Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació

El Grup de Recerca Interdisiciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2006 com a resultat de la confluència d’un grup de professors de diverses disciplines interessats en l’àmbit educatiu.

Els objectius del grup de recerca són:

 • Analitzar l’impacte econòmic i social de l’UdA al país.
 • Relacionar l’entorn familiar i la competència de raonament matemàtic dels estudiants de nou ingrés amb l’èxit en la finalització dels estudis.
 • Oferir suport a la docència universitària des de la innovació i la recerca.
 • Analitzar i difondre el model educatiu de la Universitat d’Andorra.
 • Analitzar la competència digital dels docents.
 • Analitzar el seguiment i tutorització de les pràctiques a la universitat.
 • Millorar la formació del bàtxelor en Ciències de l’educació a partir de la recerca i ampliar el coneixement existent en l’àmbit de la formació inicial de mestres.
 • Millorar la formació del màster en Educació a partir de la recerca i ampliar el coneixement existent en l’àmbit de la formació permanent del professorat.
 • Analitzar el grau de implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la política cultural andorrana.
 • Analitzar l’experiència didàctica i el context d’aprenentatge del patrimoni de l’alumnat, analitzant les relacions entre l’entorn escolar i social.
 • Analitzar tant el tractament de la memòria en la història recent dels currículums, com els diferents materials didàctics en perspectiva històrica, a educació primària i secundària.
 • Analitzar la bretxa digital de gènere en l’ensenyament de les Ciències Socials.
 • Analitzar les pràctiques de feedback a les universitats de parla catalana.

Alexandra Saz Peñamaria

asaz@uda.ad    orcid

Coordinadora del grup. Doctora en l’àmbit de la Psicologia de l’educació. Màster en tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement. Llicenciada en Psicologia

Montserrat Casalprim Ramonet 

mcasalprim@uda.ad      orcid

Doctora en l’àmbit de l’economia de l’educació. Màster en Educació i TIC. Llicenciada en Economia.

Yolanda-Colom--blackwhite

Yolanda Colom Torrens

ycolom@uda.ad

Doctora en l’àmbit de la didàctica de les matemàtiques. Llicenciada en matemàtiques.

Sara Esqué Boldú

sesque@uda.ad      orcid

Doctora en l’àmbit d’Infermeria: les actituds mitjançant la pràctica reflexiva. Màster en Tecnologia educativa: e-learning i gestió del coneixement. Diplomada en Infermeria

Sònia Gili Moneo

sgili@uda.ad    orcid 

Doctoranda en l’àmbit de l’educació: la competència democràtica formació de mestres. Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation. Bàtxelor en Ciències de l’educació.

Foto-Marta-Fuentes-blackwhite

Marta Fuentes Agustí

mfuentesa@uda.ad

Doctora en Ciències de l’Educació. Magíster en Comportament Docent. Màster en Estratègies d’Ensenyament i Aprenentatge. Màster en Multimèdia i Comunicació. Llicenciada en Psicopedagogia i Graduada en Educació Infantil.

Virginia Larraz Rada

vlarraz@uda.ad       orcid

Doctora en l’àmbit de la Tecnologia Educativa. Màster en Educació i TIC. Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’educació.

Adoració Medina Albós

mmedinaa@uda.ad.    orcid

Doctoranda en l’àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques. Màster en Formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i Ensenyament d’idiomes (especialitat: Matemàtiques). Llicenciada en Ciències Matemàtiques (especialitat: Estadística i Investigació Operativa).

Alexandra-Monne-1-scaled-blackwhite

Alexandra Monné i Bellmunt

amonne@uda.ad    orcid

Doctora en l’àmbit de les Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut.
Màster en immigració, educació i interculturalitat i Màster en Trastorns de l’audició i el llenguatge. Postgrau en bases de la política i la gestió acadèmica, Postgrau en direcció de recursos humans, Postgrau en iniciació a la recerca, Postgrau en ciències de l’educació, Potsgrau en educació plurilingüe, Llicenciada en Piscopedagogia, Diplomada en Educació primària.

Carles-Porte-1-scaled-blackwhite

Carles Porté Porté

cporte@uda.ad.      orcid

Doctorand en l’àmbit de la formació en línia. Màster en educació i TIC, especialitat docència en línia. Llicenciat en ciències del treball.

Betlem Sabrià Bernadó

bsabria@uda.ad     orcid

Doctora en l’àmbit de la Formació Continuada. Màster en Educació i TIC. Llicenciada en Ciències físiques i Diplomada en Informàtica de gestió.

Cristina Yáñez Aldecoa

cyanez@uda.ad     orcid

Doctora en l’àmbit dels museus i la tecnologia. Màster en gestió del patrimoni, Postgrau en turisme cultural. Llicenciada en geografia i història.

Investigadors postdoctorals

Anna Solé Llussà     

asolel@uda.ad    orcid

Doctora en l’àmbit de la tecnologia educativa. Màster en Antropologia Física, Màster Professorat de Secundària: especialitat Biologia i Geologia, Llicenciada en Biologia. Investigadora postdoctoral Margarita Salas a l’UdA.

Rosa Raventós Torné 

rosadolores.raventos@urv.cat   orcid

Doctora en l’àmbit de la Infermeria. Màster en investigació en Ciències de la Infermeria i grau en Infermeria.

PROJECTE 1. Entorn UdA (perfil dels estudiants i impacte a la societat)

Objectius:

 • Relacionar l’entorn familiar i la competència de raonament matemàtic dels estudiants de nou ingrés de l’UdA amb l’èxit en la finalització d’estudis.
 • Analitzar el perfil de l’estudiant de l’UdA i comparar-lo amb el de la resta de les universitats que participen al projecte Via Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats.
 • Analitzar l’impacte econòmic i social de l’UdA al país.

Accions desenvolupades:

PROJECTE 2. Innovació i recerca a la docència universitària

Objectius:

 • Oferir suport a la docència universitària des de la innovació i la recerca.
 • Analitzar les competències docents del professorat universitari de l’UdA.
 • Organitzar el Seminari de docència amb l’objectiu d’oferir suport a la docència universitària.
 • Analitzar i difondre el model educatiu de la Universitat d’Andorra
 • Analitzar la percepció d’ús del portafolis per part dels tutors i dels estudiants del bàtxelor d’infermeria.
 • Analitzar l’impacte de la discussió de textos en grup en entorns acadèmics d’Educació Superior
 • Analitzar el nivell de benestar i resiliència en temps de la COVID-19 de la comunitat universitària.
 • Dissenyar un programa formatiu que promogui els àmbits, les àrees i les dimensions de la competència de cultura democràtica dels estudiants d’ensenyament superior. Aquest objectiu s’emmarca dins de la tesi doctoral en curs La competència de cultura democràtica a l’ensenyament superior de Sònia Gili  (sgili@uda.ad )
 • Identificar els perfils, la implicació i les necessitats acadèmiques dels tutors clínics en les estades formatives clíniques (EFC) dels estudiants d’infermeria a la Universitat d’Andorra i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Aquest objectiu s’emmarca dins de l’estada de recerca de Rosa Raventós de la Universitat Rovira i Virgili (rosadolores.raventos@urv.cat).
 • Dissenyar un programa de tutories per a les infermeres, que fan de tutors clínics, com a resposta als perfils i les necessitats acadèmiques detectades, basat en cursos específics i objectius d’aprenentatge. Aquest propòsit s’emmarca dins de l’estada de recerca de Rosa Raventós de la Universitat Rovira i Virgili (rosadolores.raventos@urv.cat)
 • Dissenyar una APP pel seguiment de les estades formatives clíniques per part dels tutors clínics. Aquest propòsit s’emmarca dins de l’estada de recerca de Rosa Raventós de la Universitat Rovira i Virgili (rosadolores.raventos@urv.cat).
 • Estudiar l’estat de la competència digital docent.

