Image Alt

Grup de Recerca en Llengües

El Grup de Recerca en Llengües (GREL) es va crear l’any 2007 amb l’objectiu d’estudiar els usos lingüístics de manera àmplia i transversal, amb èmfasi especial en les particularitats de l’ús del català a Andorra.

Les línies de recerca en què treballem són:

 • Sociolingüística d’Andorra
 • Aplicació de la metodologia sistèmica a l’estudi de l’ús del català a Andorra
 • Neologia en el català d’Andorra
 • Multilingüisme i polítiques lingüístiques a la universitat
 • Llengua i tecnologies de la comunicació
 • Aprenentatge i ensenyament de les llengües

Objectius generals del grup:

 • Estudiar la llengua en ús
 • Identificar i estudiar les particularitats dels usos lingüístics actuals a Andorra
 • Analitzar les tendències en la creació lèxica i semàntica dels mitjans de comunicació d’Andorra
 • Assajar noves metodologies per a l’estudi dels usos lingüístics
 • Analitzar l’evolució de l’ús del català respecte de les altres llengües que coexisteixen a Andorra
 • Analitzar l’evolució dels usos lingüístics en les TIC
 • Analitzar els coneixements i usos lingüístics a la universitat
 • Dissenyar i aplicar polítiques i estratègies per al multilingüisme a la universitat
 • Avaluar l’impacte de les TIC en l’aprenentatge i l’ensenyament de segones i terceres llengües
 • Treballar conjuntament amb grups de recerca d’altres territoris de parla catalana

Carolina Bastida Serra   cbastida@uda.ad

Coordinadora del grup
Doctora en l’àmbit de la lingüística i la comunicació electrònica, màster en Llenguatge i comunicació, llicenciada en Filologia hispànica. Professora a la Universitat d’Andorra.

 

 

Nadia Azzouz Boudadi   nazzouz@uda.ad

Doctora en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa
Llicenciada en Traducció i Interpretació, Diplomada en Magisteri de Llengües Estrangeres
Professora a la Universitat d’Andorra. Linkedin

 

 

Cèlia Baró Gaillard  cbaro@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de la sociolingüística i la pedagogia
Màster en Filologia hispànica i màster en Filologia anglesa, llicenciada en Filologia hispànica i Filologia anglesa Professora a la Universitat d’Andorra.

 

 

Bárbara Cerrato Rodríguez  bcerrato@uda.ad

Doctora en Traducció i Mediació Intercultural.

Màster en Traducció i Mediació Intercultural i Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Graduada en Traducció i Interpretació. Professora a la Universitat d’Andorra.

 

Ferran Costa Marimon   fcosta@uda.ad

Doctor en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa
Llicenciat en Relacions Internacionals, màster en Llengües Aplicades, postgrau en Gestió de PIMES
Empresari, Professor a la Universitat d’Andorra i Conseller General. @FerranCostaAND

 

 

Fang Qian qfang@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua xinesa

Màster en Administració d’Empreses, llicenciada en llengua i literatura franceses.
Professora de xinès de l’Aula Confuci d’Andorra (Universitat d’Andorra), i Professora a la Universitat de Finances i Economia de Yunnan (Xina)

 

 

Miquel Nicolau i Vila   mnicolau@uda.ad

Doctor en Enginyeria Electrònica
Màster en sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts, enginyer informàtic, llicenciat en filosofia
Rector de la Universitat d’Andorra

PROJECTE 1. Multilingüisme i universitat

Objectiu:

 • Conèixer la realitat sociolingüística de la Universitat i dotar-la d’un pla de llengües que promogui el multilingüisme i la sostenibilitat de la llengua pròpia.

Accions desenvolupades:

 • Diagnosi: anàlisi de la realitat sociolingüística de partida. Detecció i priorització de necessitats
 • Regulació: definició d’estratègies i accions, redacció del Pla d’Acció, fixació d’un horitzó d’assoliment
 • Implementació: aplicació de les accions de formació, assessorament i difusió
 • Seguiment i avaluació: anàlisi i seguiment de les diverses accions implementades, així com de la situació sociolingüística posterior a la implantació del Pla (estudi longitudinal).

