Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors presencials   /  Bàtxelor en Infermeria

Bàtxelor en Infermeria

El bàtxelor en Infermeria té com a finalitat formar un/a infermer/a amb un perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, grups, comunitats i poblacions. Els coneixements adquirits permeten dissenyar, gestionar i coordinar les cures, i actuar com un membre de la professió. Aquestes cures s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la salut, prevenir conductes i hàbits de vida no saludables i tenir cura de les persones malaltes.

El bàtxelor en Infermeria està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Infermeria.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 4 de juliol de 2018 i publicat al BOPA el 11 de juliol de 2018.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català i algunes assignatures en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

Els estudiants disposen de laboratoris amb tecnologia capdavantera per dur a terme simulacions clíniques d’alta fidelitat. Els maniquins robotitzats permeten la interacció amb els estudiants i que aquests puguin aprendre a actuar davant dels casos més habituals, així com els més complexos, la qual cosa els fa estar més preparats i més segurs durant els períodes de pràctiques, en situació real. Les simulacions s’enregistren en vídeo per tal d’analitzar, posteriorment, l’actuació de cada estudiant.

Les estades formatives clíniques, que serveixen per facilitar l’aplicació dels coneixements, les habilitats i les actituds en una situació real, es poden dur a terme en centres d’Andorra, Espanya, França, Portugal i Mònaco.

L’UdA ofereix ajuts per sufragar part de les despeses derivades de les estades formatives obligatòries que es duen a terme a l’estranger.

Els continguts acadèmics s’estructuren en quatre àrees: infermeria bàsica, infermeria especialitzada, ciències mèdiques, i àrea de social i de recerca.

Inclou alguns crèdits vehiculats en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

 

La Universitat d’Andorra és membre de:

I participa en els següents projectes de l’àmbit de la infermeria:

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Prova d’admissió

En cas que hi hagi més demanda que oferta de places, es realitza una prova d’admissió. La prova consta d’un test de nivell d’anglès tipus Oxford i un examen de continguts de matemàtiques (sistemes de mesures, conversió d’unitats, proporcionalitat: raó i proporció) i estadística bàsica (fenòmens aleatoris, freqüències absolutes i relatives, i gràfics estadístics).

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Infermeria per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Aplicar el procés d’infermeria proporcionant cures individualitzades a través de la valoració, la recollida de dades i la formulació de problemes i diagnòstics infermers.
 • Avaluar el procés d’infermeria.
 • Fomentar estils de vida saludables amb accions de promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l’educació sanitària en els diversos àmbits del sistema de salut.
 • Gestionar els recursos en l’aplicació de protocols i procediments.
 • Tenir cura de les persones en situacions específiques.
 • Capacitat de comunicació i relació amb els pacients, les famílies, els grups i les comunitats.
 • Capacitat d’implicar-se en el desenvolupament de la professió d’infermeria.
 • Respectar els principis i els valors ètics que guien la professió i els drets de les persones.
 • Capacitat de comprendre i entendre la persona de manera holística.
 • Capacitat d’utilitzar de manera adequada les habilitats i les activitats per proporcionar cures òptimes.
 • Capacitat de liderar, gestionar i treballar en equip segons criteris de qualitat.

L’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra disposa de convenis amb una setantena de centres hospitalaris, sociosanitaris i d’atenció primària tant de dins com de fora d’Andorra per tal que els estudiants puguin fer les estades formatives clíniques obligatòries en horari lectiu durant una part del segon semestre i els semestres quart i sisè. En aquest mapa s’assenyalen tots els centres amb conveni:

Al llarg del bàtxelor, s’estableixen un total de 10 períodes d’estades formatives clíniques per tal que cada estudiant pugui conèixer els diferents àmbits d’actuació: cures bàsiques, gerontològic i geriàtric, maternal i de la dona, hospitalari i/o sociosanitari, atenció primària, salut mental, atenció comunitària, atenció en l’àmbit crític, i pediàtric i infantil.