Accions desenvolupades:

 •  Anàlisi de les competències docents del professorat universitari
  • Administració de l’enquesta Anàlisi de les competències docents del professorat universitari de l’UdA durant el semestre 2019-2020
  • Anàlisi dels resultats i elaboració d’una publicació dins de la Xarxa RIDMAE
 • Disseny i difusió del model educatiu de la Universitat d’Andorra
 • L’ús dels portafolis a les estades formatives del Bàtxelor d’Infermeria per promoure l’aprenentatge col·laboratiu.
 • Treball interdisciplinari entre dues assignatures del Bàtxelor en en Ciències de l’Educació de l’UdA: Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació i Educació en patrimoni cultural d’Andorra. Per treballar entre altres competències la creativitat dels futurs mestres.
 • La discussió de textos acadèmics en grup a la Universitat d’Andorra. (tesi doctoral Helena Prieto).
 • Anàlisi de l’entorn virtual educatiu de l’UdA:
 • Organització del Seminari de docència a la Universitat d’Andorra:  2021, 2020,, 2019, 2018,  2017, 2016, 2015
 • Elaboració de guies de suport a la docència:
 • A partir de la definició de cultura democràtica s’està treballant en el disseny pedagògic d’un programa formatiu orientat al desenvolupament de la competència dels estudiants de l’ensenyament superior.
 • Aplicació del qüestionari validat IMSOC als tutors dels centres d’estada formativa clínica vinculats a la Universitat d’Andorra i Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
 • Anàlisi descriptiva de les dades resultants de l’aplicació del qüestionari validat IMSOC (en curs).
 • Participació a l’Observatori de Competència Digital ObservaComdid.

PROJECTE 3. Formació inicial de mestres

Objectius:

 • Millorar la formació del bàtxelor en Ciències de l’educació a partir de la recerca i ampliar el coneixement existent en l’àmbit de la formació inicial de mestres.
 • Analitzar la formació inicial de mestres en un enfocament competencial i plurilingüe

Accions desenvolupades:

 • La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra (tesi doctoral en curs Blanca Carrera bcarrera@uda.ad)

PROJECTE 4 Cultura i educació

Objectius:

 • Analitzar el grau de implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la política cultural andorrana.
 • Conèixer l’estat de l’educació patrimonial en un territori, considerant les pràctiques desenvolupades en els àmbits formal i no formal; identificar les concepcions sobre el patrimoni, tenint en compte les diferents tipologies i els cercles d’apropiació de l’alumnat; determinar l’experiència didàctica i el context d’aprenentatge del patrimoni de l’alumnat, analitzant les relacions entre l’entorn escolar i social.
 • Analitzar tant el tractament de la memòria en la història recent dels currículums, com els diferents materials didàctics en perspectiva històrica, a educació primària i secundària.
 • Analitzar la bretxa digital de gènere en l’ensenyament de les Ciències Socials.

Accions desenvolupades:

 • Anàlisi de la percepció de la memòria històrica en la formació inicial de mestres (col·laboració internacional amb el grup de recerca de la UB DHIGECS).
 • Anàlisi de la sostenibilitat cultural a través dels ODS a la política cultural andorrana (estada internacional doctoral).
 • Anàlisi de l’estat de l’educació patrimonial a Andorra (estada internacional postdoctoral).
 • Anàlisi de l’escletxa digital de gènere i la competència digital en les Ciències Socials a la formació inicial de mestres.

 

Participació a diferents consells editorials i revistes:


Participació dels membres del GRIE en Projectes Internacionals

Virginia Larraz (vlarraz@uda.ad) participa al projecte ACEDIM: Avaluació i Certificació de la Competència Digital docent en la formació inicial de Mestres: una proposta de model per al sistema universitari català, que ha rebut un ajut de recerca per a la millora de la formació inicial de mestres (ARMIF), de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya

Alexandra Saz (asaz@uda.ad) participa com a vocal a la Xarxa d’Investigadors i Docents de Mèxic, Andorra i Espanya (RIDMAE), que té com a finalitat fomentar la cooperació per millorar la formació del professorat universitari d’aquests tres països.

La xarxa de cooperació està formada pel Centre Universitari de los Altos de la Universitat de Guadalajara (que lidera el projecte), l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona, la Universitat d’Andorra, la Universidad Autònoma de Zacatecas, la Universitat Tecnològica de l’Estat de Zacatecas, la Universitat Autònoma de Querétaro, la Universitat Autònoma de Nuevo León, el Sistema d’Universitat Virtual de la Universitat de Guadalajara, la Universitat Autònoma de Nayarit, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Internacional de la Rioja.

Tesis Doctorals

Conferències, congressos, articles de revista i llibres

2024

Larraz, V., Saz, A., Gili, S. & Cerrato, B. (2024) La alternancia en la formación de maestros en la Universidad de Andorra.  Dins de Gil, J. & Martí J. (Coords.). Las prácticas curriculares en alternancia: propuestas para el ámbito universitario. (pp. 146-168)  Editorial Graó.  Núm. 80 (maig 2024). ISBN / EAN EPUB: 9788412852981

Medina-Albós, A., Colom, Y. & Rosich, N. (2024). Estudi del procés d’adaptació metodològic dels professors de matemàtiques de l’Escola Andorrana de Batxillerat durant el confinament per COVID-19. Dins de V. Larraz-Rada i A. Saz-Peñamaria (Eds.) Llibre d’actes FIETxs2023. Repensant els espais i els recursos digitals per a l’aprenentatge. (pp.164-172). Publicacions URV.

Porté, C., Saz, A. & Ornellas, A (2024). La sincronia i l’asincronia en les modalitats d’aprenentatge en línia i híbrides. Dins de V. Larraz-Rada i A. Saz (Eds.) Llibre d’actes FIETxs2023. Repensant els espais i els recursos digitals per a l’aprenentatge. (pp.59-66). Publicacions URV.