PROJECTE 2. L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

Objectiu:

 • Determinar les actituds, creences i pràctiques dels alumnes i els professors de l’Escola Andorrana envers l’ús de les noves tecnologies mòbils dins l’aula d’anglès.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art
 • Establiment del marc teòric
 • Establiment de les consideracions ètiques pertinents
 • Creació dels qüestionaris d’entrevistes a portar a terme

PROJECTE 3. Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

Objectiu:

 • Explorar els efectes de la Gamificació sobre (1) l’aprenentatge de l’anglès a la Universitat d’Andorra i (2) més concretament sobre la competència de producció oral.

Accions desenvolupades:

 • Establiment del projecte de recerca
 • Identificació del marc teòric

PROJECTE 4. Usos i actituds lingüístics intergeneracionals de la població d’origen portuguès a Andorra 

Objectiu:

 • Explorar l’evolució dels usos i les actituds lingüístiques de pares a fills en la població d’origen portuguès resident a Andorra, tot analitzant les llengües més parlades d’Andorra: català, castellà, portuguès i francès.

Accions desenvolupades:

 • Identificació del marc teòric
 • Disseny de dos models d’enquesta sociolingüística, una adreçada als pares i l’altra específicament als fills
 • Administració de les enquestes a parelles de pare/mare – fill/filla

 

Projectes finalitzats

PROJECTE 1. NADIC – Neologismes per a l’actualització del diccionari

Projecte coordinat per la Universitat Pompeu Fabra amb la participació de set universitats de l’àmbit catalanoparlant

Objectiu:

 • Seleccionar i analitzar els neologismes de l’Observatori de Neologia per oferir a la Secció Filològica de l’IEC un corpus constituït per un miler de paraules no normatives que siguin bones candidates a actualitzar el diccionari normatiu.

Accions desenvolupades:

 • Selecció dels neologismes més freqüents des de la segona edició del DIEC (2008-2016)
 • Aplicació de criteris que excloguin els neologismes que no han d’aparèixer al diccionari normatiu
 • Establiment de mecanismes d’ordenació i ponderació dels criteris
 • Anàlisi del miler de neologismes i categorització segons el grau de prioritat

PROJECTE 2. L’expressió d’emocions a la comunicació electrònica

Objectiu:

 • Els objectius generals del projecte són: (1) detectar quins recursos són més freqüents per expressar i identificar emocions en la conversa electrònica en català; (2) detectar si les variables de gènere i edat condicionen l’ús d’aquests recursos. 

Accions desenvolupades:

 • Administració de proves online per conèixer l’expressió i la identificació d’indicadors emocionals en dos grups d’edats (adolescents i adults).
 • Anàlisi d’un corpus de conversa electrònica per detectar l’ús real dels recursos apareguts a les proves online.

Conferències, congressos, articles de revista, capítols de llibres i tesis doctorals del GREL, classificats segons la línia de recerca.

Neologia

Multilingüisme i universitat

 • Díaz, J. M., i Bastida, C. (2019). “Multilingualism in European Language Education: Principality of Andorra”, a C. Lapresta-Rey i À. Huguet (eds.) Multilingualism in European Language Education. Clevedon (RU): Multilingual Matters, p. 72-89.
 • Bastida, C., Díaz, J.M. i Nicolau, M. (2015). “Promoting Multilingualism at the University Level. The Case of Andorra”, a Learning and using multiple languages: current findings from research on multilingualism. Cambridge Scholars.
 • Díaz, J. M. (2010). “Language teaching and multilingualism in Andorra”. Good CLIL Practice. Seminari Comenius-Grundtvig FI-2010-080-001.

Emocions i comunicació electrònica

Actituds lingüístiques de la població escolar d’Andorra

Aplicació de la metodologia sistèmica a l’evolució de l’ús del català

L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

 • Costa, F. (2017). “Policies, beliefs and practices on the use of technology in the EFL classroom in the Andorran school system”. 25th EUROCALL Conference. University of Southampton, 23-26 agost de 2017.
 • Costa, F. (2016). [Ressenya del llibre Languages for Specific Purposes in the Digital Era, de E. Bárcena, T. Read i J. Arús (eds)]. Ibérica, 32, 258-261.

Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

 

Altres