Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Grup de Recerca en Llengües

El Grup de Recerca en Llengües (GREL) es va crear l’any 2007 amb l’objectiu d’estudiar els usos lingüístics de manera àmplia i transversal, amb èmfasi especial en les particularitats de l’ús del català a Andorra.

Les línies de recerca en què treballem són:

 • Sociolingüística d’Andorra
 • Aplicació de la metodologia sistèmica a l’estudi de l’ús del català a Andorra
 • Neologia en el català d’Andorra
 • Multilingüisme i polítiques lingüístiques a la universitat
 • Llengua i tecnologies de la comunicació
 • Aprenentatge i ensenyament de les llengües
 • Diversitat cultural, identitària i lingüística

Objectius generals del grup:

 • Estudiar la llengua en ús
 • Identificar i estudiar les particularitats dels usos lingüístics actuals a Andorra
 • Analitzar les tendències en la creació lèxica i semàntica dels mitjans de comunicació d’Andorra
 • Assajar noves metodologies per a l’estudi dels usos lingüístics
 • Analitzar l’evolució de l’ús del català respecte de les altres llengües que coexisteixen a Andorra
 • Analitzar l’evolució dels usos lingüístics en les TIC
 • Analitzar els coneixements i usos lingüístics a la universitat
 • Dissenyar i aplicar polítiques i estratègies per al multilingüisme a la universitat
 • Avaluar l’impacte de les TIC en l’aprenentatge i l’ensenyament de segones i terceres llengües
 • Treballar conjuntament amb grups de recerca d’altres territoris de parla catalana
nadia-e1683624188207-blackwhite

Nadia Azzouz Boudadi

nazzouz@uda.ad

Coordinadora del grup. Doctora en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa. Llicenciada en Traducció i Interpretació, Diplomada en Magisteri de Llengües Estrangeres. Professora a la Universitat d’Andorra.

Retrat-2-e1683624954562-blackwhite

Cèlia Baró Gaillard

cbaro@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de la sociolingüística i la pedagogia
Màster en Filologia hispànica i màster en Filologia anglesa, llicenciada en Filologia hispànica i Filologia anglesa. Professora a la Universitat d’Andorra.

carli-342x514-1-blackwhite

Carolina Bastida Serra

cbastida@uda.ad

Doctora en l’àmbit de la lingüística i la comunicació electrònica, màster en Llenguatge i comunicació, llicenciada en Filologia hispànica. Professora a la Universitat d’Andorra.

 

barbara-1-blackwhite

Bárbara Cerrato Rodríguez

bcerrato@uda.ad

Doctora en Traducció i Mediació Intercultural. Màster en Traducció i Mediació Intercultural i Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Graduada en Traducció i Interpretació. Professora a la Universitat d’Andorra.

ferran-blackwhite

Ferran Costa Marimon

fcosta@uda.ad

Doctor en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa Llicenciat en Relacions Internacionals, màster en Llengües Aplicades, postgrau en Gestió de PIMES. Empresari, Professor a la Universitat d’Andorra i Conseller General. @FerranCostaAND

miquel-blackwhite

Miquel Nicolau i Vila

mnicolau@uda.ad

Doctor en Enginyeria Electrònica. Màster en sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts, enginyer informàtic, llicenciat en filosofia. Rector de la Universitat d’Andorra

qian-blackwhite

Fang Qian

qfang@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua xinesa. Màster en Administració d’Empreses, llicenciada en llengua i literatura franceses. Professora a la Universitat de Finances i Economia de Yunnan (Xina).

PROJECTE 1. Multilingüisme i universitat

Objectiu:

 • Conèixer la realitat sociolingüística de la Universitat i dotar-la d’un pla de llengües que promogui el multilingüisme i la sostenibilitat de la llengua pròpia.

Accions desenvolupades:

 • Diagnosi: anàlisi de la realitat sociolingüística de partida. Detecció i priorització de necessitats
 • Regulació: definició d’estratègies i accions, redacció del Pla d’Acció, fixació d’un horitzó d’assoliment
 • Implementació: aplicació de les accions de formació, assessorament i difusió
 • Seguiment i avaluació: anàlisi i seguiment de les diverses accions implementades, així com de la situació sociolingüística posterior a la implantació del Pla (estudi longitudinal).

PROJECTE 2. L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

Objectiu:

 • Determinar les actituds, creences i pràctiques dels alumnes i els professors de l’Escola Andorrana envers l’ús de les noves tecnologies mòbils dins l’aula d’anglès.

Accions desenvolupades:

 • Determinació de l’estat de l’art
 • Establiment del marc teòric
 • Establiment de les consideracions ètiques pertinents
 • Creació dels qüestionaris d’entrevistes a portar a terme

PROJECTE 3. Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

Objectiu:

 • Explorar els efectes de la Gamificació sobre (1) l’aprenentatge de l’anglès a la Universitat d’Andorra i (2) més concretament sobre la competència de producció oral.