Yáñez, C., Gómez-Trigeros, I. & Gili, S. (2024). El valor del patrimonio cultural y natural como eje instrumental en la consolidación de los valores de la cultura democrática en la formación inicial de futuros docentes, dins Ortega Cervigón, J. I., Sánchez Rivera, J. A. i González Monfort, N. (eds.). (2024). Experiencias de aprendizaje desde la Didáctica de las Ciencias Sociales para la formación de una ciudadanía democrática, crítica y global. Barcelona: Octaedro. ISBN: 978-84-10054-59-2, pp. 201-208

 

2023

Raventós, R.; Esqué, S.; Burjales; M. D.; Mora, G.; Mora, G.; Gil, E; Cuesta, M. R.; Machí , A.; Cervera, A. (2023). «Les tecnologies de la informació i la comunicació a les pràctiques clínics com a eina de qualitat». Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI), 2023, Núm. 6,

Larraz, V., Saz, A. & Fuentes, M. (2023). Identificación de los pasos a seguir ante una transformación educativa: el caso de la Universitat d’Andorra. Dins de Trujillo Herrada, Marcela NhaxielliPeña Estrada, Claudia CintyaGamboa Rosales, Abubeker (2023). Aportaciones para transformar la enseñanza universitaria desde la experiencia docente. (pp. 261-267). Editorial Dykinson.

Saz, A., Fuentes, M.& Larraz, V. (2023). Evaluación del aprendizaje y feedback en el modelo educativo competencial de la Universitat d’Andorra. Dins de Trujillo Herrada, Marcela NhaxielliPeña Estrada, Claudia CintyaGamboa Rosales, Abubeker (2023). Aportaciones para transformar la enseñanza universitaria desde la experiencia docente. (pp.728-735). Editorial Dykinson.

Cervera, A., Ortiz, V., Llagoster, I., Raventós, R., Ortega, L., Jiménez, M., Esqué, S., Aldomà, M i Larraz, V. (2023). ¿Están implicados los profesionales clínicos en la tutela de estudiantes en el contexto post-pandémico? XXVII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados y X Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Valladolid, 15-17 de noviembre de 2023

Raventós Torner, Rosa D.; Esque Boldú, Sara; Burjales Martí, Maria Dolors; Machi Caballer, Adria; Mora López, Gerard; Gil Mateu, Elsa; Cuesta Martínez, María Roser; Cervera Gasch, Agueda (2023). Tutorización en la pràctica clínica. Aproximación de los tutores asistenciales a la Universidad. II Congreso internacional, XI Jornadas Nacionales de Profesorado de la CNDE, II Encuentro Nacional de Estudiantes de Enfermería de la CNDE. Cádiz, 2-3 noviembre 2023.

 

Gili, S., Larraz, V. & Gisbert, M. (2023). La formació per al desenvolupament de la competència de cultura democràtica en els estudiants d’educació superior. Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Larraz, V., Saz, A. &Fuentes, M. (2023). Identificación de los pasos a seguir ante una transformación educativa: el caso de la Universitat d’Andorra.II Congreso Internacional de Enseñanza Universitaria, CIENU 2023, Zacatecas, Mèxic, 7 al 9 de juny.

Gómez-Marí, Irene; Sanz-Cervera, Pilar; Larraz-Rada, Virginia & Tárraga-Mínguez, Raúl (2023). ¿Dónde has oído hablar del trastorno del espectro autista? Identificando las fuentes de conocimiento docente sobre el TEAICONO 14, Revista de comunicación y tecnologías emergentes21(2).

Gili, S., Larraz, V. & Gisbert, M. (2023). La formació per al desenvolupament de la competència de cultura democràtica en els estudiants d’educació superior.Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Carrera-González, B., Saz, A. &  Casanovas, M. (2023). Aprendizaje por retos y plurilingüismo en la formación inicial de maestros: el caso de la Universidad de Andorra. Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Saz, A. , Fuentes, M. & Larraz, V. (2023) L’aprenentatge servei en la formació inicial de mestres: el cas de la Universitat d’Andorra. XII Congrés CIDUI 2023, Lleida, Espanya.

Saz, A., Fuentes, M.& Larraz, V. (2023). Evaluación del aprendizaje y feedback en el modelo educativo competencial de la Universitat d’Andorra. II Congreso Internacional de Enseñanza Universitaria, CIENU 2023, Zacatecas, Mèxic, 7 al 9 de juny.

Saz, A., Monné, A. & Larraz, V. (2023). La formación de maestros basada en la práctica reflexiva: la experiencia de la Universitat d’Andorra. Dins Avelar, M. E., Carranza, M. R. & Delgado, M. C. (Coords.). Reflexiones y experiencias innovadoras de educación en el nivel medio y superior en la modalidad virtual. (pp. 165-179). Editorial Dykinson

Gómez-Trigueros, I. & Yáñez de Aldecoa, C. (2023). Enseñar el paisaje geográfico desde la interdisciplinariedad del patrimonio a través de las tig y con el modelo tpack en la virtualidad. Actas del X Congresso Ibérico de Didática da Geografia. Didáctica da Geografia para uma Cidadania Territorial. Uma bússola para um mundo em profunda transformaçao. Coimbra. pp.804-818.

Larraz, V. & Carrera, B. (2023). Elements per fer la transformació digital als centres educatius. Revista Fòrum, 60(1), 5-12. https://cat.grao.com/ca/producte/elements-per-fer-la-transformacio-digital-als-centres-educatius-fo060154782

Yáñez, C. & Gómez-Trigueros, I. (2023). Conocer Yáñez reconocer nuestro patrimonio a través de las tecnologías para aprender nuestra historia”, en el marco del workshop coordinado por S.Ponsoda: “El patrimonio como recursos para la formación identitaria  ciudadana en la educación primaria”. XXII Congreso Internacional Jornadas de Educación Histórica. Pensamiento histórico, compromiso cívico y alfabetización digital. 31 de mayo de 2023. Múrcia.

Yáñez, C. & Gómez-Trigueros, I. (2023). Las TIG como recursos para la comprensión didàctica del patrimonio cultural Yáñez del paisaje en la formación inicial de maestros y maestras. I Jornada de presentación de experiencias de innovación TECSOCO, Jornada online. 19 de mayo de 2023. Universidad de Valencia.

Yáñez, C. & Gómez-Trigueros, I. (2023). Conocer el patrimonio natural para comprender el patrimonio cultural. I Jornada “Educació i Patrimoni: La formació del professorat en educació patrimonial. 18 de noviembre de 2022. Facultat d’Educació. Universitat d’Alacant.

Yáñez, C. Ballester, M. Solé, A & Fernández, A. (2023). Educar en Yáñez mediante el patrimonio como apuesta formativa curricular Yáñez no formal de un país. El caso de Andorra. XXXIII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales . Eje o Ámbito Temático: 1. El currículum de Ciencias Sociales: enseñanza-aprendizaje desde las culturas y los valores democráticos (en premsa).

Yáñez, C., Gómez-Trigueros, M.I. & Gili, S. (2023). El valor del patrimonio cultural y natural como eje instrumental en la consolidación de los valores de la cultura democrática en la formación inicial de futuros docentes. XXXIII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. Eje o Ámbito Temático 3: Experiencias de aprendizaje desde la Didáctica de las Ciencias Sociales para la formación de una ciudadanía democrática, crítica y global (en premsa).

 

2022

Medina-Albós, A., Rosich, N., & Colom, Y. (2022). La comunicación en la enseñanza en línea de las matemáticas durante el confinamiento por COVID-10 [Comunicación]. Jornadas para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, Valencia, España (pp. 1105-1123).

Cervera, A., Raventós, R., Esqué, S., Jiménez, M., Aguarón, MJ & Larraz, V. (2022). Estudio internacional sobre la participación de los profesionales clínicos en la tutela de estudiantes tras la pandemia por COVID-19. X Congreso nacional SCELE: Por una enfermería de práctica avanzada basada en la evidencia, 18-20 octubre. Póster.

