Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Màsters   /  Màster en Educació

Màster en Educació

El màster en Educació té com a objectiu principal la formació de professionals de l’àmbit de l’educació amb el nivell d’especialització necessari per dissenyar programes sobre cultura democràtica i d’educació en Drets Humans dirigits a institucions educatives i socials. Depenent dels itineraris seguits, les persones titulades també podran exercir la docència a segona ensenyança i batxillerat, atendre a la diversitat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació en diferents entorns educatius. El màster també permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació educativa i de continuar els estudis de doctorat.

El màster en Educació, que s’imparteix en modalitat semipresencial, està format per diferents itineraris que es poden cursar de manera independent, i té dos recorreguts diferenciats en funció de si s’hi accedeix des de la titulació del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des de qualsevol altra titulació de primer cicle universitari.

Trets destacats

El màster permet especialitzar-se en diferents àmbits de l’educació d’acord amb les tendències i necessitats actuals del sector: cultura democràtica, docència a segona ensenyança, batxillerat i formació professional en una escola inclusiva, atenció a la diversitat, gestió de projectes i centres educatius, i tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació.

Els diferents itineraris es poden cursar de manera independent, per tal que l’estudiant pugui aprofundir en les competències que més li interessin.

La formació disposa de dos recorreguts diferents, amb itineraris obligatoris en cadascun d’ells, en funció de si s’hi accedeix des del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des de qualsevol altra titulació de primer cicle universitari.

La modalitat d’ensenyament és semipresencial, per tal que l’estudiant pugui compaginar els estudis amb altres activitats professionals.

L’itinerari comú per als dos recorreguts i per poder obtenir la titulació és el de cultura democràtica, orientat a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa.

El màster en Educació segueix el nou model educatiu de la Universitat d’Andorra. Es tracta d’una metodologia basada en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura. S’organitza en mòduls, en els quals els estudiants han de resoldre un repte mitjançant treball guiat, treball individual i seminaris. D’aquesta manera es van assolint els resultats d’aprenentatge que condueixen a l’adquisició de les competències específiques i transversals.

   Nivell europeu:

segon cicle de l’EEES

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català, i alguns seminaris en castellà i anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

El màster s’estructura en quatre semestres (dos cursos acadèmics a temps complet), i consta d’un total de 120 crèdits europeus, distribuits de la següent manera:

 • 80 crèdits europeus obligatoris: 30 de l’itinerari de Cultura democràtica, 30 de l’itinerari d’Intervenció educativa o de l’itinerari d’Ensenyament especialitzat, i 20 del Treball de fi de màster.
 • 40 crèdits europeus optatius, per escollir entre: 20 de l’itinerari de Gestió de projectes i centres; 20 de l’itinerari de Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació; 20 de mobilitat; 20 d’optativitat lliure, i 30 de l’itinerari d’Ensenyament especialitzat, que només poden escollir les persones que accedeixen al màster en Educació amb una titulació de primer cicle que no sigui la del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent. Les persones que, per arribar als 40 ECTS optatius, escullin aquests 30 ECTS de l’itinerari d’Ensenyament especialitzat, han d’escollir els restants 10 ECTS de mobilitat.

El pla d’estudis està format per itineraris que no tenen requisits de matrícula i es poden cursar de manera independent, sota una sèrie de requisits:

