Image Alt

Política de privadesa

1.- Disposicions generals

Li informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti mitjançant aquest lloc web serà tractada per la Universitat d’Andorra (d’ara endavant “l’UdA”) en qualitat de responsable del tractament. L’UdA és la titular d’aquest lloc web, està domiciliada a la Plaça de la Germandat 7, AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), amb Número de Registre Tributari D-800044-K.

El contacte amb l’UdA mitjançant aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 17 anys, no menors d’aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personal mitjançant aquesta web, ho fa sota la premissa de que vostè és major de 17 anys. En el cas que l’UdA comprovi que, contradient la norma abans esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 17 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

No han de facilitar-se, mitjançant aquest lloc web, dades personals de tercers diferents a les de l’interessat. No obstant això, en cas que fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci, assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot allò previst a l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant ‘RGPD’) en les condicions establertes en aquest precepte.

En cas que, per poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a l’UdA que ho fa en condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, com per exemple, una còpia escanejada del Llibre de Família.

2.- Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:

La persona responsable del tractament és l’UdA, les dades significatives i de contacte de la qual es detallen a l’apartat 1 d’aquesta Política de Privadesa.

b) Delegat de Protecció de Dades:

Pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades mitjançant el número de telèfon +376 743000 i l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad.

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

L’UdA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

  1. A través del formulari de contacte que l’UdA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web, per a que vostè pugui realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la seva sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat al marcar la casella que es troba juntament a la frase “He llegit i accepto la Política de privadesa”, que apareix al formulari que l’UdA posa a la seva disposició en aquest espai web. El subministrament de les seves dades personals mitjançant l’esmentat formulari és, per tant, voluntari. En cas de no facilitar les dades personals, no es podria tramitar la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, tot i que aquesta revocació faria impossible el poder continuar amb la tramitació de la seva sol·licitud.

L’UdA conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. En cas que existeixi una legislació que obligui a l’UdA a conservar les seves dades personals en relació a la dita sol·licitud durant més temps, o l’UdA consideri que hagi de fer-ho, per exemple, per atendre eventuals reclamacions per part seva, l’UdA conservarà les seves dades personals durant aquest període addicional. Finalitzats els esmentats terminis, les dades personals seran suprimides.

  1. Mitjançant el formulari que l’UdA posa a la seva disposició a l’espai andorraquedatacasa.uda.ad i que serveix per compartir vídeos, fotografies, enregistrament de veu i/o textos destinats a promoure iniciatives per a la difusió d’activitats pedagògiques, compartir experiències i donar a conèixer formacions, esdeveniments i activitats en general, per ajudar a pal·liar els efectes derivats de la situació d’emergència sanitària provocada per l’expansió del nou coronavirus denominat SARS-CoV-2. D’acord amb el que estableixen les bases, la persona que comparteixi vídeos, fotografies i/o textos en què aparegui un tercer, té l’obligació d’informar i recollir el consentiment d’aquest tercer de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat d’aquest tractament és posar a disposició del públic experiències i consells pedagògics relacionats amb la situació d’emergència sanitària. La base legitimadora d’aquest tractament és l’execució del contracte.

El termini de conservació de les dades serà mentre duri la situació d’emergència sanitària. Posteriorment, algunes d’aquestes dades poden ser incorporades a estudis de recerca o cursos relacionats, la resta de dades seran suprimides.

4.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis:

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Tots els destinataris que fa referència la Norma que regula els fitxers de dades personals de la Universitat d’Andorra, del 9 d’abril del 2020 (BOPA núm. 49 del 15-04-20), que són, concretament, els següents:

  • En el cas dels estudis reglats, la Universitat d’Andorra cedirà les dades personals de l’alumnat a:
    • Ministeri responsable de l’ensenyament superior a Andorra, amb les finalitats següents: expedició de titulacions d’ensenyament superior del caràcter estatal i del corresponent Suplement europeu al diploma (SED), i seguiment de la inserció laboral d’alumnes i d’exalumnes de la Universitat d’Andorra.
    • Institut d’Estudis Andorrans per a les finalitats següents: seguiment del recorregut acadèmic dels estudiants i generació d’estadístiques.
  • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres institucions d’ensenyament superior, la Universitat d’Andorra cedirà les dades personals de l’alumnat a les institucions d’ensenyament superior amb les quals s’ofereixen conjuntament aquests estudis, amb finalitats estrictament acadèmiques.
  • En el cas dels estudis oferts en col·laboració amb altres entitats, la Universitat d’Andorra cedirà les dades personals de l’alumnat a les entitats col·laboradores, amb finalitats estrictament acadèmiques.
  • La Universitat cedirà les dades personals de l’alumnat a institucions públiques, privades i empreses on es duen a terme pràctiques i estades formatives i al Departament d’Estadística del Govern d’Andorra per a l’elaboració d’estadístiques públiques de conformitat amb la normativa aplicable en la matèria en cada moment.

b) Prestadors de serveis de l’UdA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat amb la qual es tracti, seguint les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i confidencialitat apropiada que estableixi l’UdA.

c) Tercers que no tenen cap relació amb l’UdA, si s’identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació que es tracti per a: (1) complir qualsevol Llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o serveis adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.

d) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats definides en la mateixa.

5.- Drets en la relació amb les seves dades de caràcter personal

En compliment de la Llei 15/2003 del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els seus reglaments de desenvolupament, l’UdA li informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa així com al RGPD, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si l’UdA està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En les condicions previstes al RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat; en qualsevol cas l’UdA únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de les reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-ho en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits, l’UdA deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per aquella finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant qualsevol autoritat de control del àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen adreçant-se als esmentats organismes.

6.- Seguretat

L’UdA li garanteix que el tractament que durà a terme amb les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com a organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

7.- Canvis en la Política de Privadesa

Aquesta Política de Privadesa està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè estigui informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Darrera actualització: 16 d’abril del 2020