Casalprim-Ramonet, M., Duart-Montoliu, J.M., & Sabrià-Bernadó, B. (2022). La UdA como herramienta para el desarrollo económico y social de Andorra. IV Workshop REDE TISSE territórios inteligentes e sustentáveis no âmbito social e educativo. Andorra la Vella.

Carrera-González, Blanca. (2022). Les competències i el plurilingüisme a la formació inicial de mestres: una realitat nacional i internacional [Presentació ponència]. 15ns debats de Recerca: La investigació en l’àmbit educatiu. Principat d’Andorra. 

González, J., Larraz, V. i Holgado, J. (2022). Competencias clave. Dins Gisbert-Cervera, M.; Lázaro-Cantabrana, J.L. y Esteve-González, V. (Coord.), Investigar e innovar en la era digital. Aportaciones desde la tecnologia educativa. Octaedro.

Casalprim Ramonet, M. i Sabrià Bernadó, B. (2022). Condicions d’estudi. En Ariño,A.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E.; Prades, A., Xarxa Vives d’Universitats (Ed.), Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) (pp. 2841).

Larraz, V. De la brecha digital a la brecha cognitiva. Eds. Quintana, A. i Latorre, C. (2021). Tecnología y neuroeducación desde un enfoque inclusivo. Barcelona: Octedro

Curto-Reverte, A., Larraz-Rada, V., Sabriá-Bernadó, B., & Fortó-Areny, J. (Junio 2022). ¿Qué opinan los grupos de interés de la formación dual universitaria? Estudio de caso sobre la formación dual universitaria en Andorra. XX Congreso Internacional de Investigación Educativa. Santiago de Compostela, España.

Yáñez de Aldecoa C & Gómez-Trigueros IM. (2022). Challenges with Complex Situations in the Teaching and Learning of Social Sciences in Initial Teacher Education. Social Sciences. 2022; 11(7):295. https://doi.org/10.3390/socsci11070295

Cantons, J., Azzouz, N. & Saz, A. (2022). Una experiència educativa des d’un enfocament STEAM en la formació inicial de mestres. FIET 2022, 29 de juny 2022 Universitat de Lleida

Ferran S., Yáñez, C. &  Miotto, G. (2022) The implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in Andorran cultural policy, International Journal of Cultural Policy, DOI:10.1080/10286632.2022.2077934

Casalprim, M., Duart, J.M., Sabrià, B. & Madrid, C. (2022). Improvement in digital competències among Universitat d’Andorra graduates. EDEN 2022 Annual Conference, Tallin 20/06 – 22/06/2022

Yáñez, C., Gómez-Trigueros, M.I., Rico, M.L. & Ortega-Sánchez, D. (2022). El reto de trabajar el patrimonio cultural desde una dimensión educativa a través del modelo TPACK y las TIG. En: Satorre, R. (Coord.), Menargues, A i Díez, R. (Eds.). Llibre d’actes de les XX Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència Universitària-XARXES 2022 i V WorkshopInternacional d’Innovació en Ensenyament Superior i TIC-INNOVAESTIC 2022. Institut de Ciències de l’Educació. Vicerectorat de Transformació Digital de la Universitat d’Alacant. ISBN 978-84-09-39019-9.

Torrelles-Nadal, C., Quesada-Pallarés, C. Sabrià, B. & Saz, A. (2022). La resiliencia ayuda a los estudiantes a hacer frente al COVID-19. Pòster presentat al V Congreso de Psicología positiva, Bilbao 12 al 14 de maig.

Saz, A., Monné, A. & Larraz, V. (2022). La formación de maestros basada en la práctica reflexiva: la experiencia de la Universitat d’Andorra. Primer congreso de docencia universitária. CIENU, Universidad de Querétaro, 20 de maig 2022

Yánez, C. &  Gómez-Trigueros, M.I. (2022): GHProTM y la educación en patrimonio: inmersión multidisciplinar en la formación del profesorado para reducir la brecha digital y aprender a interpretar el paisaje cultural a través del modelo TPACK. En Ponsoda, S.(coord.): Simposio Educación patrimonial: propuestas y potencialidades del patrimonio para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. Rosabel Roig-Vila,R y Martines, V (Coord.). Actas – 1st International Congress: Education and Knowledge (ICON), pp.363. Octaedro Ed.Casalprim, M., Duart, J. M. & Sabrià, B. (2022). La contribució de la Universitat d’Andorra a la societat andorrana: L’UdA com a eina per al desenvolupament econòmic i social d’Andorra. Universitat d’Andorra.

Solé, A. & Yáñez, C. (2022). L’art de les emocions: prevenir i gestionar trastorns de la salut mental. Jornadas educativas de los estudios de Técnico Auxiliar en Entornos culturales. 3-4 de març, Universitat de Màlaga.

Gómez Trigueros, I. M., & Yáñez de Aldecoa, C. (2022). El aprendizaje del espacio en didáctica de la Geografía: recursos tecnológicos Yáñez TPACK para adquirir la competencia espacial. Didáctica Geográfica, (23), 103-123

Yáñez, C. & Gómez Trigueros. I. (2022). Google EarthTM Yáñez el modelo TPACK: una estrategia didáctica para aproximar el patrimonio cultural a las aulas Yáñez desarrollar la competencia espacial Yáñez digital. En Ortega, D. i Gómez-Trigueros, I. (Ed). Investigación e innovación con Tac en Educación Mediática: retos, experiencias Yáñez brecha digital en entornos pedagógicos emergentes. Ed. Tirant lo Blanch. pàgs. 129-142.  

Yáñez, C. & Gómez Trigueros, I. (2022). La importancia de las tecnologías de la información geográficas (TIG) con el modelo TPACK en el desarrollo de la competencia espacial en Geografía. La enseñanza de la geografía en el siglo XXI / coord. por Jorge Olcina Cantos, Álvaro Francisco Morote Seguido, Universidad de Alicante 2022, ISBN 978-84-1302-192-8, págs. 165-182. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=876368

Saez Rosenkranz, I.V., Sabido-Codina, J., Yáñez, C. & Sabrià, B. (2022). La concepción de la memoria histórica en futuros maestros de Cataluña Yáñez de Andorra en perspectiva comparada. Panta Rei. Panta Rei. Revista digital de Historia Yáñez Didáctica de la Historia, Vol. 16 (2022). DOI: https://doi.org/10.6018/pantarei.509021 https://revistas.um.esN/pantarei/article/view/509021

Fernández, A., Ballesté, M., Solé, A. & Yáñez, C. (2022). Concepciones Yáñez didáctica del patrimonio en Andorra: Un estudio en educación primaria Yáñez secundaria. CIEP (Congreso Internacional de Educación Patrimonial). Comunidades patrimoniales
Yáñez entornos digitales
. Madrid, El Águila, del 19 al 21 de octubre de 2022.