Accions desenvolupades:

 • Establiment del projecte de recerca
 • Identificació del marc teòric

PROJECTE 4. Usos i actituds lingüístics intergeneracionals de la població d’origen portuguès a Andorra 

Objectiu:

 • Explorar l’evolució dels usos i les actituds lingüístiques de pares a fills en la població d’origen portuguès resident a Andorra, tot analitzant les llengües més parlades d’Andorra: català, castellà, portuguès i francès.

Accions desenvolupades:

 • Identificació del marc teòric
 • Disseny de dos models d’enquesta sociolingüística, una adreçada als pares i l’altra específicament als fills
 • Administració de les enquestes a parelles de pare/mare – fill/filla

 

Projectes finalitzats

PROJECTE 1. NADIC – Neologismes per a l’actualització del diccionari

Projecte coordinat per la Universitat Pompeu Fabra amb la participació de set universitats de l’àmbit catalanoparlant

Objectiu:

 • Seleccionar i analitzar els neologismes de l’Observatori de Neologia per oferir a la Secció Filològica de l’IEC un corpus constituït per un miler de paraules no normatives que siguin bones candidates a actualitzar el diccionari normatiu.

Accions desenvolupades:

 • Selecció dels neologismes més freqüents des de la segona edició del DIEC (2008-2016)
 • Aplicació de criteris que excloguin els neologismes que no han d’aparèixer al diccionari normatiu
 • Establiment de mecanismes d’ordenació i ponderació dels criteris
 • Anàlisi del miler de neologismes i categorització segons el grau de prioritat

PROJECTE 2. L’expressió d’emocions a la comunicació electrònica

Objectiu:

 • Els objectius generals del projecte són: (1) detectar quins recursos són més freqüents per expressar i identificar emocions en la conversa electrònica en català; (2) detectar si les variables de gènere i edat condicionen l’ús d’aquests recursos. 

Accions desenvolupades:

 • Administració de proves online per conèixer l’expressió i la identificació d’indicadors emocionals en dos grups d’edats (adolescents i adults).
 • Anàlisi d’un corpus de conversa electrònica per detectar l’ús real dels recursos apareguts a les proves online.

Conferències, congressos, articles de revista, capítols de llibres i tesis doctorals del GREL, classificats segons la línia de recerca.

Neologia

Multilingüisme i universitat

 • Díaz, J. M., i Bastida, C. (2019). “Multilingualism in European Language Education: Principality of Andorra”, a C. Lapresta-Rey i À. Huguet (eds.) Multilingualism in European Language Education. Clevedon (RU): Multilingual Matters, p. 72-89.
 • Bastida, C., Díaz, J.M. i Nicolau, M. (2015). “Promoting Multilingualism at the University Level. The Case of Andorra”, a Learning and using multiple languages: current findings from research on multilingualism. Cambridge Scholars.
 • Díaz, J. M. (2010). “Language teaching and multilingualism in Andorra”. Good CLIL Practice. Seminari Comenius-Grundtvig FI-2010-080-001.

Emocions i comunicació electrònica

Actituds lingüístiques de la població escolar d’Andorra

Aplicació de la metodologia sistèmica a l’evolució de l’ús del català

L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

 • Costa, F. (2017). “Policies, beliefs and practices on the use of technology in the EFL classroom in the Andorran school system”. 25th EUROCALL Conference. University of Southampton, 23-26 agost de 2017.
 • Costa, F. (2016). [Ressenya del llibre Languages for Specific Purposes in the Digital Era, de E. Bárcena, T. Read i J. Arús (eds)]. Ibérica, 32, 258-261.

Efecte de la Gamificació sobre l’aprenentatge de la llengua estrangera

Diversitat cultural, identitària i lingüística

 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). Las escritoras atravesadas: la configuración y (re)presentación de la realidad a través de la lengua, a Miradas cruzadas sobre las desigualdades y las identidades. ISBN 978-84-18167-77-5.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). La globalización de la biografía: la (re)traducción identitaria en la modenidad líquida, a Miradas cruzadas sobre las desigualdades y las identidades. ISBN 978-84-18167-77-5.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). Las escritoras atravesadas: la configuración y (re)presentación de la realidad a través de la lengua, a Lo que segrega también nos conecta. ISBN 978-84-1122-372-0.
 • Cerrato Rodríguez, B. (2022). La globalización de la biografía: la (re)traducción identitaria en la modernidad líquida, a El camino hacia las sociedades inclusivas. ISBN 978-84-1122-373-7.

Altres