Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelor en Informàtica

Bàtxelor en Informàtica

El bàtxelor en Informàtica forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats per desenvolupar adequadament diverses activitats de l’àmbit de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

La formació proporciona un ventall de competències relacionades amb la programació i el desenvolupament  d’aplicacions, l’arquitectura de computadors, les xarxes i la seguretat informàtica, la robòtica, l’anàlisi de dades, i el disseny i la programació de videojocs. A més, ofereix coneixements per assolir altres competències relatives a la comunicació i a l’organització i la gestió d’empreses. També, per tal d’enfortir les competències lingüístiques, en alguns mòduls s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

El bàtxelor en Informàtica està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Informàtica.

El pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 20 de maig de 2020 i publicat al BOPA el 27 de maig de 2020.

Trets destacats

Es pot cursar de manera presencial, però també semipresencial o virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals. Més informació

Segon bàtxelor en adaptar-se al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

Nou pla d’estudis aprovat el 2020 per adaptar-se al nou model educatiu i per reforçar continguts en àmbits com el Big Data, els videojocs, la intel·ligència artificial, la seguretat informàtica, les tecnologies web i la programació de dispositius mòbils

Aposta per la formació pràctica, treballant i experimentant amb tecnologia capdavantera.

Les estades formatives a l’empresa i els projectes de final de carrera permeten als estudiants desenvolupar projectes innovadors guiats per professionals del sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Possibilitat de formar part d’un equip de treball per realitzar tasques de recerca liderades pel professorat de la universitat.

Els estudiants poden escollir entre un ampli ventall de crèdits optatius i de lliure elecció per definir el seu propi itinerari formatiu.

El quart semestre inclou 30 crèdits (2 mòduls) vehiculats en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial, semipresencial o virtual

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català i alguns crèdits en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

El pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica condueix a una titulació estatal que comprèn 180 crèdits europeus en tres cursos acadèmics a temps complet i amb una estructura de sis semestres de 30 crèdits cada un, dividits en mòduls. Un crèdit europeu equival a 30 hores de càrrega de treball. Els 180 crèdits es distribueixen en:

 • 150 crèdits obligatoris. D’aquests, 30 s’imparteixen en anglès com a llengua vehicular en el quart semestre.
 • 30 crèdits optatius o de lliure elecció que s’han de cursar en el cinquè semestre.

Per promoure la mobilitat acadèmica, en el cinquè semestre, es pot fer una estada formativa o acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les competències lingüístiques.

D’altra banda, els 30 crèdits optatius o de lliure elecció fomenten la transversalitat de coneixements i estimulen la interdisciplinarietat científica, responent així a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral. A més, permeten que els estudiants puguin definir el seu propi itinerari formatiu.

SEMESTREMÒDULCRÈDITS EUROPEUS
1M1. Fonaments de l’algorísmica i de la programació15
M2. Fonaments de computadors15
2M3. Robòtica, electrònica i sistemes físics15
M4. Paradigmes de la programació i bases de dades15
3M5. Disseny i programació d’aplicacions informàtiques15
M6. Arquitectura de computadors15
4M7. Xarxes i seguretat informàtica (docència en anglès)
15
M8. Anàlisi de dades i gestió de projectes (docència en anglès)15
5Mobilitat
30
6M9. Computació distribuïda15
M10. Treball final de bàtxelor
15
Total180

Per poder matricular-se a aquest bàtxelor cal disposar d’una de les següents titulacions:

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

Els estudiants de nou ingrés que disposin d’un títol de Diploma professional avançat o d’un títol d’ensenyament professional superior equivalent de l’àmbit d’aquest bàtxelor, poden sol·licitar la convalidació d’una part dels crèdits del bàtxelor. Per obtenir més informació, es recomana consultar-ho a la coordinació acadèmica dels estudis i, si escau, formular una sol·licitud d’estudis previs.

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Informàtica per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Competència comunicativa, oral i escrita, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • Competències interpersonals: inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Competència de gestió de la informació, cosa que implica saber adquirir capacitats de cerca, discriminació, gestió i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional amb criteris ètics.
 • Tenir consciència de les repercussions econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.
 • Orientació cap a la qualitat.
 • Compromís amb la cultura de la democràcia i els objectius de desenvolupament sostenible.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Desenvolupar i coordinar aplicacions informàtiques: anàlisi, especificacions, desenvolupament, integració i implementació.
 • Elaborar jocs de tests i avaluar la qualitat de la solució.
 • Proporcionar suport i servei a l’usuari.
 • Administrar xarxes i sistemes de comunicació.
 • Administrar bases de dades i sistemes.
 • Programar i integrar diferents dispositius analògics i digitals en els diferents àmbits de la robòtica i l’electrònica.
 • Aplicar els fonaments matemàtics i físics per a enginyeria.
 • Usar els principis de l’arquitectura de computadors, així com les diferents funcionalitats dels sistemes operatius.
 • Donar suport a la presa de decisions en un entorn empresarial.

En el semestre 5, l’estudiant ha de cursar un total de 30 crèdits: 18 crèdits optatius i 12 de lliure elecció.

L’UdA ofereix la possibilitat que els estudiants que ho desitgin puguin cursar fins a 30 crèdits en una institució d’ensenyament superior estrangera amb qui l’UdA tingui establert un conveni d’intercanvi.

Consulteu aquest enllaç per trobar tota la informació necessària per estudiar a l’estranger. Si hi teniu interès, en aquest altre enllaç trobareu el llistat d’institucions amb qui l’UdA ha signat un conveni d’intercanvi.

Una forma alternativa de cursar 12 crèdits optatius és realitzar una estada formativa a l’empresa. L’estada es pot fer en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions o altres entitats públiques i privades de l’àmbit nacional o internacional.

Un requisit acadèmic indispensable per poder fer l’estada formativa és haver superat un mínim del 50% dels crèdits del pla d’estudis, és a dir, un mínim de 6 mòduls.

Director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics: Josep Fortó Areny

Coordinadora del bàtxelor en Informàtica: Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents del bàtxelor en Informàtica es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

Vivim en una societat amb una àmplia presència de tecnologies de la informació i les comunicacions que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament. El bàtxelor en Informàtica ofereix un ampli ventall de sortides professionals per poder fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com els següents:

 • Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
 • Direcció de projectes d’informàtica
 • Administració de sistemes i xarxes informàtiques
 • Consultoria tècnica en sistemes d’informació
 • Integració i seguretat de sistemes informàtics
 • Formació i transferència de tecnologia
 • Programació de dispositius dins l’àmbit de la robòtica i l’electrònica
 • Desenvolupament de sistemes intel·ligents

El bàtxelor en Informàtica dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.