Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Màster en Dret

Màster en Dret

El màster en Dret de la Universitat d’Andorra té com a finalitat principal permetre ampliar els coneixements i complementar les com­petències i habilitats adquirides amb un bàtxelor en Dret per tal d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de diverses professions relacionades amb el dret o continuar estudis de doctorat. Va dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que volen aprofundir en el coneixement d’aquesta àrea, per exercir la professió jurídica, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

El pla d’estudis permet dues especialitzacions: la menció en advocacia, per accedir a la professió d’advocat/ada a Andorra, i la menció en l’àmbit judicial, que facilita un possible futur exercici dels càrrecs de batlle, fiscal, magistrat/ada i secretari/ària judicial. També es pot seguir un itinerari generalista o un itinerari per obtenir la doble menció.

El màster en Dret és una formació que s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), del Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) i del Col·legi d’Advocats d’Andorra (CAA).

S’imparteix en modalitat virtual, excepte les assignatures específiques de la menció en l’àmbit judicial i les estades formatives obligatòries, que són presencials a Andorra. La docència es pot dur a terme tant al CSJA (assignatures presencials) com a través de l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra o del de la UOC, depenent de les assignatures.

Trets destacats

El màster permet dues especialitzacions (menció en advocacia i menció en l’àmbit judicial), a banda de poder seguir un itinerari generalista o un itinerari per obtenir la doble menció.

Titulació dissenyada conjuntament per la Universitat d’Andorra, el Govern d’Andorra i Col·legi d’Advocats d’Andorra, tenint en compte que dona accés a una professió regulada.

La menció en l’àmbit judicial s’ha dissenyat en col·laboració amb el Consell Superior de la Justícia d’Andorra (CSJA) per tal de promoure noves vocacions en l’àmbit de la carrera judicial i de la carrera de secretari/a judicial.

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

Elevat component pràctic, amb 30 crèdits d’estades formatives en la menció d’advocacia per conèixer de primera mà els diferents àmbits del dret.

   Nivell europeu:

segon cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC (assignatures de la menció en l’àmbit judicial i estades formatives presencials)

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

Montserrat Casalprim (mcasalprim@uda.ad)

El Pla d’estudis del màster en Dret consta de 120 crèdits europeus. Inclou assignatures obligatòries, assignatures obligatòries de cada menció (que a la vegada són optatives per als altres itineraris), assignatures optatives i crèdits d’estades formatives, que varien en funció de l’itinerari:

Aquest pla d’estudis s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència d’algunes assignatures es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, i els seus plans docents es poden consultar a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

La taula següent descriu l’estructura del pla d’estudis:

TRONC COMÚ (57 OB)

SEMESTREASSIGNATURACARÀCTER (1)CAMPUS (2)CE (3)TOTAL CE
1Dret processal civil d'AndorraOBUdA526
Dret internacional privat d'AndorraOBUdA5
Dret penal i processal penal d'AndorraOBUdA6
Habilitats tècniques de l'advocacia i la procuraOBUOC6
Habilitats tècniques per a l'exercici de la jurisdiccióOBCSJ4
2Dret laboral i dret de la seguretat social d'AndorraOBUdA422
Fiscalitat d'AndorraOBUdA6
Dret Civil d'Andorra IIOBUdA4
Dret administratiu d'AndorraOBUdA4
Metodologia jurídicaOBUOC4
3Urbanisme d'AndorraOBUdA39
Treball fi de màsterOBUdA6
TOTAL57

PART ESPECÍFICA SENSE MENCIÓ (10 OP/OB + 53 OP)

SEMESTREASSIGNATURACARÀCTER (1)CAMPUS (2)CE (3)TOTAL CE
1Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ44
2Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ88
3Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ2121
4Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ2030
Estada formativaOP/OBP10
TOTAL63

PART ESPECÍFICA. MENCIÓ EN ADVOCACIA (33 OP/OB + 30 OP)

SEMESTREASSIGNATURACARÀCTER (1)CAMPUS (2)CE (3)TOTAL CE
1Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ44
2Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ88
3Deontologia de l'advocat a AndorraOP/OBUdA321
Crèdits optatiusOPUdA/UOC/CSJ18
4Estada formativa (pràctiques administratiu i social)OP/OBP1030
Estada formativa (pràctiques civil i mercantil)OP/OBP10
Estada formativa (pràctiques penal)OP/OBP10
TOTAL63

PART ESPECÍFICA. MENCIÓ EN L’ÀMBIT JUDICIAL ( 24 OP/OB + 39 OP)

SEMESTREASSIGNATURACARÀCTER (1)CAMPUS (2)CE (3)TOTAL CE
1Crèdits optatiusOPUdA/UOC44
2La jurisdicció en la societat actual. Estructura judicial (4)OP/OBCSJ38
La cooperació judicial internacional. Justícia internacional (5)OP/OBCSJ5
3Deontologia de la judicatura (6)OP/OBCSJ321
Valoració probatòria i motivació (7)OP/OBCSJ3
Crèdits optatiusOPUdA/UOC15
4Crèdits optatiusOPUdA/UOC2030
Estada formativaOP/OBP10
TOTAL63

PART ESPECÍFICA. MENCIÓ EN ADVOCACIA I EN L’ÀMBIT JUDICIAL (47 OP/OB + 16 OP)

