Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Treballeu amb nosaltres

  /    /  Treballeu amb nosaltres

Uneix-te al nostre equip

La Universitat d’Andorra (UdA) basa la seva activitat de docència, recerca i transferència en els valors del rigor, la qualitat i l’excel·lència. El seguiment personalitzat de l’estudiant és un dels puntals de la institució, amb la voluntat de fomentar la seva creativitat i esperit crític, tot respectant la diversitat.
El personal de la Universitat d’Andorra pot créixer personalment i professionalment en un ambient de treball amb permanent contacte amb els joves. Té la possibilitat de participar en projectes innovadors, de formar-se permanentment, de millorar professionalment i d’assolir càrrecs de responsabilitat, de desenvolupar el seu talent i de contribuir al progrés de la societat formant les noves generacions.
L’UdA ofereix un entorn de treball agradable i col·laboratiu. El personal gaudeix de flexibilitat horària, de la possibilitat de teletreballar durant una part de la jornada, i d’una àmplia política de permisos per assegurar la conciliació personal, familiar i laboral.

L’equip humà de l’UdA es divideix en dos grans col·lectius: el Personal Docent i Investigador (PDI) i el Personal Administratiu i Tècnic (PAT). En el primer col·lectiu, els processos de selecció són diferents en funció de si l’oferta és per a professorat fix, eventual o col·laborador. A continuació es poden consultar les característiques dels processos de selecció per a cadascuna de les categories i les convocatòries obertes de cada perfil professional:

Professorat fix

El professorat fix és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada indeterminada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra.
Les places de professorat fix es fan públiques al BOPA.
El professorat fix ha de disposar del títol de doctor, a excepció del professorat titular contractat per la Universitat d’Andorra amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de la Universitat d’Andorra. En el cas que les bases de la convocatòria així ho estableixin, si en el moment d’accedir al lloc de treball el candidat que ha superat el concurs no disposa del títol de doctor, pot ser contractat amb caràcter eventual fins a esgotar el temps màxim establert per obtenir el títol de doctor. A partir d’aquest moment, el candidat és contractat amb caràcter indefinit, o bé, en cas que no hagi assolit el títol de doctor, es resoldrà el seu contracte laboral.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:
 • Actualment no hi ha processos de selecció oberts

Professorat eventual

El professorat eventual és el professorat titular que garanteix el desenvolupament de les activitats acadèmiques de la Universitat. El contracte laboral és de durada determinada, i se signa d’acord amb les bases de la convocatòria i després de superar un concurs d’acord amb allò establert a l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, i d’acord amb l’article 88 dels Estatuts de la Universitat d’Andorra. La dedicació pot ser parcial o plena.
Les places de professorat eventual es fan públiques al BOPA.
Els Estatuts de la Universitat d’Andorra regulen els drets i els deures del personal docent.

Ofertes actuals:

Professorat col·laborador

El professorat col·laborador és un col·lectiu format per professionals d’experiència i especialització reconegudes en el seu àmbit de competència, que desenvolupen la seva activitat professional fora de la Universitat d’Andorra, i els serveis dels quals són indispensables per completar la tasca docent i de recerca de la Universitat. La seva contractació és de dedicació parcial, de durada determinada i pot ser renovable.
Les places de professorat col·laborador es fan públiques en aquesta pàgina.

El professorat col·laborador és designat per la direcció del centre, previ informe favorable d’una comissió formada per tres docents i presidida per un docent titular.

Ofertes actuals:
 • Actualment no hi ha processos selectius oberts.
 • Per presentar una autocandidatura de professorat col·laborador, podeu emplenar el formulari de presentació d’autocandidatures. Si teniu algun dubte, podeu comunicar-vos amb les coordinacions dels diferents estudis de formació reglada, el contacte de les quals podeu trobar als apartats de cada estudi.

  Formulari de presentació d'autocandidatures a professorat col·laborador

  Utilitzarem aquestes dades per respondre-us i no les compartirem amb tercers. En la nostra política de privadesa trobareu informació addicional sobre com tractem les dades personals, i sobre la manera d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres. En pitjar el botó ENVIA, accepteu els termes i condicions del nostre avís legal.

  Personal administratiu i tècnic

  El personal administratiu i tècnic desenvolupa les funcions d’assistència i assessorament als òrgans de representació, govern i gestió de la Universitat, l’exercici de la gestió i l’administració en els àmbits dels recursos humans, l’organització administrativa, els afers econòmics, els serveis informàtics, els arxius, la biblioteca, la comunicació, els serveis generals, els serveis cientificotècnics, el suport a la investigació i la transferència de tecnologia, així com qualsevol altre procés de gestió i de suport que es determini necessari per a la Universitat en el compliment dels seus objectius.
  La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior estableix que el personal administratiu i tècnic és contractat per la Universitat d’acord amb la legislació laboral andorrana i mitjançant concurs d’acord amb els principis de concurrència i publicitat
  El personal administratiu i tècnic pot ser contractat a temps complet o a temps parcial, i per durada determinada o indeterminada, segons el que s’estableixi en la convocatòria del procés selectiu en curs.

  Ofertes actuals: