Image Alt

Tesis en marxa

  /    /  Tesis en marxa

En aquesta pàgina es recullen les Tesis Doctorals que estan en procés i que han superat la primera fita del programa de doctorat: Projecte de Recerca (final del primer any). Cada Tesi es relaciona amb els ODS als quals està contribuint.

Doctorand: Jon Apodaca (orcid)

Directors: Ignacio López i Marc Pons

Títol: Caracterització espacio-temporal de l’activitat d’allaus a Andorra: nous coneixements, eines i tecnologies per la presa de decisions en la gestió del risc.

Descripció: Les regions més avançades han desenvolupat davant les allaus mitjans de defensa més o menys eficaços i Andorra no és una excepció, però continuen succeint accidents que generen pèrdues econòmiques i humanes en un territori vulnerable, on l’exposició a l’ocurrència d’aquest fenomen ha augmentat. Mitjançant la generació de patrons espacio-temporals de l’activitat d’allaus a partir de l’homogeneïtzació, l’avaluació i l’anàlisi, de les dades disponibles, de les que seria desitjable obtenir i/o actualitzar, dels protocols i dels fluxos d’informació dels diferents sectors i el coneixement de noves eines i tecnologies complementàries, es generarà nou coneixement per millorar la gestió del perill d’allaus d’Andorra.

Doctoranda: Nadia Azzouz (orcid)

Directora: Mar Gutiérrez

Títol: Effect of Gamification on students’ Foreign Language Anxiety and speaking achievement in Second Language Acquisition

Descripció: Aquesta recerca té com a objectiu explorar els efectes de la Gamificació sobre els nivells d’ansietat i motivació dels estudiants universitaris d’anglès com a segona llengua, així com els possibles efectes sobre l’expressió oral. Actualment, s’ha realitzat un estudi pilot, en el qual s’ha gamificat un curs d’anglès al Moodle. L’estudi inclou una anàlisi comparativa entre un grup experimental que ha seguit el curs gamificat i un grup control del mateix curs sense Gamificació. La metodologia emprada és mixta i consta d’una mesura quantitativa dels factors emocionals i cognitius dels estudiants però també d’una observació qualitativa de l’experiència dels participants.

Doctorand: Joan Benavent Peiró (orcid)

Director: Antonio Ezquerro Esteban

Títol: La música en el bisbat d’Urgell entre el 1767 – 1836 i el seu referent catedralici: els mestratges de Jaume Balius, Mauricio Espona i Bruno Pagueras.

Descripció: La recerca en curs pretén conèixer quina va ser l’activitat musical de la catedral d’Urgell entre el 1767 – 1836, a partir de l’activitat dels mestre de capella Mauricio Espona, Jaume Balius i Bruno Pagueras. Alhora, la investigació contextualitza l’activitat musical urgellenca en el seu context més proper català i andorrà partint de les fonts documentals localitzades a diferents arxius històrics. A més a més, l’estudi de les fonts musicals d’arxiu parteix de la catalogació en curs de diferents fons musicals de la Seu d’Urgell i d’Andorra dins del projecte del Répertoire International des Sources Musicales.

Doctoranda: Beatriz Blanc Uclés

Directora: Dolores Del Mar Sánchez González

Títol: The official Protocol in the Principality of Andorra. An analysis of the changes introduced with the Andorran Constitution of 1993 with regard to the official Protocol and Ceremonial in the Principality of Andorra and future challenges.

Descripció: This research is about the official Protocol in the Principality of Andorra. The analysis will be done from the first official documents until the current official ones. The official documents will be used as reference sources. They will be studied to understand the history of the Andorran Protocol affairs, characterized by its customary and traditional Protocol norms. The general objective of the research will be to contextualize and classify the Andorran official Protocol. Particularly relevant will be the analysis of the AndorranConstitution of 1993and its effects on the Andorran Protocol norms. This unprecedented investigative work aims to contribute to the Andorran Protocol affairs. With the results, an inventory of Protocol rules in Andorra will be proposed to reinforce the practice of the Protocol in the Principality of Andorra and avoid current incoherences. Definitively, the relevant role played by the Andorran Protocol norms all along the history of this country will be highlighted with this research.

