Image Alt
  /  Formacions   /  DPA   /  DPA en Comptabilitat i administració

DPA en Comptabilitat i administració

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Comptabilitat i administració és una formació d’ensenyament professional superior que té com a objectiu principal la formació de professionals que disposin d’una bona base de coneixements teòrics i pràctics que els capaciti per a l’exercici professional en nombrosos àmbits d’activitat dins d’una organització. Al final de la formació acadèmica a la Universitat d’Andorra, els estudiants realitzaran un mínim de 400 hores de pràctiques professionals obligatòries.

En finalitzar els seus estudis, els titulats d’aquesta formació disposaran de les competències professionals necessàries i d’un perfil versàtil i adaptable, en consonància amb les necessitats actuals del mercat laboral. Concretament, aquesta titulació d’ensenyament professional superior s’adreça a estudiants que desitgin obtenir una elevada qualificació professional en l’àmbit de la comptabilitat i de la gestió administrativa.

El DPA en Comptabilitat i administració està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal de formació professional expedida pel Govern d’Andorra de Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 6 de juliol de 2022 i publicat al BOPA el 13 de juliol de 2022. Acreditació AQUA

   Nivell europeu:

Cicle curt de l’EEES

   Modalitat:

presencial o virtual (pràctiques obligatòries presencials)

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

Es pot cursar de manera presencial o virtual i, a més, en règim de jornada completa o de mitja jornada, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals o personals.

Formació especialitzada en l’àmbit de la comptabilitat, que gaudeix d’una forta demanda de professionals a Andorra.

Nou pla d’estudis aprovat el 2022 i adaptat al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

Formació amb un elevat component pràctic, que prepara l’estudiant per incorporar-se amb garanties al món laboral.

Professorat format per acadèmics i per professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Si s’opta per seguir estudiant i cursar el bàtxelor en Adminsitració d’empreses, s’obtenen convalidacions de crèdits d’aquesta formació.

La formació inclou seminaris per perfeccionar l’anglès i reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquesta llengua.

 • Batxillerat andorrà
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el DPA en Comptabilitat i administració disposaran, entre d’altres, de les competències següents:

Competències transversals

 • Dominar la comunicació en diferents llengües per expressar i entendre missatges en diferents contexts i situacions personals, socials i professionals.
 • Treballar com a membre d’un equip, de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida.
 • Gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en constant evolució.
 • Actuar segons l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.
 • Desenvolupar les activitats acadèmiques i professionals amb criteris de qualitat.

 

Competències específiques

 • Relacionar els aspectes de l’entorn intern i extern d’una empresa per a l’elaboració d’estratègies que incideixen en les seves àrees funcionals.
 • Elaborar els estats financers comptables per reflectir la realitat economicofinancera de l’empresa, d’acord amb els principis i normes comptables.
 • Aplicar eines quantitatives per a la resolució de problemes derivats de la gestió empresarial.
 • Desenvolupar gestions administratives en el marc de les diferents àrees funcionals d’una empresa.
 • Participar en l’administració i la gestió de recursos humans en el sí d’una organització.
 • Interpretar models econòmics bàsics amb relació al funcionament de l’economia.
 • Aplicar instruments financers en el desenvolupament d’activitats empresarials.
 • Analitzar la informació dels estats financers per a l’ajuda en la presa de decisions.
 • Aplicar els principals models de costos en la gestió empresarial.
 • Participar en els diversos procediments tributaris del sistema fiscal andorrà.
 • Aplicar tècniques de gestió empresarial per a l’ajuda en la presa de decisions.
 • Assimilar les tècniques associades a l’elaboració dels estats financers, el tancament pressupostari i la fiscalització de les operacions econòmiques i financeres en el marc d’una administració pública.

El Pla d’estudis del DPA en Comptabilitat i administració està format per 120 crèdits europeus estructurats en quatre semestres de 30 crèdits cada un, dividits en dos mòduls.

CURS ACADÈMICSEMESTREMÒDULSTIPUSCrèdits europeus
Primer 1Eines per a l’administració empresarialobligatori15
Introducció a l’empresaobligatori15
2Gestió administrativaobligatori15
El cicle comptableobligatori15
Segon3Gestió comptable i fiscalobligatori15
Gestió d’empresaobligatori15
4Entorn empresarial andorrà i Estada formativaobligatori15
Estada Formativaobligatori15
120

Els estudiants del DPA en Comptabilitat i administració han de fer una estada formativa a l’empresa equivalent a 17 crèdits europeus (mínim de 400 hores). Aquesta estada, que es concentra durant el quart i últim semestre, serà sempre presencial, independentment de la modalitat d’ensenyament que esculli l’estudiant (presencial o virtual).

L’UdA disposa d’un ampli ventall de convenis amb entitats col·laboradores del país candidates a acollir estudiants en estada formativa, la qual cosa garanteix el bon desenvolupament de les pràctiques dels estudiants.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El DPA en Comptabilitat i administració ofereix un ampli ventall de sortides professionals en departaments relacionats amb la gestió i l’administració de les empreses dels diferents sectors econòmics, tant en petites i mitjanes empreses (PIME) com en entitats financeres o en l’administració i les entitats públiques. Les persones titulades hi poden desenvolupar els següents perfils professionals:

 • Tècnic/a comptable
 • Tècnic/a administratiu/va dels diferents departaments de l’empresa
 • Assistent a la direcció o gerència d’un departament o d’una empresa

El Diploma Professional Avançat en Comptabilitat i administració permet continuar estudis universitaris de primer cicle. Si es cursen estudis afins, com el bàtxelor en Administració d’empreses, a la Universitat d’Andorra, s’obtenen convalidacions de crèdits d’aquesta formació.