catalunya

Per promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants, el Pla d’estudis s’ha dissenyat perquè durant el cinquè semestre es pugui efectuar un període d’estada formativa o d’estada acadèmica en una universitat o escola a l’estranger amb l’objectiu de reforçar, entre d’altres, les competències lingüístiques de la llengua de menció (francès o anglès).

 

Documents relacionats

Normativa de les estades formatives als centres escolars

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada

Coordinadora del bàtxelor en Ciències de l’educació: Alexandra Saz Peñamaria (asaz@uda.ad)

El detall dels i les docents del bàtxelor en Ciències de l’educació es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Ciències de l’educació ofereix un ampli ventall de sortides professionals:

 • Mestre/a en escoles bressol, escoles d’educació maternal i escoles de primera ensenyança.
 • Direcció de centres educatius: d’escoles bressol i d’escoles d’educació maternal i de primera ensenyança.
 • Mestre/a en escoles d’educació especial, aules hospitalàries, escoles d’adults i  institucions penitenciàries.
 • Mestre/a en entorns d’educació no formal destinats a nens i nenes de 0 a 12 anys.
 • Professional expert/a en educació en institucions culturals i serveis educatius de museus.
 • Professional expert/a en educació en empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.
 • Professional expert/a en educació en l’àmbit empresarial.

El bàtxelor en Ciències de l’educació dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Projectes desenvolupats en l’àmbit de la titulació
 • Publicació del conte infantil en vídeo “Thea and the Magical World of Becadri” (2020). Autores: Adriana Cachurreiro Costa, Carlota González Rider, Elisabet Matos Giménez. Elaborat en el marc del mòdul Ensenyança i aprenentatge de les llengües i de l’expressió corporal i artística durant el curs 2019-2020.
 • Publicació del conte infantil “Andorra amb ulls de formiga” (2019). L’autora i il·lustradora del conte és l’estudiant Andrea Piqué, que va elaborar el treball en el marc de l’assignatura Literatura infantil durant el curs 2017-2018
 • Premi d’innovació educativa 2018 en la categoria nacional del Premi Maria Geli amb el projecte “Construïm un vaixell” per Florenci Pla i Clara Grau.
 • #MCTAndorra Challenge. Dins de l’assignatura de Didactic of Social Sciences, la Universitat d’Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra, s’ha dissenyat conjuntament un repte per als estudiants de tercer curs del Bàtxelor en Ciències de l’educació, que consisteix en una competició per equips per elaborar un joc relacionat amb la nova exposició i amb el museu.
 • Premi accèssit al I Premi Maria Geli organitzat per GAM 21 i desenvolupat en el Col·legi Maria Janer Per què al juny/juliol a Andorra fa calor?pels professors Virginia Larraz i Florenci Pla.
 • Conte de Sant Jordi 2015 començat pels estudiants del BCE i continuat i acabat per tot l’alumnat del Col·legi Maria Janer i organitzat per les professores Virginia Larraz, Alexandra Monné i Cristina Yáñez.
 • El Romànic a Andorra. Portal de recursos educatius per treballar el romànic des de les aules. Les activitats abracen des de maternal fins a tercer cicle. Aquest projecte interdisciplinari ha estat realitzat pels estudiants de segon curs del Bàtxelor en Ciències de l’educació (BCE) en el marc de les assignatures d’Educació en patrimoni cultural d’Andorra i Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC), dirigit per les professores Cristina Yáñez i Virginia Larraz.
Publicacions de projectes d’innovació educativa desenvolupats en l’àmbit de la titulació