SEMESTREASSIGNATURACARÀCTER (1)CAMPUS (2)CE (3)TOTAL CE
1Crèdits optatiusOPUdA/UOC44
2La jurisdicció en la societat actual. Estructura judicial (4)OP/OBCSJ38
La cooperació judicial internacional. Justícia internacional (5)OP/OBCSJ5
3Deontologia de l'advocat a AndorraOP/OBUdA321
Deontologia de la judicatura (6)OP/OBCSJ3
Valoració probatòria i motivació (7)OP/OBCSJ3
Crèdits optatiusOPUdA/UOC12
4Estada formativa (pràctiques administratiu i social)OP/OBP1030
Estada formativa (pràctiques civil i mercantil)OP/OBP10
Estada formativa (pràctiques penal)OP/OBP10
TOTAL63

(1)

 • OB = crèdits obligatoris
 • OP/OB = crèdits optatius del màster i obligatoris de menció
 • OP = crèdits optatius

(2)

 • UdA = campus virtual de la Universitat d’Andorra
 • UOC = campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya
 • CSJ = edifici presencial del Consell Superior de la Justícia d’Andorra
 • P = lloc de pràctiques o d’estada formativa

(3) CE = crèdits europeus

(4) S’ofereix al febrer de cada any parell
(5) S’ofereix al febrer de cada any senar
(6) S’ofereix al setembre de cada any senar
(7) S’ofereix al setembre de cada any parell

Titulacions que donen accés directe al màster en Dret de la Universitat d’Andorra:

 • Bàtxelor en Dret
 • Llicenciatura en Dret

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

En tots els casos s’ha de sol·licitar un procés d’avaluació d’estudis previs per analitzar possibles equivalències entre el pla d’estudis d’accés i el màster i establir, si escau, els complements de formació que calgui cursar. La resta de titulacions no tenen accés al màster.

Les persones que obtinguin el màster en Dret per la Universitat d’Andorra seran capaces d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

Competències específiques

 • Defensar els drets de les persones físiques o jurídiques en les principals branques del dret mitjançant l’estratègia correcta, en el marc dels sistemes jurisdiccionals nacional i internacional.
 • Resoldre els conflictes d’interessos mantenint el secret professional, la confidencialitat i aplicant la independència de criteri.
 • Prevenir situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats en el seu exercici professional.
 • Aplicar els diferents tipus de procediments en la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Integrar-se en l’entorn organitzatiu i de gestió dels professionals del dret en el context d’Andorra.
 • Promoure la resolució de conflictes per vies extrajudicials.
 • Identificar els diferents processos jurisdiccionals.
 • Identificar la funció de l’advocat/ada, batlle, fiscal i del funcionament de les institucions jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Interpretació dels textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d’anàlisi
 • Anàlisi crítica l’ordenament jurídic

Competències específiques de la menció en advocacia

 • Aplicar coneixements, estratègies i procediments a l’entorn social i de gestió de la professió a Andorra.
 • Gestionar amb eficiència el seu treball i procés d’aprenentatge atenent a les exigències de l’activitat professional.
 • Gestionar les relacions amb els ciutadans, els altres professionals i les diferents institucions, a partir dels valors de confiança, integritat, honradesa, veracitat i diligència.

Competències específiques de la menció en l’àmbit judicial

 • Aplicar els coneixements adequats del dret a la realitat a la qual s’enfronten els professionals de l’àmbit judicial.
 • Emetre resolucions degudament motivades després de la valoració dels elements de prova.
 • Gestionar els mecanismes de cooperació judicial internacional i, en particular, els dels tribunals europeus de justícia

La càrrega d’estades formatives que cal cursar depèn de l’itinerari escollit per cada estudiant:

 • Els estudiants que escullin la menció en advocacia o la doble menció (en advocacia i en l’àmbit judicial), han de fer 30 crèdits europeus d’estades formatives en despatxos d’advocats establerts a Andorra. Aquesta presencialitat suposa un 25% del total dels crèdits europeus del màster.
 • Els estudiants que escullin la menció en l’àmbit judicial i els estudiants que no escullin cap menció, han de fer 10 crèdits europeus d’estades formatives, que poden ser desenvolupades al Ministeri Fiscal, en òrgans jurisdiccionals que formen el Consell Superior de Justícia d’Andorra, en despatxos jurídics, i en empreses, públiques, semipúbliques o privades (amb o sense ànim de lucre) en l’àmbit del dret a Andorra. L’objectiu d’aquestes estades formatives és posar en pràctica alguns dels continguts treballats al pla d’estudis. Aquesta presencialitat suposa un 8,3% del total dels crèdits europeus del màster, que pot augmentar si escullen assignatures de l’àmbit judicial, que s’ofereixen presencialment al Consell Superior de la Justícia.

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim (mcasalprim@uda.ad)

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

El perfil de formació que obtenen els titulats en el màster en Dret proporciona als titulats les competències per a l’exercici de la professió jurídica, tant en l’àmbit públic com en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

La menció en advocacia i la doble menció en advocacia i judicial donen accés a la professió d’advocat/ada a Andorra. Aquesta titulació eximeix de la superació de les proves d’accés a la professió d’advocat/ada, tal com estableix el Decret 517/2022, del 7-12-2022, d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat, del 13 de febrer del 2019. Els requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat/ada es poden trobar al Decret d’aprovació del Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat.

L’objectiu de la menció judicial és crear noves vocacions vers la carrera judicial (magistrats/ades, batlles i fiscals) i la carrera de secretari/a judicial, així com desenvolupar les competències per a l’exercici d’aquestes professions.

El màster en Dret dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.