Yáñez, C., Gómez Trigueros M.I., Rico, M.L. & Ortega-Sanchez, D. (2022). Percepciones de los futuros profesores sobre habilidades espaciales en la enseñanza del patrimonio a través de tecnologías digitales con TPACK. Rosana Satorre (Ed.).El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitària. Ed. OCTAEDRO. ISBN: 9788419506528. pàgs. 306-316. https://octaedro.com/libro/el-profesorado-eje-fundamental-de-la-transformacion-de-la-docencia-universitaria/  DOI: https://doi.org/10.36006/16394-

2021

Larraz, V. (2021). L’ús de tecnologia en l’àmbit educatiu. 14ns Debats de recerca: Les noves tecnologies i la investigació científica. SAC

Gil, S., Carrera, B. & Larraz, V. (2021). L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en Ciències de l’educació–Universitat d’Andorra. Revista de Ciències de l’Educació, 50-88.

Saz, A., Casalprim, Yáñez, C. & Sabrià, B. (2021). Grup de recerca interdisciplinari en educació. Panel Demandas Sociales, Educativas e inovadoras para el contexto de la Sociedad Andorrana del II WORKSHOP, RED TISSE, novembre 2021

Gili, S., Carrera, B., Larraz, V. (2021). L’aprenentatge basat en reptes al bàtxelor en ciències de l’educació – Universitat d’Andorra. Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, FIET 2021.

Gómez-Trigueros, I. & Yáñez de Aldecoa. C. (2021). The Digital Gender Gap in Teacher Education: The TPACK Framework for the 21st Century Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2021, 11(4), 1333-1349; https://doi.org/10.3390/ejihpe11040097 (registering DOI) – 25 Oct 2021

Garcia Gonzalez, J.A., Gómez-Gonçalves, A. Binimelis, J. & Yáñez, C. (2021). Género y geografía de la percepción. La imagen perceptual de la ciudad de Albacete. Dins: Gómez-Trigueros, I., Ortega-Sánchez, D. I García Cobos , R. (Eds.) Brechas digital de genero y coeducación: claves conceptuales y metodológicas. Ed. McGraw Hill.

Yáñez, C i Gómez-Trigueros, I. (2021). Experiencia innovadora internacional online para la introducción de la geografía y el patrimonio a través de Google EarthTM en la formación inicial del profesorado. CIDUI 2021 (en premsa).

Oliveras, P. i Yáñez, C. (2021). “El arte no entiende de limitaciones”. Jornadas educativas de los estudios de Técnico Auxiliar en Entornos culturales. 3-4 de març, Universitat de Màlaga.

Sabrià-Bernadó, B. i Casalprim-Ramonet, M. (2021). Perfil y factores de éxito del estudiante universitario. El caso de la Universitat d’Andorra. Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. IX CIDU. Online, 2021

Yáñez de Aldecoa C. (2021). Google EarthTM Yáñez el modelo TPACK: una estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia digital Yáñez espacial Yáñez para aproximar el patrimonio cultural a las aulas. II Seminario Internacional en Educación Yáñez TAC: competencia digital, brecha digital de género Yáñez virtualidad en la formación inicial del profesorado (II International Seminar on Education and LKT: Digital Competence, gender digital divide and Virtuality in Initial Teacher Training). Universidad de Alicante, Universidad de Burgos, University of The West Indies, Cave Hill Campus, Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia Yáñez Sociedad Digital de la Generalitat Valencia. 10-11 de desembre de 2021. 

Gómez Trigueros, I. i Yáñez de Aldecoa, C. (2021). The Digital Gender Gap in Teacher Education: The TPACK Framework for the 21st Century Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2021, 11(4), 1333-1349;  (registering DOI) – 25 Oct 2021.

Garcia Gonzalez, J.A., Gómez-Gonçalves, A. Binimelis, J. & Yáñez, C. (2021). Género Yáñez geografía de la percepción. La imagen perceptual de la ciudad de Albacete. Dins: Gómez-Trigueros, I., Ortega-Sánchez, D. I García Cobos , R. (Eds.) Brechas digital de genero Yáñez coeducación: claves conceptuales Yáñez metodológicas. Ed. McGraw Hill. Publicació indexada primer quartil (Q1) de SPI. https://Yáñez.kobo.com/es/es/ebook/brecha-digital-de-genero-Yáñez-coeducacion-claves-conceptuales-Yáñez-orientaciones-metodologicas ISBN: 9788418808562

2020

Saz Peñamaria, A., Carrera González, B., Gili Moneo, S., & Sabrià Bernadó, B. (2020). El perfil competencial del profesorado universitario. El caso de la Universitat D’Andorra. Enfoque Disciplinario5(2), 39-53.

Yáñez, C. & Dorca, A. (2020). Impacte de la COVID-19 sobre el sector cultural i creatiu d’Andorra. Inf. tèc. GRIE, Universitat d’Andorra, 2020.

Carrera-González, B. & Gili-Moneo, S. (2020). Modelo competencial de la Universitat d’Andorra: Innovación y Nuevos escenarios docentes. En E. Colomo, E. Sánchez, J. Ruiz & J. Sánchez (Coords.), La tecnologia como eje del cambio metodológico (pp. 391-394). Umaeditorial.

Carrera, B., Gili, S., Larraz, V., Sabrià, B. , Saz, A. (2020). Modelo competencial de la Universitat d’Andorra: Innovación y Nuevos escenarios docentes. XXIII Congreso Internacional EDUTEC 27-30 Octubre 2020, Málaga.

Larraz, V., Saz, A. & Azzouz, N. (2020 [1]). El Modelo Educativo de la Universidad de Andorra: un modelo basado en competencias. 12mo. Congreso Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” . La Habana, febrero 2020.

Yáñez, C. (2020). Retos sobre situaciones complejas en la enseñanza de las Ciencias. Mesa Redonda-Taller de Trabajo. Sociales en la formación inicial de maestros. I Seminario Internacional Educación Yáñez TAC. Enfoques interdisciplinaris para la innovación docente. 15-16 de decembre del 2020. Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, Dept. de Didácticas Específicas, Facultad de Educación, Universidad de Burgos. Instituto de Estudios sociales de América Latina (UA) Yáñez Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. 

Yáñez, C. (2020). Moderadora de la Mesa Redonda-Taller de Trabajo: Los mapas mentales Yáñez las TAC como recurso de aprendizaje espacial. I Seminario Internacional Educación Yáñez TAC. Enfoques interdisciplinaris para la innovación docente. 15-16 de decembre del 2020. Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, Dep. de Didácticas Específicas, Facultad de Educación, Universidad de Burgos. Instituto de Estudios sociales de América Latina (UA) Yáñez Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti.

2019

Casalprim, M. & Sabria, B. (2019) Adapting to the training needs of Andorran professionals: The case of the Universitat d’AndorraICDE Lillehammer Lifelong learning Summit 2019, 11 – February 2019, Lillehammer,  Norway

Casalprim, M. i Sabrià, B. (2019). Condicions d’estudi. En Ariño,A.; Llopis, R.; Martínez, M.; Pons, E.; Prades, A., Xarxa Vives d’Universitats (Ed.), Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitari (2017-2019) (pp. 27-37).

