Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) (programació, computació, xarxes de comunicació). L’objectiu principal és combinar els coneixements de les dues disciplines per disposar, en el mínim temps possible, de perfils professionals que cada vegada són més requerits i valorats en el mercat laboral.

Els estudiants que superin el Pla d’estudis obtindran les dues titulacions estatals de bàtxelor en Informàtica i del bàtxelor en Administració d’empreses expedides pel Govern d’Andorra, i ambdues avaluades i acreditades per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu.

Trets destacats

Obtenció d’una doble titulació amb un significatiu estalvi de temps gràcies al fet de ser dues matèries molt complementàries i a la possibilitat de poder combinar formació presencial amb virtual.

Titulació adaptada al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

Es pot cursar de manera presencial i/o virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals. Més informació

Professorat col·laborador de primer nivell que prové del teixit empresarial, enriqueix la docència i connecta els estudiants amb el món professional.

Aposta per la formació pràctica, treballant i experimentant amb tecnologia capdavantera.

Possibilitat de formar part d’un equip de treball per realitzar tasques de recerca liderades pel professorat de la universitat.

Inclou quatre mòduls vehiculats en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

Durant el setè semestre, els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’unitats d’ensenyament optatives per definir el seu propi itinerari formatiu, o bé optar per fer una estada formativa per prendre contacte amb el món laboral.

Les estades formatives a l’empresa i els treballs finals permeten als estudiants desenvolupar projectes innovadors guiats per professionals del sector.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats en Informàtica i Administració d’empreses per l’UdA és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial i virtual

   Càrrega lectiva:

283 crèdits europeus

   Durada:

8 semestres

   Idiomes:

català i alguns crèdits en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad) i Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, discriminació, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional amb criteris ètics.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Orientació cap a la qualitat.
 • Compromís amb la cultura de la democràcia i els objectius de desenvolupament sostenible.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Planificar activitats comptables i gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials des d’una perspectiva d’equilibri sostenible.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general i de l’empresa en particular.
 • Analitzar els resultats de l’empresa per prendre decisions empresarials.
 • Aplicar els principals models de costos en la gestió empresarial.
 • Aplicar els conceptes i tècniques de la teoria econòmica.
 • Participar en els diversos procediments tributaris del sistema fiscal andorrà.
 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Elaborar jocs de tests i avaluar la qualitat de la solució.
 • Proporcionar suport i servei a l’usuari.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • Administrar bases de dades i sistemes.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa i de la informàtica.
 • Aplicar els fonaments matemàtics i físics per a l’enginyeria.
 • Programar i integrar diferents dispositius analògics i digitals en els diferents àmbits de la robòtica i l’electrònica.
 • Usar els principis de l’arquitectura de computadors així com les diferents funcionalitats dels sistemes operatius.
 • Donar suport a la presa de decisions en un entorn empresarial.
 • Fer auditories i consultories tècniques.

El pla d’estudis del doble bàtxelor consta de 283 crèdits europeus, estructurats en 8 semestres. Inclou crèdits obligatoris (253), crèdits optatius (18) i crèdits de lliure elecció (12). Els crèdits optatius i de lliure elecció faciliten la transversalitat de coneixements, estimulen la interdisciplinarietat científica i responen a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral.

Per conèixer el detall del pla d’estudis, poseu-vos en contacte amb les coordinadores del doble bàtxelor.

El doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses concentra els crèdits optatius durant el darrer curs, la qual cosa facilita la realització d’estades formatives en empreses per parts dels estudiants.

D’altra banda, aquesta estructura també facilita la mobilitat internacional, de manera que l’estudiant pot cursar els crèdits optatius durant una estada d’un semestre en una universitat d’un altre país.

Direcció del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics: Josep Fortó Areny

Coordinació de l’àrea d’empresa: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

Coordinació de l’àrea d’informàtica: Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb el professorat més acadèmic, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall del professorat que imparteix els mòduls del doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses es pot consultar al plans docents dels mòduls dels plans d’estudis dels bàtxelors en Informàtica i en Administració d’empreses.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses ofereixen un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional amb una àmplia presència de tecnologies de la informació i les comunicacions que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com els següents:

 • Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
 • Direcció de projectes d’informàtica
 • Administració de sistemes i xarxes informàtiques
 • Consultoria tècnica en sistemes d’informació
 • Integració i seguretat de sistemes informàtics
 • Formació i transferència de tecnologia
 • Programació de dispositius dins l’àmbit de la robòtica i l’electrònica
 • Desenvolupament de sistemes intel·ligents
 • Comptabilitat
 • Fiscalitat
 • Finances
 • Màrqueting, comercial, investigació de mercats
 • Operacions i logística
 • Producció
 • Recursos humans

Aquest títol també permet adquirir les competències necessàries per accedir a llocs de treball en institucions financeres o en firmes d’auditoria o consultoria, així com per establir-se com a professional lliure o emprendre un negoci propi.

El bàtxelor en Informàtica i el bàtxelor en Administració d’empreses donen accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.