 • Cultura democràtica (30 ECTS): orientat a oferir respostes educatives a partir de la interpretació de les necessitats i els conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa. És obligatori per obtenir el títol de màster, independentment de la titulació amb que s’hi accedeixi. Aquest itinerari requereix una estada formativa o un treball final d’itinerari.
 • Intervenció educativa (30 ECTS): s’orienta a la formació inicial del professorat dels ensenyaments de segona ensenyança, batxillerat i formació professional en una escola inclusiva. L’itinerari ofereix formació bàsica en didàctica, especialitzada per àrees de coneixement, i una estada formativa en centres educatius. Aquest itinerari és obligatori si s’accedeix als estudis amb una titulació de primer cicle que no sigui el bàtxelor en ciències de l’educació o equivalent. Si s’accedeix als estudis amb la titulació de bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent, no es pot cursar atès que es considera que les competències d’aquest itinerari ja s’han adquirit.
 • Ensenyament especialitzat (30 ECTS): s’orienta a la intervenció, en atenció a la diversitat i en entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes capacitats o importants dificultats d’aprenentatge. Permet donar continuïtat al bàtxelor en Ciències de l’educació en l’àmbit de l’atenció a la diversitat. És un itinerari obligatori si s’accedeix als estudis amb la titulació de bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent, i optatiu si s’accedeix als estudis amb una titulació de primer cicle que no sigui la del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent. Aquest itinerari requereix una estada formativa obligatòria.
 • Gestió de projectes i de centres (20 ECTS): aquest itinerari és optatiu i està orientat a l’organització de grups multidisciplinaris que han de treballar junts per aconseguir un objectiu comú, al lideratge pedagògic i a la direcció de projectes i centres educatius. Aquest itinerari requereix una estada formativa obligatòria.
 • Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC) (20 ECTS): aquest itinerari és optatiu i té com a objectiu desenvolupar la competència digital del titulat. Està orientat a la formació de docents, dissenyadors i gestors del món educatiu i empresarial per incorporar les TIC als diferents entorns educatius i al disseny i l’elaboració de material multimèdia.
 • Mobilitat (20 ECTS): són crèdits optatius orientats a la realització de complements de formació o pràctiques en institucions d’altres països. La mobilitat es pot compaginar amb el seguiment dels mòduls del TFM.
 • Optativitat lliure (20 ECTS): opció que amplia les possibilitats de formació en l’àmbit de l’educació a altres universitats amb les que l’UdA no té conveni de col·laboració, a través de la convalidació de crèdits i seguint el procediment d’avaluació d’estudis previs. L’optativitat permet així ampliar l’oferta formativa especialitzada en educació i donar resposta a la gran varietat de perfils que accedeixen al màster en Educació.
 • Treball de fi de màster (TFM) (20 ECTS): es tracta d’un treball de recerca obligatori que integra la teoria i la pràctica reflexiva i des del qual es duu a terme una proposta innovadora en els àmbits dels itineraris cursats. S’ha de realitzar després d’haver superar la meitat dels crèdits del màster.

A continuació s’especifica el pla d’estudis amb la relació dels itineraris amb els mòduls, el treball fi de màster i la distribució en crèdits ECTS. L’oferta del pla d’estudis s’oferirà amb una periodicitat biennal.

 

CURSSEMESTREITINERARIMÒDULCRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1r curs1rItinerari Intervenció educativa (obligatori segons accés)Mòdul 1 Aprenentatge i contextos educatius1030
Mòdul 2 Didàctica general i desplegament curricular
5
Mòdul 3 Didàctiques específiques
10
Mòdul 4 Estada formativa5
Itinerari Ensenyament especialitzat (obligatori segons accés)Mòdul 1 Necessitats educatives especials de l’alumnat1030
Mòdul 2 Intervenció educativa10
Mòdul 3 Estada formativa10
2nItinerari Cultura democràtica (obligatori)
Mòdul 1 Fonaments de la cultura democràtica
1030
Mòdul 2 Educació per a la cultura democràtica
10
Mòdul 3 Mediació, cultura del diàleg i gestió de conflictes
5
Mòdul 4 Estada formativa o treball final d’itinerari
5
2n curs3rItinerari Gestió de projectes i de centres (optatiu)Mòdul 1 Fonaments de la gestió de projectes i centres educatius1030 (10 obligatoris +20 optatius)
Mòdul 2 Lideratge de projectes i centres educatius10
Itinerari Mobilitat (optatiu)Itinerari optatiu que es pot fer al 3r o 4t semestre20
Optativitat lliure (optatiu)Itinerari optatiu que es pot fer al 3r o 4t semestre20
Treball fi de màster (obligatori)Mòdul 1 TFM110
4tItinerari Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC) (optatiu)Mòdul 1 Disseny de projectes educatius tecnològics1030 (10 obligatoris +20 optatius)
Mòdul 2 Innovació i recerca en projectes educatius tecnològics10
Itinerari Mobilitat (optatiu) Itinerari optatiu que es pot fer al 3r o 4t semestre20
Optativitat lliure (optatiu)Itinerari optatiu que es pot fer al 3r o 4t semestre20
Treball fi de màster (obligatori)Mòdul 2 TFM210

Les titulacions que donen accés directe al màster de la Universitat d’Andorra són:

 • Bàtxelor
 • Titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Es pot sol·licitar un procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster.