Carrera, B. (2019). ¿Cómo abordar la educación del futuro?[Recensió del llibre ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente, per M. Gisbert; V. Esteve-González i J.L. Lázaro] Universitas Tarraconensis, Revista de Ciències de l’Educació, (1), 96-97. Doi: https://doi.org/10.17345/ute.2019.1

Carrera, B., Saz, A. i Casanovas, M. (2019).Disseny curricular competencial i plurilingüe en la formació inicial de mestres: context internacional. En La Intel·ligència Artificial en l’Educació. Contribució desenvolupada al congrés Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona.

Larraz, V., Álvarez, J.F., Espuny, C. i González-Martínez, J. (2019). La evaluación de la competencia digital y de la competencia digital docente. En M. Gisbert, V.  Esteve i  J.L. Lázaro (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp.169-182). Barcelona: Octaedro

Sánchez-Cabelle, A., Larraz, V. i González-Martínez, J. (2019). La competencia digital de los estudiantes universitarios. En M. Gisbert, V.  Esteve i  J.L. Lázaro. (eds.), ¿Cómo abordar la educación del futuro? Conceptualización, desarrollo y evaluación desde la competencia digital docente (pp.43-58). Barcelona: Octaedro

2018

Marti, R., Gisbert, M. & Larraz, V. (2018). Technological learning and educational management ecosystems. Thirteen characteristics for efficient design. In T. Bastiaens, J. Van Braak, M. Brown, L. Cantoni, M. Castro, R. Christensen, G. Davidson-Shivers, K. DePryck, M. Ebner, M. Fominykh, C. Fulford, S. Hatzipanagos, G. Knezek, K. Kreijns, G. Marks, E. Sointu, E. Korsgaard Sorensen, J. Viteli, J. Voogt, P. Weber, E. Weippl & O. Zawacki-Richter (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 424-430). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved January 3, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/184226/.

González-Martínez, J., Esteve-Mon, F. M., Larraz, V., Espuny, C. i Gisbert-Cervera, M. (2018). INCOTIC 2.0. Una nueva herramienta para la autoevaluación de la competencia digital del alumnado universitario. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 22(4), 133-152. DOI:10.30827/profesorado.v22i4.8401

Saz, A. (2018). El diseño educativo en la nueva ecología de aprendizaje. Panel Innovación y calidad en el diseño educativo. XXVI Encuentro Internacional de Educación a Distancia, 27 de novembre de 2018, Guadalajara, Mèxic.

Martí, R., Gisbert, M. y Larraz, V. (2018). Ecosistemas tecnológicos de aprendizaje y gestión educativa. Caracteristicas estratégicas para un diseño eficienteEDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 64. 

Martí, R., Gisbert, M. y Larraz, V. (2018). Ecosistemas tecnológicos de gestión del talento. Siete características estratégicas para un diseño eficiente. V Congrés Internacional EDO “Lideratge i gestió del talent a les organitzacions”.Barcelona, 9-11 maig 2018.

Prieto, H. (2018). Avantprojecte de Tesis Doctoral: Actuacions d’Èxit a la Universitat. VII Congreso Multidisciplinar en Investigación Educativa (CIMIE). 5-6 de Juliol de 2018. En A. Gómez (Presidència AMIE), Saragossa, Espanya.

2017

Casalprim, M. (2017). L’eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra. 3a Trobada d’Investigadors d’Andorra. 27 de desembre del 2017. Sant Julià de Lòria, Andorra.

Gisbert, M., Larraz, V., Carrera, X., Esteve, V., Coiduras, J. i Lázaro, J.L. (2017). Collaborative strategy to develop teacher digital competence in 3D simulated environment. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Saz, A., Larraz, V. & Gisbert, M. (2017). Improving the quality of Initial Teacher Training through the implementation of a dual system: the case of the University of Andorra. 42nd Annual ATEE Conference 2017 Conference 2017 in Dubrovnik, Croatia. Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek and Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

Esqué, S., Lleixà, M. y Gisbert, M. (2017). Estudio actitudinal de los estudiantes de enfermería. Congreso Internacional de Enfermería. Barcelona, 28/05-01/06/2017 Tríptic

Coiduras, J., Curto, A., de Miguel, J., Saz, A., Gómez, V., Estrada, A. Sanuy, J. Barbero, I. (2017). Rúbrica para la evaluación y escritura de experiencias de aula durante el Pràcticum. XIV Symposium Poio 2017

Casalprim, M. & Sabrià, B. (2017). El perfil social de los estudiantes universitarios. Comparativa entre el territorio de la Xarxa Vives d’Universitats y Andorra. XVIII Congreso internacional de investigación educativa, AIDIPE, Salamanca 28/06-30/06/ 2017.

Sabrià, B. & Casalprim, M. (2017). Factores de las motivaciones que influyen en los estudiantes al elegir sus estudios universitarios. Comparativa entre el territorio de la Xarxa Vives d’universitats y Andorra. V Congreso internacional de docència universitària, CINDU, Vigo 16/06-18/06/ 2017.

Larraz, V. (2017). Recensión/Book Review. Mejora de la dirección y progreso de la escuela. Un binomio complejo. El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias en Ciencias de la Educación 26,150-153.

Prieto, H., Saz, A, & Larraz, V. (2017). Evaluación de la calidad de un Recurso Educativo Abierto (REA): l’armari de les Set Claus. Congrés CIMIE Investigación e innovación responsable. (in press). Bilbao, juny 2017.

Porté, C., Saz, A, & Larraz, V. (2017). L’armari de les Set Claus: millora de la competència digital dels estudiants universitaris mitjançant la creació del seu entorn personal d’aprenentatgeFIET  2017. Fòrum internacional d’educació i tecnologia. Bellaterra, juny 2017.

Sabrià‐Bernadó, B., LLinàs‐Audet, X., & Isus, S. (2017). Determinants of user demand for lifelong learning in institutions of higher educationInternational Journal of Training and Development21(2), 145-166.

Esqué, S., Gisbert, M., Lleixà, M. i Larraz, V. (2017). Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. El dossier d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas. Universitat d’Andorra i Universitat Rovira i Virgili. Recull de Bones pràctiques d’innovació docent. Associació Catalana d’Universitats públiques.

Esqué, S., Larraz, V. i Saz, A. (2017). La práctica reflexiva como eje del aprendizaje durante las prácticas en los estudios de enfermería y educacion de la Universitat d’Andorra. XIV Symposium Internacional sobre el Practicum y las prácticas externas. Recursos para un prácticum de calidad, 665-674

Yáñez, C. (2017). Bringing cultural heritage into primary school classrooms. Designing virtual Lab. EduLearn 2017, 3-5 juliol 2017, Barcelona. Doi:10.21125/edulearn.2017.1888

Dorca, A., Yáñez, C. Macià, N, Llorente, V. (2017). Aprèn amb Pitavola: A contemporary after-school program for awakening STEM skills. EduLearn 2017, 3-5 juliol 2017, Barcelona. Doi: 10.21125/edulearn.2017.1343

2016

Saz, A., Engel, A. and Coll, C. (2016). Introducing a personal learning environment in higher education. An analysis of connectivity. In: Digital Education Review, 29, 1-14.

Yáñez, C., Palau, R., Johnson, L., Okada, A., Puig, V., Jiménez, M.C., Ruiz, F., i Cubeles, X. (2016).  Education, Culture and Technology. En New learning environments from a transformative perspective. Ed. Gisbert, M. i González, J. Madrid: Wolters Kluwer.

