Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors virtuals   /  Bàtxelor en Comunicació

Bàtxelor en Comunicació

El bàtxelor en Comunicació té com a finalitat formar professionals polivalents experts en els principals vessants de l’activitat comunicativa (comunicació audiovisual, relacions públiques, periodisme, màrqueting, publicitat) atenent tant la diversitat de mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratègics de les empreses. Els estudis posen èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement (nous mitjans digitals, xarxes socials, llenguatges audiovisuals i multimèdia).

El bàtxelor en Comunicació està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La seva superació permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Comunicació.

Trets destacats

La titulació, que s’ofereix amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adaptada als estudis de bàtxelor (3 cursos acadèmics) i inclou continguts específics per conèixer la realitat econòmica i comunicativa d’Andorra.

Possibilitat d’obtenir la doble titulació UdA-UOC amb la superació de 66 crèdits addicionals.

Possibilitat de fer pràctiques virtuals o presencials en empreses del sector.

La formació inclou assignatures de perfeccionament de l’anglès o el francès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

Joan Dias (jdiasr@uda.ad)

El Pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació està format per 180 crèdits europeus d’assignatures obligatòries.

S’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (150 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (30 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

 

SEMESTREASSIGNATURACRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1Competències TIC en comunicació630
Llengua i comunicació6
Introducció al periodisme6
Expressió oral i escrita6
Teories de la comunicació6
2Introducció a les relacions públiques630
Anglès B2.1/ Francès B2.16
Fonts d’informació i documentació digital6
Introducció al sector audiovisual6
Pensament creatiu6
3Creativitat publicitària630
Comunicació i societat6
Història econòmica de l’Andorra contemporània6
Introducció a la publicitat6
Empresa i màrqueting6
4Anglès B2.2 / Francès B2.2630
Patrimoni cultural d'Andorra6
Comunicació i continguts en social media6
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus
6
Sistemes i processos de les relacions públiques6
5Tècniques de relacions públiques630
Projectes audiovisuals6
L’entorn comunicatiu d’Andorra6
Storytelling: recursos narratius6
Disseny visual i expressió gràfica6
6Iniciativa emprenedora630
Guió audiovisual6
Exercici de la professió periodística6
Sistemes i processos de la publicitat6
Treball fi de bàtxelor / Pràctiques a l’empresa6
Total180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Comunicació per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Competència comunicativa, oral i per escrit, en la llengua pròpia i en d’altres. Aquesta competència inclou tant la capacitat d’anàlisi com de síntesi del discurs.
 • Competències interpersonals i de comunicació. Inclou les habilitats consistents a proporcionar una informació adaptada a les necessitats de l’interlocutor, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Domini d’estratègies per preveure problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Competència de gestió de la informació, que implica capacitat de cerca, gestió, anàlisi, síntesi i ús de la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber organitzar i planificar la feina pròpia i els estudis ulteriors.
 • Ser capaç d’usar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Tenir consciència de les repercussions socials, econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics i els codis deontològics, i dins del marc legal.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Conèixer el mercat, l’entorn professional i el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Analitzar de manera crítica el context social i de les organitzacions.
 • Analitzar els fluxos d’informació a tots els nivells.
 • Utilitzar i aplicar les tècniques i els llenguatges propis que s’utilitzen als mitjans de comunicació.
 • Conèixer la producció, la gestió i la difusió del producte editorial, gràfic o audiovisual i els mitjans tècnics emprats.
 • Concebre, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
 • Conèixer i aplicar les normatives legals que afecten els sectors de la creació, de la comunicació i de la informació.
 • Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals d’Andorra.
 • Traduir el missatge que cal comunicar en un missatge persuasiu.
 • Adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Editar continguts multimèdia.

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim Ramonet

Tutor del bàtxelor: Joan Dias (jdiasr@uda.ad)

El bàtxelor en Comunicació ofereix un ampli ventall de sortides professionals. Les professions per a l’exercici de les quals es veuran capacitats els titulats inclouen les següents:

 • Responsable de comunicació d’empreses i institucions.
 • Creador/a de continguts comunicatius multimèdia amb finalitats expressives, publicitàries i informatives.
 • Gestor/a d’activitats publicitàries.
 • Gestor/a de productes audiovisuals i multiplataforma.

El bàtxelor en Comunicació dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

El bàtxelor en Comunicació, amb la superació 66 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.