 

Recorreguts segons l’accés

La formació disposa de dos recorreguts diferents, amb itineraris obligatoris en cadascun d’ells, en funció de si s’hi accedeix des del bàtxelor en Ciències de l’educació o bé des de qualsevol altra titulació de primer cicle universitari:

 1. Estudiants que provenen del bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent:
  • Itinerari Cultura democràtica (30 ECTS)
  • Itinerari Ensenyament especialitzat (30 ECTS)
  • Treball fi de màster (20 ECTS)
  • Optativitat (40 ECTS)
 2. Estudiants que provenen d’altres primers cicles:
  • Itinerari Cultura democràtica (30 ECTS)
  • Itinerari Intervenció educativa (30 ECTS)
  • Treball fi de màster (20 ECTS)
  • Optativitat (40 ECTS)

Les persones que obtinguin el màster en Educació per la Universitat d’Andorra seran capaces d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS (associades a tots els itineraris):

 • Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com per escrit, pel que fa a qüestions complexes, tant amb públics especialitzats com no.
 • Identificar, analitzar de forma crítica, sintetitzar i resoldre problemes per adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Utilitzar, innovar i aplicar les tecnologies de la informació.
 • Treballar tant de forma autònoma, com en equips multidisciplinaris i en contextos internacionals.
 • Cercar, discriminar, organitzar i utilitzar informació complexa en un entorn professional especialitzat.
 • Prendre decisions i aplicar els coneixements d’acord amb valors ètics i pràctiques socialment responsables i sostenibles.
 • Planificar i organitzar les pròpies necessitats d’aprenentatge i actualitzar coneixements de manera autodirigida i autònoma, al llarg de la vida professional.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES (associades a cada itinerari i al Treball fi de màster):

Itinerari Cultura democràtica

 • Interpretar les necessitats i els conflictes d’una realitat social, cultural i econòmica des dels valors que promou una cultura democràtica.
 • Dissenyar programes per desenvolupar les competències per a una cultura democràtica, l’educació dels drets humans i l’educació intercultural a diferents institucions educatives i socials.
 • Proposar millores de les pràctiques educatives que promoguin les competències per a una cultura democràtica, l’educació dels drets humans i l’educació intercultural a partir de mecanismes d’avaluació.
 • Crear mecanismes de participació i de presa de decisions entre la comunitat educativa i la societat sobre la base de la cultura democràtica.

Itinerari Intervenció educativa

 • Planificar la intervenció educativa des d’un plantejament global tenint en compte les característiques dels alumnes i els referents establerts en els programes educatius.
 • Gestionar dinàmiques d’aula que afavoreixen la participació i l’autonomia dels alumnes, vetllant pel compliment de les normes de convivència, l’aprenentatge cooperatiu i la resolució positiva de conflictes.
 • Regular els processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de l’avaluació de les competències dels alumnes fomentant alhora la seva autoregulació de l’aprenentatge.
 • Adaptar els elements curriculars, les variables metodològiques i els recursos a l’abast, especialment els recursos tecnològics, a les característiques dels alumnes i a les seves necessitats individuals i particulars.
 • Guiar l’alumne en el seu procés formatiu i orientar l’alumnat i les famílies en la presa de decisions educatives.
 • Gestionar situacions d’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengües en contextos plurilingües i multiculturals.

Itinerari Ensenyament especialitzat

 • Identificar necessitats educatives específiques de l’alumnat.
 • Dissenyar estratègies i actuacions educatives per donar resposta a les necessitats educatives específiques de l’alumnat.
 • Gestionar els diferents recursos, tècniques i metodologies per atendre la diversitat tenint en compte les característiques dels alumnes i les seves necessitats individuals.

