Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) (programació, computació, xarxes de comunicació). L’objectiu principal és combinar els coneixements de les dues disciplines per disposar, en el mínim temps possible, de perfils professionals que cada vegada són més requerits i valorats en el mercat laboral.

Els estudiants que superin el Pla d’estudis obtindran les dues titulacions estatals de bàtxelor en Informàtica i del bàtxelor en Administració d’empreses expedides pel Govern d’Andorra, i ambdues avaluades i acreditades per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu.

Trets destacats

Obtenció d’una doble titulació amb un significatiu estalvi de temps gràcies al fet de ser dues matèries molt complementàries i a la possibilitat de poder combinar formació presencial amb virtual.

Es pot cursar de manera presencial i/o virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals. Més informació

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Inclou un semestre amb assignatures vehiculades en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

Durant el darrer semestre, els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’assignatures optatives i de lliure elecció per definir el seu propi itinerari formatiu, o bé optar per fer una estada formativa per prendre contacte amb el món laboral.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats en Informàtica i Administració d’empreses per l’UdA és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial i virtual

   Càrrega lectiva:

276 crèdits europeus

   Durada:

8 semestres

   Idiomes:

català i algunes assignatures en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

El pla d’estudis del doble bàtxelor consta de 276 crèdits, estructurats en 8 semestres. Inclou assignatures obligatòries (252 crèdits europeus), assignatures optatives (12 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

Les assignatures optatives i de lliure elecció faciliten la transversalitat de coneixements, estimulen la interdisciplinarietat científica i responen a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral. Els estudiants poden escollir-les d’entre un ampli ventall que els permeten definir el seu propi itinerari formatiu.

 

SEMESTRESASSIGNATURESECTSTOTAL
1Matemàtica discreta636
Ordinadors6
Fonaments de programació6
Comptabilitat financera I6
Organització i gestió d’empreses I6
Tècniques de comunicació / Eines informàtiques I6
2Estructura d’ordinadors636
Estructures de dades6
Tècniques de programació6
Comptabilitat financera II6
Economia general6
Organització i gestió d’empreses II6
3Programació avançada636
Bases de dades6
Dret empresarial I6
Comptabilitat de costos6
Fonaments d’àlgebra i de càlcul6
Anglès I6
4Fonaments de física636
Enginyeria del software I6
Sistemes operatius (docència en anglès)6
Dret empresarial II6
Comptabilitat de gestió6
Anglès II6
5Xarxes I630
Direcció comercial I6
Comerç internacional (docència en anglès)6
Fiscalitat6
Estadística6
6Xarxes II (docència en anglès)636
Entorns de programació I6
Enginyeria del software II (*)6
Recursos humans (docència en anglès)6
Direcció comercial II (docència en anglès)6
Matemàtiques de les operacions financeres6
7Projecte final de carrera I (docència en anglès)630
Entorns de programació II6
Història econòmica d’Andorra6
Direcció financera6
Auditoria (docència en anglès)6
8Projecte final de carrera II636
Projecte d’empresa6
Optativa (estada formativa)12
Lliure elecció12
Total276

* L’assignatura “Enginyeria del software II” s’ofereix en format virtual en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. Correspon a l’assignatura “Anàlisi i disseny amb patrons” del grau en Enginyeria informàtica d’aquella universitat.

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Planificar activitats comptables i gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats professionals.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general i de l’empresa en particular.
 • Analitzar els resultats de l’empresa per prendre decisions empresarials.
 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • Administrar bases de dades i sistemes.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa i de la informàtica.
 • Identificar els elements de l’estructura i els principis de funcionament d’un ordinador.
 • Aplicar les tècniques específiques d’enginyeria del programari a les diverses etapes del cicle de vida d’un projecte.
 • Fer auditories i consultories tècniques.

El doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses concentra les assignatures optatives i de lliure elecció durant el darrer semestre. Això permet, d’una banda, facilitar les estades formatives en empreses a temps complet. L’UdA disposa un ampli ventall de convenis amb empreses andorranes en les quals dur a terme les pràctiques, que són de caràcter optatiu.

D’altra banda, aquesta estructura també facilita la mobilitat internacional, de manera que l’estudiant pot cursar les assignatures optatives durant una estada d’un semestre en una universitat d’un altre país.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del bàtxelor en Administració d’empreses es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses ofereixen un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional, amb una àmplia presència de les tecnologies de la informació i la comunicació, que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball com els següents:

 • Responsable d’informàtica de petites i mitjanes empreses
 • Cap de projectes
 • Analista de sistemes d’informació
 • Consultoria tècnica en informàtica
 • Disseny i programació d’aplicacions web i per a mòbils
 • Administració de bases de dades, de xarxes i sistemes
 • Responsable de seguretat dels sistemes d’informació
 • Formador/a en àrees relacionades amb la informàtica o l’empresa
 • Gestió d’empreses
 • Comptable
 • Financer/a
 • Professional lliure
 • Auditor/a
 • Consultor/a empresarial
 • Responsable d’operacions i/o logística

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses donen accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.