Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Algorísmica i programació

Algorísmica i programació

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Algorísmica i programació té un total de 15 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format pels seminaris següents:

 • Iniciació a la programació (setembre-febrer)
 • Estructures de dades i tècniques de programació (febrer-juny)
 • Disseny i programació orientats a objectes (setembre-febrer)

Objectius

Aquest curs té per objectiu iniciar l’estudiant en el camp de la programació. S’introdueixen les bases teòriques de l’algorísmica i de la programació i es treballa amb diferents llenguatges, que ajuden a reforçar els conceptes teòrics.

Continguts

Seminari: Iniciació a la programació

 1. Evolució
 2. Conceptes bàsics
 3. Tècniques de disseny
 4. Tipus de dades estructurades

Seminari: Estructures de dades i tècniques de programació

 1. Disseny d’estructures de dades
 2. Tècniques de programació 

Seminari: Disseny i programació orientats a objectes

 1. Introducció
 2. Conceptes bàsics d’OO
 3. Herència i polimorfisme
 4. Modelització de classes en UML
 5. Un procés simplificat
 6. El llenguatge Java

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professorat, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 144 hores (96 sessions presencials de 1,5 hores). Aquestes sessions es desenvolupen al llarg de 2 cursos acadèmics, durant 3 semestres consecutius, a raó de 2 sessions (3 hores) per setmana.

Les sessions s’imparteixen a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Algorísmica i programació, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat tots els seminaris que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada seminari i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació dels seminaris d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada seminari a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació dels diferents seminaris es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

Més informació

Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

Tel.: +376 743000

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic i mig