Gisbert, M., Bullen, M., Punie, Y., Rapetti, E.G., Galán, M., Vivancos, J., Adell, J., Larraz, V. i Esteve, F. (2016). Key Competences. En New learning environments from a transformative perspective. Ed. Gisbert, M. i González, J. Madrid: Wolters Kluwer.

Esqué, S., Gisbert, M., Lleixà, M. i Larraz, V. (2016). Els valors i les actituds dels estudiants d’infermeria. Carpeta d’aprenentatge durant les estades formatives clíniques. Estudi de cas.  IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IX CIDUI), Barcelona 5, 6 i 7 de juliol de 2016.

Sabrià-Bernadó, B., Mariño-Mesías, R.M. i Fortó-Areny, J. (2016). La flexibilitat de la metodologia d’ensenyament en el bàtxelor d’administració d’empreses de la Universitat d’Andorra. IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (IX CIDUI), Barcelona 5, 6 i 7 de juliol de 2016.

2015

Torrelles-Nadal, C., París-Mañas, G., Sabrià-Bernadó, B. & Alsinet-Mora, C. (2015). Assessing teamwork competence.  Psicothema, 27(4), 354-361. doi:10.7334/psicothema2014.284

Yáñez-Aldecoa, C., Okada, A. i Palau, R.(2015) New Learning scenarios for the 21st century related to Educatio, Culture and TechnologyRUSC: Universities and Knowledge Society Journal, 12(2), 87-102.

Larraz, V. i Esteve, F. (2015). Evaluating Digital Competence in Simulation Environments. En Teaching and Learning in Digital Worlds. Strategies and Issues in Higher Education. Ed. Bullen, M. i Gisbert, M. Tarragona: Publicacions 2015.

Esqué, S. i Larraz, V.  The use of ePortfolios in Nursing Students: a Case Study from the University of Andorra.

Yáñez, C. (2015). Patrimoni cultural d’Andorra. Andorra: Ed. Universitat d’Andorra. ISBN: 9789992030516.

2014

Casalprim, M., Rialp, J., & Prior, D. (2014). The efficiency of elementary schools in Andorra. A comparison between different educational systems. International Review of Business Research Papers, 10(2), 9 – 26. doi: http://dx.doi.org/10.21102/irbrp.2014.09.102.02

Larraz, V., Yáñez, C., Gisbert, M. i Espuny, C. (2014). An interdisciplinary study in initial teacher training.  New Approaches in Educational Research NAER, 3(2), 67-74

Coll, C., Engel, A., Saz, A. i Bustos, A. (2014). Personal learning environments: design and use.  Culture and Education, 26(4). Monograpahic Issue: Personal Learning Environmetns in the context of formal education. (617-630) DOI:10.1080/11356405.2014.985935 

Torrelles-Nadal, C., Alsinet-Mora, C. i Sabrià-Bernadó, B. (2014). La influencia de las emociones, la competencia de trabajo en equipo y el bienestar subjetivo en la eficacia de los equipos. I Congreso de la Asociación de la Sociedad Científica Española de Psicología y XII Congreso Nacional de Psicología Social. Sevilla 19-22 de Novembre 2014.

Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014). Aprenentatge col·laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Saz, A., Engel, A. & Larraz, V. (2014). El aprendizaje personalizado en la educación superior. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Yáñez, C.& Larraz, V. (2014). L’educació en patrimoni cultural com a estratègia de futur de les societats. La creativitat com a motor per al disseny d’entorns d’aprenentatge del segle XXI.  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 2.

Esqué, S., Gisbert, M. i Larraz, V. (2014). El uso del e-portafolios en las prácticas del Bàtxelor en Enfermería.  REDU: Revista  de Docencia Universitaria, 12(1), 399-423.

2013

Larraz V., Gisbert, M. Espuny, C. i Yáñez, C. (2013). Modelo para el desarrollo y la acreditación de la competencia digital en la universidad.   XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013. Educación y Tecnología: Una oportunidad para impulsar el desarrollo. Costa Rica, 6-7 novembre 2013.

Sabrià-Bernadó, B.; Isus-Barado, S.; Llinàs-Audet, X.; Yañez-Aldecoa, C. (2013). ¿Qué motiva a los estudiantes a cursar formación continua en las instituciones de educación superior de España? XVI Congreso Nacional y II Internacional de Modelos de Investigación Educativa (AIDIPE). Alacant, setembre 2013.

Casalprim Ramonet, M., Rialp Criado, J., Prior, D.,Sabrià Bernadó, B. (2013). An assessment of schools’ efficiency of different educational systems. International Conference on Human and Social Sciences, Roma, setembre 2013. ISBN: 978-8-834687-13-0 (proceedings) Mediterranean Journal of Social Sciences, 11(4), 631-640. ISSN: 2039-9340 (print)/ 2039-2117 (online).

Sabrià-Bernadó, B., Llinàs-Audet, X., Isus-Barado, S., Yañez-Aldecoa, C. (2013). Factores dependientes de la motivación de los estudiantes de formación continua en el Principado de Andorra.  XXII Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación (AEDE). A Coruña, juliol 2013.

Yáñez, C., Gisbert, M. & Saz, A. (2013). La estrategia digital de los museos. Un primer paso en la evaluaciónXXVI Seminario Internacional AISOC: Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación, 8 y 9 de julio 2013, Facultad de Ciencias de la información, Universidad Complutensedins De la Torre, I., Ruiz San Román, J. A. & Porto Pedrosa, L. (Coords.) (2013). Organizaciones en tiempos de crisis. Perspectivas, Diagnósticos, alternativas y propuesta”. Actas de Seminario. Madrid: AISOC. ISBN: 84-616-5320-3.

Larraz, V., Sánchez, J.A., Casalprim M., Saz, A. (2013). El entorno virtual de la Universitat d’Andorra. La visión del profesorado. RED: Revista de Educación a Distancia, 36, 1-15. Març 2013.

Yáñez, C., Gisbert M. & Larraz, V. (2013). Indicadores para la evaluación de la tecnología en los museos como instrumento de gestión. Una propuesta metodológica. XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013. Educación Yáñez Tecnología: Una oportunidad para impulsar el desarrollo. (Costa Rica, 6-7 novembre 2013). 

2012

Casalprim M., Rialp, J., Prior, D., Sabrià B. (2012). El entorno educativo de los alumnos de infantil y primaria de Andorra.  EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M., Saz A. (2012) Las herramientas para la evaluación de la competencia digital. Análisis y componentes.  EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V. (2012) La competencia digital del estudiante universitario. Participació al Simposi coordinat per la Dra. Mercè Gisbert Cervera, amb el títol: Diseño y evaluación de la competencia digital del estudiante universitario. EDUTEC. Gran Canaria, 2012.

Larraz, V. i Yañez. C. (2012). Com s’ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inicial dels mestres.  II Jornada a la Seu d’Urgell i Andorra. L’escola de l’era digital. La Seu d’Urgell – Andorra. 2012.

Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2012).  La percepció de la competència digital per part dels estudiants presencials de la Universitat d’Andorra.  III Congreso Europeo de Tecnologias de la Información. Barcelona, 2012.

