Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Màster en Analítica de dades

Màster en Analítica de dades

El màster en Analítica de dades té com a objectiu la formació de professionals que disposin d’una base sòlida de coneixements teòrics i pràctics que els capaciti per a l’exercici professional en nombrosos àmbits d’activitat dins del camp de l’analítica de dades.

En finalitzar els seus estudis, les persones titulades d’aquest màster disposaran d’un ampli coneixement de les principals tècniques per a l’anàlisi de dades i d’un perfil competencial polivalent que els hi permeti identificar, capturar, preparar, analitzar, interpretar i visualitzar dades a fi d’extreure’n el seu valor per poder generar avantatges competitius i ajudar a la presa de decisions de qualsevol organització.

Aquest màster també permet que l’estudiant pugui aprofundir en algunes competències específiques cursant una de les dues mencions que s’ofereixen: menció en ciència de dades i menció en analítica de negoci.

El màster en Analítica de dades està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de màster en Analítica de dades.

Trets destacats

La titulació permet accedir a una de les professions emergents més importants del moment, que disposa d’una alta demanda de personal qualificat capaç d’extreure coneixement i valor de les dades que genera la nostra societat a través de l’ús de les TIC.

El màster en Analítica de dades dona continuïtat acadèmica a les persones titulades dels bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses de la Universitat d’Andorra.

La modalitat virtual o semipresencial d’aquesta titulació s’adapta a les necessitats de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional. La modalitat semipresencial permet a l’estudiant disposar d’una millor planificació i d’un contacte directe periòdic amb el professorat per resoldre dubtes i treure el màxim profit dels estudis.

Titulació adaptada al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

El màster permet dues especialitzacions: menció en ciència de dades i menció en analítica de negoci.

L’orientació del pla d’estudis és fonamentalment professional, però ofereix també continguts d’iniciació a la recerca, per poder seguir estudis de doctorat.

El màster té un nombre de places limitat per poder garantir la qualitat i l’atenció personalitzada.

Es combina el professorat amb un perfil més acadèmic amb professorat provinent del món professional, la qual cosa permet apropar l’estudiant a la realitat d’aquesta àrea de coneixement i facilitar així la seva futura inserció professional.

   Nivell europeu:

segon cicle de l’EEES

   Modalitat:

semipresencial o virtual

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Jan Sau Batlle (jsau@uda.ad)

El pla d’estudis del màster en Analítica de dades s’estructura en quatre semestres (dos cursos acadèmics a temps complet), i consta d’un total de 120 crèdits europeus que es distribueixen en:

 • 90 crèdits obligatoris
 • 18 crèdits optatius i 12 crèdits de lliure elecció, que s’han de cursar el tercer semestre.

Durant el tercer semestre es vol promoure la mobilitat internacional de manera que l’estudiant que ho desitgi pugui viure l’experiència de cursar un semestre en una altra universitat. A banda d’això, l’estudiant té l’opció de destinar els 18 crèdits optatius del pla d’estudis a l’obtenció d’una de les dues mencions que es proposen: menció en ciència de dades o menció en analítica de negoci. En el cas que l’estudiant no tingui interès en cap de les dues mencions proposades, també pot escollir els 18 crèdits optatius de forma lliure, definint així el seu propi itinerari formatiu.

SEMESTREMÒDULCARÀCTERCRÈDITS EUROPEUS
1M1: Fonament i eines d’anàlisi de dadesObligatori10
M2: Algorísmica, estructures i bases de dades per a l’anàlisi de dadesObligatori10
M3: Les dades com a actiu de negociObligatori10
2M4: Captura, preprocessat i emmagatzematge de dadesObligatori10
M5: Tècniques d’anàlisi de dadesObligatori10
M6: Tècniques de visualització de la informacióObligatori10
3Mobilitat acadèmica / Especialització (menció en ciència de dades i/o menció en analítica de negoci)Optatiu/Lliure elecció 30
4M7: Metodologia de recerca Obligatori12
M8: Treball final de màster 1 (TFM1)Obligatori6
M9: Treball final de màster 2 (TFM2)Obligatori12
TOTAL:120

Poden accedir als ensenyaments estatals de màster les persones que disposen d’un títol estatal andorrà (o d’una titulació estrangera equivalent, reconeguda pel Govern d’Andorra) de com a mínim el nivell 6a del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ 6a). En el cas del màster en Analítica de dades, el títol ha de ser d’un dels àmbits següents: informàtica, ciències empresarials, economia, enginyeria, estadística, matemàtiques, física, o qualsevol altre amb competències en alguna de les disciplines relacionades amb els continguts del màster.

Les persones que obtinguin el màster en Analítica de dades per la Universitat d’Andorra seran capaces d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Identificar les dades i els processos per dur a terme un projecte d’anàlisi de dades.
 • Desenvolupar les estructures de dades adequades i donar solucions algorísmiques eficients per al tractament de dades.
 • Dissenyar repositoris de dades per analitzar dades provinents de diferents fonts i amb diferents formats.
 • Aplicar tècniques específiques de captura, neteja i preprocessat de dades per ser analitzades.
 • Aplicar tècniques d’anàlisi estadística i d’aprenentatge automàtic per resoldre problemes de presa de decisions.
 • Utilitzar metodologies adequades per a la gestió i l’anàlisi de dades amb l’objectiu de gestionar projectes.
 • Visualitzar dades prèviament sintetitzades, interpretar-les i contextualitzar-les per extreure’n informació estratègica.
 • Desenvolupar projectes de recerca i d’innovació centrats en l’àmbit de les dades i difondre’n els resultats.
 • Analitzar l’entorn d’una organització prenent com a base l’anàlisi de dades per definir l’estratègia i adaptar la seva gestió.
 • Planificar i desenvolupar accions en les diferents àrees funcionals d’una organització d’acord amb la informació extreta de les dades.

Direcció del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics: Josep Fortó Areny

Coordinació del màster en Analítica de Dades: Jan Sau Batlle (jsau@uda.ad)

El detall del personal docent que imparteix el màster en Analítica de dades es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El màster en Analítica de dades no inclou estades formatives obligatòries, però els estudiants que ho desitgin tenen la possibilitat de realitzar el Treball final de màster (TFM) a partir d’una estada formativa a l’empresa. Aquesta opció permet posar en pràctica els coneixements i les competències que s’han assolit al llarg del programa en un cas real i, a més, facilita la inserció al món professional.

El màster en Analítica de dades ofereix un ampli ventall de sortides professionals vinculades amb la gestió de projectes d’anàlisi de dades.

L’obtenció d’aquesta titulació permet a les persones titulades dissenyar, dirigir, emprendre o dur a terme projectes en l’àmbit de la gestió i de l’analítica de dades.

Més concretament, les persones titulades d’aquest màster poden exercir com a:

 • Analista de dades
 • Científic/a de dades
 • Responsable d’analítica o d’intel·ligència de negoci
 • Consultor/a d’analítica o d’intel·ligència de negoci
 • Emprenedor/a de negocis basats en analítica de dades
 • Cap de projectes de sistemes basats en analítica de dades
 • Arquitecte/a de dades

El màster en Analítica de dades dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.