Doctoranda: Anna Boada i Pladellorens (orcid)

Directores: Dra. Anna Veiga i Lluch, Dra. Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Tractament de l’artrosi de genoll amb teràpia cel·lular

Descripció:L’artrosi de genoll és una patologia articular molt freqüent que causa dolor i disminueix la funcionalitat de qui la pateix. Amb l’envelliment de la població, entre d’altres factors, s’ha vist augmentada la seva prevalença. Actualment hi ha moltes teràpies descrites per a tractar-la però totes són (a excepció de la substitució articular) simptomàtiques i no exemptes de complicacions destacables. Tractaments basats en cèl·lules mesenquimals són actualment el focus d’investigació en aquesta patologia per la seva potencial capacitat de regeneració del cartílag articular, el focus de patologia principal de l’artrosi. Aquesta recerca pretén avaluar l’eficàcia clínica, funcional i radiològica d’un tractament estandarditzat ric en cèl·lules mesenquimals en pacients amb artrosi de genoll. S’espera poder confirmar la hipòtesi regeneradora d’aquest tractament i i treure conclusions sobre l’impacte a la salut d’aquest emergent tractament.

Doctoranda: Blanca Carrera (orcid)

Directores: Montserrat Casanovas i Alexandra Saz

Títol: La formació inicial de mestres des d’una formació competencial i plurilingüe: estudi de cas del Bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra

Descripció: A partir de la realitat descrita, el projecte analitza com la formació inicial de mestres de la UdA, sota un enfocament competencial i plurilingüe, respon a aquestes demandes. Des d’una perspectiva descriptiva es destaquen les accions i inversions formatives que projecten una educació igualitària, alhora que s’analitza com el disseny metodològic va en consonància d’altres models formatius que promouen una formació professional de qualitat.

Doctoranda: Carlota de Miguel Barbero (orcid)

Directors: Francesc García Cuyàs i Mercè Avellanet Viladomat

Títol: Modelització del procés assistencial de la fragilitat mitjançant la Reenginyeria de Processos i Transformació Digital per l’estandardització dels plans de cures d’infermeria i definició del Diccionari Clínic Digital.

Descripció: Aquesta recerca pretén l’estandardització del procés d’infermeria emprant la taxonomia NANDA – I en el seguiment del malalt potencialment fràgil des de l’Atenció Primària amb l’ajuda de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i la definició del Diccionari Clínic Digital. L’objectiu és desenvolupar una nova metodologia per a la transformació dels models d’atenció d’infermeria utilitzant la Reenginyeria de Processos aplicant la Transformació Digital amb l’ús de les TIC. Els resultats que s’obtinguin permetran incorporar les dades definides de la taxonomia esmentada al procés de manera estructurada i sistemàtica, possibilitant el fet de compartir-les i avaluar-les donant suport a la presa de decisions dels professionals incrementant la seva eficàcia.

Doctoranda: Sònia Gili Moneo (orcid)

Directores: Mercè Gisbert i Virginia Larraz

Títol: La competència de la cultura democràtica en la formació inicial de mestres

Descripció:Aquesta recerca té com a objectiu analitzar la implementació per al desenvolupament de la Competència de la Cultura Democràtica (CCD) en la formació inicial de mestres. Actualment, s’està construint una rúbrica específica de seguiment i d’avaluació amb els seus respectius descriptors i indicadors. Després de la validació pels experts, es pretén incorporar la rúbrica al bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra. S’espera que a partir dels resultats obtinguts es pugui fer una proposta formativa per poder incorporar i desenvolupar la CCD a l’UdA així com en altres formacions universitàries.