Engel, A., Bustos, A., Saz, A., Coll, C. (2012). PLEs in Higher Education: learning to manage their own learning ecology. Poster presented at EARLI SIG Conference. Bari, Italy, setember 2012.

Larraz-Rada, V., Sánchez i Valero, J.A:, Casalprim-Ramonet, M., Saz-Peñamaría, A. (2012). Análisis del uso didáctico del entorno virtual de aprendizaje de la Universitat d’Andorra. Propuestas de mejora.  XIV Simposio Internacional de Informática Educativa. Andorra, 29-31 d’octubre de 2012.

Domingo, M., Sabrià, B., Yáñez, C. (2012). Estudio comparativo sobre la incorporación de TIC en centros educativos de Andorra y España.   Núm. 257-258. Març, abril 2012.

Yáñez, C. i Gisbert, M. (2012). Museos y las TIC : una alianza para el cambio estratégico de educación y aprendizaje informal. El caso de Andorra. TIES Congreso Europeo de Tecnologías de la Información en la Educación y en la Sociedad: una visión crítica. Barcelona, 1-3 de febrer de 2012.

Sabrià i Bernadó,B., Llinàs i Audet, X., Isus i Barado, S. i Yáñez i Aldecoa, C. (2012). Per què es cursa formació contínua en les Institucions d’Educació Superior? Elaboració i validació d’una eina d’avaluació que permeti esbrinar els factors determinants en la demanda de formació contínua en les Institucions d’Educació Superior. Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 1.

Engel, A., Bustos, A., Coll, C. y Saz, A. (2012). La utilización de espacios personales de trabajo y aprendizaje -EPTA- en la formación universitaria.  Revista del Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació CIDUI, 1.

Bustos, A., Engel, A., Saz, A., Coll, C.(2012). Integrating personal and institutional virtual learning environments.  EDULEARN12 Proceedings, pp. 7425-7433.2012. Barcelona, July 2012.

Yáñez, C. & Gisbert M. (2012). La influencia de las TIC en los museos de Andorra. Modelos de uso, problemas Yáñez retos de su integración. III Seminario Iberoamericano de Investigación en Museología (SIAM). Symposium conducted at the meeting of Universidad Autónoma de Madrid, Madrid. ISBN: 978-84-695-6668-8 

2011

Yáñez, C. Gisbert, M. (2011). La influencia de las TIC en los museos de Andorra. Modelos de uso, problemas y retos de su integración,  dins III Seminario Iberoamericano de Investigación en Museología (SIAM) 27-29 d’octubre, 2011, UAM, Madrid.

Esteve, F., Larraz, V., Espuny, C., Gisbert, M. (2011). L’avaluació de la competència digital a través d’entorns de simulació 3D.  Seminari internacional Simul@. Tortosa, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). La presencia de la competencia digital en la Universidad.  XII Encuentro Internacional Virtuals Educa. Mèxic, 2011.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert, M. (2011). Los componentes de la competencia digital. Congrés  Estrategias de alfabetización mediática: Reflexiones sobre comunicación y educación. Gabinete Comunicación y Educación y UAB. Barcelona, 2011.

Sabrià i Bernadó, B., Isus i Barado, S. i Llinàs i Audet. X. (2011). La formación contínua en el Principado de Andorra: Factores influyentes en la demanda de sus usuarios. XV congreso nacional i I internacional de modelos de investigación educativa AIDIPE. Madrid, 2011.

Saz, A., Coll, C., Bustos, A. i Engel, A. (2011). The construction of knowledge in personal learning environments. A constructivist perspective. pp. 1-11. In: Proceedings of the The PLE Conference 2011, 10th – 12th July 2011, Southampton, UK.

2010

Saz, A., Casalprim, M., Larraz, V., Yañez, C.,  Sabrià, B. i Nicolau, M. (2010). El Web Social i la teoria de les intel·ligències múltiples, una bona estratègia per a la docència universitària. CIDUI. Barcelona, 2010.

Sabrià i Bernadó, B., Yánez i Aldecoa, C., Saz i Peñamaria, A., Casalprim i Ramonet, M., Larraz i Rada, V. i Nicolau i Vila, M. (2010).  Las nuevas propuestas en e-learning, una oportunidad en la formación continua del profesorado de la Universitat d’Andorra. Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y Gisbert M. (2010). Análisis del concepto de alfabetización informacional como elemento de la competencia digital.  Enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento EDUTEC. Bilbao, 2010.

Larraz, V., Espuny, C. y  Gisbert M. (2010). Evaluación diagnóstica del nivel de alfabetización informacional en la Universitat d’Andorra. Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, N., Sabrià, B., Saz, A. Yáñez, C. (2010). Análisis de la situación de partida para la transformación del entorno educativo y familiar mediante la alfabetización digital. Prueba piloto en una escuela del sistema educativo andorrano.  Alfabetización mediática y culturas digitales, ATEI. Sevilla, 2010.

2008

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Saz, A. (2008). Impacte de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en les metodologies d’aprenentatge: el cas de la Universitat d’Andorra.  3r EICC. Tecnologia, territori i societat Palma de Mallorca, 2008.

Saz, A., Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V. i Nicolau, M. (2008). Anàlisis de caso: docencia universitaria desde una perspectiva interdisciplinar.  ICDE. Santo Domingo, 2008.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M., Sabrià, B. i Saz, A. (2008). Syllabus flexibility and Adaptation to the new European Higher Education Area through the Inclusion of e-Learning.  ECEL. Xipre, 2008.

Monteagudo J. Ll. Los Estilos de Aprendizaje en el diseño de Materiales Didácticos Hipermedia. (2008). II Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje. Caceres, 2008

Sabrià, B., Casalprim, M., Larraz, V. i Saz, A. (2008). De la formación contínua presencial a la formación reglada virtual. XVI JUTE, 2008.

2007

Casalprim, M., Larraz, V. i Sabrià, B. (2007). Asignaturas de derecho andorrano: experiencia interuniversitaria de e-learning en entornos universitarios presenciales. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic, 2007.

Larraz, V., Casalprim, M. i Sabrià, B. (2007). Formación para desarrollar el nuevo rol del docente en el campus virtual. Conferencia Internacional de Educación a Distancia. Mèxic,  2007.

Sabrià, B., Casalprim, M. i Larraz, V. (2007). Introducción de las TIC en la metodología de aprendizaje de los programas en formación de la Universitat d’Andorra. XV Jornadas universitarias de tecnología educativa. Sant Sebastià, 2007.

2006

Casalprim, M., Nicolau, N.i Larraz, V.(2006).L’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra. Universitat d’Andorra

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Curs d’accés a la Universitat d’Andorra per a més grans de 25 anys: cas pràctic de blended-learning. EDUTEC, 2006.

Casalprim, M., Larraz, V., Nicolau, M. i Sabrià, B. (2006). Assignatures de dret andorrà: experiència interuniversitària d’e-learning en entorns universitaris presencials.  EDUTEC, 2006.

Monteagudo, J. L.(2006). Blended learning en la Universidad de Andorra: una experiencia renovadora. 4rt CIDUI Barcelona, 2006.