L’objectiu és que l’estudiant pugui portar a la pràctica els seus coneixements teòrics i, en el cas de les estades formatives a l’estranger, pugui conèixer altres sistemes sanitaris, i alhora reforçar les seves competències lingüístiques. Per facilitar al màxim aquesta mobilitat acadèmica obligatòria, la Universitat d’Andorra disposa d’ajuts que permeten cobrir les despeses de l’estada.

Durant les estades formatives clíniques, cada estudiant rep el suport i l’acompanyament d’un/a tutor/a de centre/servei i d’un/a tutor/a acadèmic. El/la tutor/a orienta l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i la presa de decisions, tant en les situacions reals com a través del procés de reflexió a través de les activitats d’aprenentatge i avaluació mitjançant l’ús de l’eina pedagògica del portafolis.

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada

Cap de l’Escola d’Infermeria:  Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

El professorat del bàtxelor en Infermeria està format per docents amb una dilatada experiència tant acadèmica com professional.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del bàtxelor en Infermeria es pot consultar als plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Infermeria ofereix un ampli ventall de sortides professionals, tenint en compte les necessitats de salut canviants de la societat, l’envelliment de la població, l’aparició de noves malalties i l’augment de malalties cròniques:

 • Gestió de les cures d’infermeria en l’àmbit assistencial
 • Direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a la promoció, al manteniment, a la recuperació de la salut i a la prevenció de malalties i de discapacitats.
 • Docència, gestió i recerca.

Com a professió regulada, el Pla d’Estudis del bàtxelor en Infermeria està adaptat a les actuals directius europees, amb 77 crèdits d’estades formatives clíniques. La titulació és reconeguda a França segons el que estableix el Code de la santé publique, art. L4311-3.

El bàtxelor en Infermeria dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. També permet accedir al bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica (llevador/a) que imparteix l’UdA. A més, la Universitat d’Andorra dissenya cada any una àmplia oferta de cursos de formació continuada relacionats amb l’àmbit de la salut per satisfer les necessitats de formació de la professió.

Participació a congressos i publicacions per part d’estudiants en l’àmbit de la titulació
 • La investigación enfermera en AndorraÁgora20 (4). Vilà-Panés, I., Carvalho, N., De Sousa, C., García, M., González, L., Jérez, M., Jordana, T., Llorens, C., Martínez, A., Mengual, E., Miralles, M., Perdiguero, S., Pereira, J., Pereyra, G., Pires, V., Puyals, J., Salvador, D., Sánchez, V., Saravia, T., Videira, J., Villalbí, M. y Zanchetta, S.

 

Participació a congressos i publicacions per part del professorat en l’àmbit de la titulació

2020

 • Anonimat, invisibilitat i reconeixement de els pràctiques cuidadores a Catalunya, les Illes Balears i Andorra. Volum 1. San Juan de Diós-Campus Docent: Barcelona. 2020. ISBN: 978-84-947975-9-0. Ramió, A., Santos-Ruiz, S., Torres, C. (Coord.), Olivé, M C., Vila, C., Gallego, G., Martínez, L., Tejero, L L., Sánchez, G., Travesset, O., Vilà, I., Bardallo, M D., Valiente, C. i Barceló, J.

2018

 • Las simulaciones en la Universitat d’Andorra. Implementación en Enfermería en Atención Primaria de Salud. SESSEP, Manresa, 12-14 abril 2018. Navais, N., Jiménez, A., Aldomà, M., Travesset, O., Esqué, S. i Larraz, V.

2017

2016

2015

 • Experiencia en el diseño y creación de material de mantenimiento de la autonomía de la persona mayor. 57º Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología-SEGG, San Sebastián, 3-5 junio de 2015. Esqué, S.

2014

2008

 • La implicación de la ansiedad y de la inteligencia emocional en personas sometidas a una intervención quirúrgica programada. Àgora d’infermeria, setembre 2008, 12(3). Vilà-Panés, Inés.

 

Col·laboracions amb grups de recerca