Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  DPA   /  DPA en Comptabilitat i administració

DPA en Comptabilitat i administració

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració és una formació d’ensenyament professional superior que té com a objectiu principal la formació de professionals que disposin d’una bona base de coneixements teòrics i pràctics que els capaciti per a l’exercici professional en nombrosos àmbits d’activitat dins d’una organització. Al final de la formació acadèmica a la Universitat d’Andorra, els estudiants realitzaran un mínim de 400 hores de pràctiques professionals obligatòries.

En finalitzar els seus estudis, els titulats d’aquesta formació disposaran de les competències professionals necessàries i d’un perfil versàtil i adaptable, en consonància amb les necessitats actuals del mercat laboral. Concretament, aquesta titulació d’ensenyament professional superior s’adreça a estudiants que desitgin obtenir una elevada qualificació professional en l’àmbit de la comptabilitat i de la gestió administrativa.

El DPA en Comptabilitat i administració està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal de formació professional expedida pel Govern d’Andorra de Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració.

 

Trets destacats

Es pot cursar de manera presencial o virtual i, a més, en règim de jornada completa o de mitja jornada, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals o personals.

Formació especialitzada en l’àmbit de la comptabilitat, que gaudeix d’una forta demanda de professionals a Andorra.

Nou pla d’estudis aprovat el 2022 i adaptat al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

Formació amb un elevat component pràctic, que prepara l’estudiant per incorporar-se amb garanties al món laboral.

Professorat format per acadèmics i per professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Si s’opta per seguir estudiant i cursar el bàtxelor en Adminsitració d’empreses, s’obtenen convalidacions de crèdits d’aquesta formació.

La formació inclou seminaris per perfeccionar l’anglès i reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquesta llengua.

   Nivell europeu:

Cicle curt de l’EEES

   Modalitat:

presencial o virtual (pràctiques obligatòries presencials)

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

El pla d’estudis del Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració és un títol estatal de 120 crèdits europeus que equival a un cicle curt, es distribueix en dos cursos acadèmics a temps complet i té una estructura de quatre semestres de 30 crèdits cada un, dividits en mòduls.

CURSSEMESTREMÒDULCARÀCTERCRÈDITS EUROPEUS
Primer 1M1. Eines per a l’administració empresarialobligatori15
M2. Introducció a l’empresaobligatori15
2M3. Gestió administrativaobligatori15
M4. El cicle comptableobligatori15
Segon3M5. Gestió comptable i fiscalobligatori15
M6. Gestió d’empresaobligatori15
4M7. Entorn empresarial andorrà i estada formativaobligatori15
M8. Estada formativaobligatori15
TOTAL120
 • Batxillerat andorrà
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el DPA en Comptabilitat i administració disposaran, entre d’altres, de les competències següents:

Competències transversals

 • Dominar la comunicació en diferents llengües per expressar i entendre missatges en diferents contexts i situacions personals, socials i professionals.
 • Treballar com a membre d’un equip, de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida.
 • Gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuar segons l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
 • Desenvolupar les activitats acadèmiques i professionals amb criteris de qualitat.

 

Competències específiques

 • Relacionar els aspectes de l’entorn intern i extern d’una empresa per a l’elaboració d’estratègies que incideixen en les seves àrees funcionals.
 • Elaborar els estats financers comptables per reflectir la realitat economicofinancera de l’empresa, d’acord amb els principis i normes comptables.
 • Aplicar eines quantitatives per a la resolució de problemes derivats de la gestió empresarial.
 • Desenvolupar gestions administratives en el marc de les diferents àrees funcionals d’una empresa.
 • Participar en l’administració i la gestió de recursos humans en el sí d’una organització.
 • Interpretar models econòmics bàsics amb relació al funcionament de l’economia.
 • Aplicar instruments financers en el desenvolupament d’activitats empresarials.
 • Analitzar la informació dels estats financers per a l’ajuda en la presa de decisions.
 • Aplicar els principals models de costos en la gestió empresarial.
 • Participar en els diversos procediments tributaris del sistema fiscal andorrà.
 • Aplicar tècniques de gestió empresarial per a l’ajuda en la presa de decisions.
 • Assimilar les tècniques associades a l’elaboració dels estats financers, el tancament pressupostari i la fiscalització de les operacions econòmiques i financeres en el marc d’una administració pública.

Els estudiants del DPA en Comptabilitat i administració han de fer una estada formativa en una empresa, equivalent a 17 crèdits europeus (un mínim de 400 hores). Aquesta estada, que es concentra en el quart i últim semestre, serà sempre presencial, independentment de la modalitat d’ensenyament que esculli l’estudiant (presencial o virtual).

L’UdA disposa d’un ventall ampli de convenis amb entitats col·laboradores del país interessades a acollir estudiants en estada formativa, la qual cosa garanteix el bon desenvolupament de les pràctiques dels estudiants.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del bàtxelor en Informàtica es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El DPA en Comptabilitat i administració ofereix un ventall ampli de sortides professionals en departaments relacionats amb la gestió i l’administració de les empreses dels diferents sectors econòmics, tant en petites i mitjanes empreses (PIME) com en entitats financeres o en l’administració i les entitats públiques. Les persones titulades hi poden desenvolupar els perfils professionals següents:

 • Tècnic/a comptable
 • Tècnic/a administratiu/va dels diferents departaments d’una empresa
 • Assistent a la direcció o gerència d’un departament o d’una empresa

Una  vegada s’hagi obtingut el Diploma Professional Avançat, les persones diplomades poden incorporar-se al món laboral o bé continuar estudis universitaris afins. Si aquests estudis afins (bàtxelor en Administració d’empreses) es cursen a la mateixa Universitat d’Andorra, s’obtenen convalidacions de crèdits d’aquesta formació.