Doctorand: Juan Jesús Larrabeiti Rodríguez

Directors: Mario Giampietro i Raúl Velasco Fernández

Títol:Integrated analysis of the water-energy-food nexus of Andorra under the MuSIASEM approach for the transition to a more sustainable model.

Descripció: The aim of the research project is to understand Andorra as a social-ecological system and study its social metabolism. For this purpose the Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM) approach will be used to characterize the existing metabolic pattern of Andorra in relation to the water-energy-food nexus. Thus, a diagnosis of energy and materials requirements will be obtained and the role that externalization plays in stabilizing the metabolic pattern of Andorra will be studied. In addition, the planned government policies in relation to sustainability will be evaluated, drawing critical conclusions for the debate, and proposing alternatives if possible. In short, the ultimate goal of the research will be to generate quantitative information useful for governance and environmental sustainability in line with the Sustainable Development Goals (SDG’s).

Doctoranda: Cristina Pesado (orcid)

Directors: Ignacio López i Marc Pons

Títol: La sostenibilitat de l’aigua a Andorra sota un canvi global: els efectes del canvi climàtic i socioeconòmic en el futur del recurs hídric.

Descripció: Aquesta tesi pretén explorar de forma multidisciplinària el recurs hídric d’Andorra. Primer

caracteritzant els efectes de la variabilitat climàtica i els usos del sòl sobre el recurs mitjançant la seva modelització i veure quin paper hi juga la coberta de neu. D’altra banda, caracteritzant la demanda del recurs hídric a Andorra. Finalment, aquesta informació generada i tractada, serà la base per alimentar el model WEAP a partir del qual es realitzarà l’anàlisi integral dels impactes climàtics i socioeconòmics sobre el recurs hídric i s’exploraran diferents escenaris futurs per tal de poder dissenyar mesures d’adaptació i planificació sostenible de l’aigua.

Doctorand: Xavier Planas (orcid)

Directors: Jordi Corominas Dulcet i Joan Tort Donada

Títol: Contribució al coneixement de la relació entre els noms de lloc i els processos geològics que generen perill. El territori andorrà com a cas d’estudi

Descripció: En zones de muntanya els fenòmens geològics perillosos són força temuts, per aquest motiu sovint l’empremta que deixen en el medi natural o els efectes sobre les persones solen ser recordats mitjançant la seva fixació en la toponímia. En aquest sentit, aquesta tesi aborda, a través d’un procediment consistent en l’anàlisi fisiogràfica comparativa, l’estudi de la relació entre els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos –prenent com a cas d’estudi el Principat d’Andorra–. L’aplicació d’aquesta metodologia permet confirmar accepcions i etimologies proposades prèviament per altres autors, però també obra la porta a poder presentar possibles noves significacions toponímiques. El reconeixement i assignació etimològica d’aquests topònims igualment permet acotar de forma aproximada en el temps els esdeveniments. Això obre la porta a millorar l’avaluació dels riscos geològics i, conseqüentment, l’ordenació del territori.

Doctoranda: Helena Prieto

Directora: Marta Soler

Títol: Actuacions d’Èxit a la universitat: Anàlisi de la implementació de seminaris de lectura dialògica a la Universitat d’Andorra.

Descripció: La recerca té com a principal objectiu l’anàlisi de la transferència del seminaris de lectura dialògica. Aquesta actuació docent, validada per la comunitat científica internacional, millora de l’aprenentatge i la motivació vers la tasca de l’alumnat universitari. S’implementen seminaris de lectura dialògica a diferents disciplines de la Universitat d’Andorra com informàtica, administració d’empreses, ciències de l’educació i infermeria. En el marc de la metodologia comunicativa, la recerca persegueix evidenciar la millora de l’alumnat universitari andorrà a través de l’aplicació de tècniques de tipus quantitatiu i qualitatiu amb enfocament comunicatiu. Des de l’àmbit de la qualitat docent universitària, aquesta tesis pretén aportar evidències sobre l’impacte d’aquesta acció docent en l’aprenentatge i motivació dels i les futures professionals a Andorra.