Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Model educatiu

  /    /  Model educatiu

Com és el model educatiu de la Universitat d’Andorra (UdA)?

El model educatiu de l’UdA és un model basat en competències.

Es fonamenta en el treball i l’avaluació de les competències específiques i transversals de cada pla d’estudis i les pròpies de la universitat, incorporant elements distintius de cada titulació.

Entre les competències transversals que adquireix l’estudiant hi ha els idiomes, les competències per a una cultura democràtica i els valors que emanen dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

Què entenem per competències a l’UdA?

Les competències s’entenen com una actuació o una intervenció que integra i mobilitza un conjunt organitzat de continguts (fets i conceptes, procediments, actituds i valors) per resoldre amb èxit reptes de la professió.

El model educatiu parteix de la definició del perfil competencial de cada professió a partir del qual es defineixen les competències.

Com es treballen les competències?

De manera progressiva.

La competència es concreta en resultats d’aprenentatge, que són enunciats sobre els quals s’espera que l’estudiant sigui capaç de fer, comprendre i/o de demostrar un cop acabat un procés d’aprenentatge.

Els resultats d’aprenentatge tenen tres nivells:

 • Nivell 1: Coneixement; comprensió (identificar, reconèixer, associar, diferenciar, descriure…)
 • Nivell 2: Aplicació (aplicar, calcular, desenvolupar…)
 • Nivell 3: Anàlisi, síntesi i avaluació (analitzar, organitzar, modelar, interpretar, crear, dissenyar, planificar…)

 

Quan es treballen les competències?

A cada semestre, des del primer fins a l’últim. Els resultats d’aprenentatge s’associen a cada semestre i són progressius al llarg de la titulació.

 • Al primer curs es treballen la majoria de resultats d’aprenentatges de nivell 1 i es comença els de nivell 2.
 • segon curs es treballen la majoria de resultats d’aprenentatges de nivell 2 i es comença els de nivell 3.
 • tercer curs es consoliden els resultats d’aprenentatge de nivell 3.

 

Com és la matrícula?

La matrícula és semestral i incorpora mòduls. El pla d’estudis està format per mòduls.

 • Els mòduls poden ser paral·lels o seqüencials, segons els estudis, siguin presencials o virtuals.

Què hi ha dins de cada mòdul?

Cada mòdul conté:

 1. Plantejament d’un repte
  • A l’inici del mòdul es planteja un repte que els estudiants han de resoldre.
  • El repte planteja una situació interdisciplinària (diferents àrees de coneixement), real, rellevant i vinculada amb l’entorn professional.
 2. Seminaris
  • Els seminaris agrupen continguts (fets i conceptes, procediments i actituds i valors) que l’estudiant ha d’adquirir, consolidar i saber mobilitzar per poder desenvolupar cada competència de manera satisfactòria. Tenen com a referència els resultats d’aprenentatge.
 3. Treball guiat
  • El treball guiat són sessions en les que un professor guia a l’estudiant en la resolució del repte, ajudant-lo a integrar els continguts dels seminaris.
 4. Treball individual
  • El treball personal és l’estudi que ha de dedicar cada estudiant per assolir les fites marcades.
 5. La resolució del repte
  • En finalitzar el mòdul l’estudiant haurà d’exposar la solució que proposa per a la resolució del repte.
  • La solució ha de ser creativa, viable i justificada per part de l’estudiant.

Com és l’avaluació?

L’avaluació és continuada i final, recau als resultats d’aprenentatge i s’obté a partir dels seminaris, del treball guiat i de la resolució i de la presentació del repte.

Al treball guiat i als seminaris, el professorat programa activitats d’avaluació continuada a fi que cada estudiant sàpiga com està evolucionant el seu treball. En particular, el professorat supervisa si l’enfocament de la resolució repte que segueix cada estudiant és apropiat de manera que, si no fos així, l’estudiant pugui reorientar el seu treball.

 

On es poden consultar les notes?

Les notes es poden consultar a l’expedient acadèmic i al suplement al diploma.

Mentre s’està cursant la titulació, l’estudiant pot consultar el seu expedient a Gestió Acadèmica, on pot veure:

 • Les notes que va obtenint en cada resultat d’aprenentatge.
 • Les notes de cada mòdul (mitjana aritmètica dels resultats d’aprenentatge del mòdul)
 • Les notes de cada competència, obtingudes a partir dels resultats d’aprenentatge (mitjana ponderada de les qualificacions mitjanes de cada nivell de la competència)

En acabar la titulació, l’estudiant rep el Suplement al diploma, que és el document que acompanya tots els diplomes universitaris amb caràcter estatal adaptats a l’EEES (bàtxelors, màsters i doctorat), amb la informació de les notes de cada mòdul i de cada competència.