Itinerari Gestió de projectes i de centres

 • Elaborar projectes educatius de centre orientats a la millora del procés formatiu dels alumnes des d’un punt de vista global i implicant el conjunt de la comunitat educativa.
 • Gestionar la implementació de projectes educatius fomentant l’intercanvi d’idees, experiències i coneixements, reforçant el valor de la diversitat i fent un ús sostenible dels recursos.
 • Cooperar amb diferents actors de la comunitat educativa i de la societat en general per a la consecució d’objectius comuns establerts en el marc de projectes.

Itinerari Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació

 • Dissenyar seqüències d’ensenyament-aprenentatge que garanteixin l’ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació.
 • Gestionar processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital.
 • Concebre escenaris formatius per a l’aprenentatge en línia.

Treball fi de màster

 • Desenvolupar projectes de recerca i innovació centrats en les problemàtiques i oportunitats pròpies de la pràctica educativa.
 • Difondre els resultats de la recerca per diferents canals, adaptant la comunicació a diferents públics.

Estades formatives

Les estades formatives estan integrades en cada itinerari.

Hi ha tres itineraris en què les estades formatives són obligatòries:

 • Intervenció educativa
 • Ensenyament especialitzat
 • Gestió de projectes i de centres

Hi ha itineraris en què les estades formatives són opcionals i es poden cursar o optar per un treball final de mòdul:

 • Cultura democràtica
 • Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació

Les estades formatives es poden dur a terme en institucions i centres educatius dels tres sistemes educatius d’Andorra, així com en centres i organismes educatius de fora d’Andorra. Durant l’estada formativa, l’estudiant disposa de dos referents: el/la tutor/a de centre i el/la tutor/a acadèmic/a.

Mobilitat

Per promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants, s’ha dissenyat un itinerari de mobilitat que consisteix en una estada formativa o una estada acadèmica en una universitat o centre educatiu a l’estranger amb l’objectiu de reforçar, entre d’altres, les competències transversals del màster.

Les estades de mobilitat poden ser tant presencials com virtuals. En el segon cas, la mobilitat es duu a terme cursant assignatures virtuals d’altres universitats amb les quals l’UdA tingui conveni.

La mobilitat es pot compaginar amb el seguiment dels mòduls del TFM.

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada (master.educacio@uda.ad)

Dins l’equip docent del màster en Educació hi ha tant professorat universitari com professionals de diferents institucions educatives, ja siguin nacionals com internacionals.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del màster en Educació es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

Mencions

Depenent de l’itinerari o itineraris optatius que se superin, es pot obtenir una o més mencions:

 • Menció en ensenyament especialitzat.
 • Menció en gestió de projectes i centres.
 • Menció en tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació.

Perfil professional

L’obtenció del títol de màster en Educació permet exercir com a expert/a en el disseny de programes per desenvolupar competències per a una cultura democràtica dirigits a institucions educatives i socials. També permet accedir a estudis de tercer cicle (doctorat).

A més, depenent de la titulació amb què s’accedeixi al màster en Educació i les mencions obtingudes, les persones titulades poden exercir altres funcions.

Si les persones titulades amb el màster en Educació hi han accedit amb:

a) Una titulació de bàtxelor en Ciències de l’educació o equivalent, poden exercir com a experts en l’àmbit de la intervenció especialitzada.

b) Altres titulacions de primer cicle, poden exercir com a professors de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de l’àrea de coneixement amb què s’accedeixi al màster.

Si les persones titulades amb el màster en Educació han obtingut la menció en:

 1. Ensenyament especialitzat, poden exercir com a experts en l’àmbit de la intervenció especialitzada.
 2. Gestió de projectes i centres, poden exercir com a experts en la direcció d’institucions educatives.
 3. Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació, poden exercir com a experts en el disseny i el desenvolupament de projectes d’aprenentatge en línia.

El màster en Educació dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.