Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors d'especialització   /  Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica

Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica

El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica té com a objectiu formar un/a llevador/a, que està reconegut com un/a professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant. Aquestes atencions inclouen les mesures preventives, la promoció i l’atenció del naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atencions mèdiques o altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència.

El/la llevador/a assumeix una tasca importat en l’assessorament i l’educació per a la salut, no només per a la dona, sinó també en el si de les famílies i de la comunitat. Aquest treball ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i les atencions als infants.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 6 de maig de 2009 i publicat al BOPA el 13 de maig de 2009.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

2 cursos acadèmics

   Idiomes:

català

   Calendari:

de maig a maig

   Contacte:

Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

 • Estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o equivalent reconegut o homologat al Principat d’Andorra, ser de nacionalitat andorrana o posseir el permís de residència i treball, d’acord amb l’ordenament jurídic andorrà (segons el decret de creació de la titulació publicat al BOPA).
 • Haver superat el procés de selecció determinat per la Universitat d’Andorra. Per dur a terme aquest procés de selecció es constitueix una Comissió de selecció formada per cinc membres que valora l’entrevista realitzada a cada candidat, el seu expedient acadèmic i el seu currículum vitae. En el cas de superar aquesta primera part de l’avaluació, els candidats realitzaran una segona part, formada per una prova psicotècnica i una prova de llengua anglesa, castellana i francesa.

Les persones titulades en el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica per la Universitat d’Andorra són capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Donar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar.
 • Diagnosticar l’embaràs i vigilar-lo durant el seu curs normal; efectuar els reconeixements necessaris per a la supervisió del desenvolupament dels embarassos normals.
 • Prescriure o assessorar sobre les exploracions necessàries per un diagnòstic precoç de qualsevol embaràs de risc.
 • Establir un programa de preparació per als futurs pares per garantir-los la preparació completa per al part i aconsellant-los en matèria d’higiene i nutrició.
 • Prescriure certs medicaments.
 • Assistir la partera durant el desenvolupament del treball de part i vigilar l’estat del fetus pels mitjans tècnics i clínics apropiats.
 • Portar a terme el part normal quan es tracti d’una presentació de vèrtex, incloent-hi, si és necessari, l’episiotomia i, en cas d’urgència, realitzar el part en presentació de natges.
 • Detectar en la mare o en el nadó els signes indicadors d’anomalies que necessiten la intervenció d’un metge i assistir-lo, en el cas que aquest intervingui, i prendre les mesures d’urgència que siguin necessàries en la seva absència, en particular l’extracció manual de la placenta, si fos necessària, seguida del reconeixement uterí manual.
 • Reconèixer el nadó i proporcionar-li les atencions necessàries, adoptar totes les iniciatives que calgui en cas de necessitat i practicar, si arriba el cas, la reanimació immediata.
 • Assistir i supervisar l’evolució de la mare en el puerperi i proporcionar-li l’assessorament necessari en relació amb les atencions al nen a fi de poder garantir el progrés òptim del nounat.
 • Realitzar el tractament prescrit pel metge.
 • Elaborar els informes que siguin necessaris.

 

El Pla d’estudis té una durada de 2 cursos acadèmics amb una estructura anyal (2 anys).
Per obtenir el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a, cal superar els 120 crèdits europeus del programa de formació, tots ells obligatoris.

Les estades de formació clíniques representen un 70% de la formació global. Aquestes pràctiques formatives clíniques es realitzen als serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida).

 

SEMESTREASSIGNATURESECTSTOTAL
1Infermeria maternal i del nounat I1360
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat I14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat II14
Infermeria de la dona i la família I4
Pràcticum de la dona i la família I12
Educació per a la salut de la dona3
2Infermeria maternal i del nounat II1060
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat III14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat IV14
Infermeria de la dona i la família II4
Pràcticum d’infermeria de la dona i la família II12
Administració dels serveis obstetricoginecològics i legislació en infermeria obstetricoginecològica3
Investigació en infermeria obstetricoginecològica3
Total120

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada

Cap de l’Escola d’Infermeria:  Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

El professorat del bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica està format per docents amb una dilatada experiència tant acadèmica com professional.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

Un/a llevador/a pot exercir en qualsevol àmbit, incloent el domicili, la comunitat, els hospitals, les clíniques o les unitats de salut.

El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.