Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors d'especialització   /  Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica

Bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica

El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica té com a objectiu formar un/a llevador/a, que està reconegut com un/a professional responsable que treballa conjuntament amb les dones per proporcionar el suport necessari, les atencions i consells durant l’embaràs, el part i el puerperi, així com dirigir els naixements sota la seva pròpia responsabilitat i proporcionar atencions al nounat i al lactant. Aquestes atencions inclouen les mesures preventives, la promoció i l’atenció del naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atencions mèdiques o altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència.

El/la llevador/a assumeix una tasca importat en l’assessorament i l’educació per a la salut, no només per a la dona, sinó també en el si de les famílies i de la comunitat. Aquest treball ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i les atencions als infants.

Aquest pla d’estudis respon a la necessitat de disposar de més professionals llevadores al país manifestada pel Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

2 cursos acadèmics

   Idiomes:

català

   Calendari:

de maig a maig

   Contacte:

Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

El Pla d’estudis té una durada de 2 cursos acadèmics amb una estructura anyal (2 anys).
Per obtenir el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica, llevador/a, cal superar els 120 crèdits europeus del programa de formació, tots ells obligatoris.

Les estades de formació clíniques representen un 70% de la formació global. Aquestes pràctiques formatives clíniques es realitzen als serveis que depenen del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Lleida). El contingut de les assignatures que es mostren a continuació, es poden consultar en aquest enllaç.

 

SEMESTREASSIGNATURACRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1Infermeria maternal i del nounat I1360
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat I14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat II14
Infermeria de la dona i la família I4
Pràcticum de la dona i la família I12
Educació per a la salut de la dona3
2Infermeria maternal i del nounat II1060
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat III14
Pràcticum d’infermeria maternal i del nounat IV14
Infermeria de la dona i la família II4
Pràcticum d’infermeria de la dona i la família II12
Administració dels serveis obstetricoginecològics i legislació en infermeria obstetricoginecològica3
Investigació en infermeria obstetricoginecològica3
Total120

Informació sobre els ajuts de mobilitat obligatòria

 • Estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o equivalent reconegut o homologat al Principat d’Andorra, ser de nacionalitat andorrana o posseir el permís de residència i treball, d’acord amb l’ordenament jurídic andorrà (segons el decret de creació de la titulació publicat al BOPA).
 • Haver superat el procés de selecció determinat per la Universitat d’Andorra. Per dur a terme aquest procés de selecció es constitueix una Comissió de selecció formada per cinc membres que valora l’entrevista realitzada a cada candidat/a, el seu expedient acadèmic i el seu currículum vitae. En el cas de superar aquesta primera part de l’avaluació, els candidats realitzaran una segona part, formada per una prova psicotècnica i una prova de llengua anglesa, castellana i francesa.
  • Primera part:
   • Entrevista per cada candidat/a, amb un valor del 20%.
   • Valoració de l’expedient acadèmic, amb un valor del 35%.
   • Currículum vitae, amb un valor del 15%.
  • Segona part:
   • Prova psicotècnica (test de motivació), amb un valor del15%.
   • Prova de llengües (francès, anglès i castellà), amb un valor del 15%.
  • Els candidats que superin la qualificació de 5 en la primera part del procés de selecció, poden realitzar les proves de la segona part. Per últim, se seleccionen els dos candidats amb la millor qualificació. Es comunica per carta el resultat de la selecció a tots els candidats amb la nota de tall.

Les persones titulades en el bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica per la Universitat d’Andorra són capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Donar informació i assessorament adequats sobre planificació familiar.
 • Diagnosticar l’embaràs i vigilar-lo durant el seu curs normal; efectuar els reconeixements necessaris per a la supervisió del desenvolupament dels embarassos normals.
 • Prescriure o assessorar sobre les exploracions necessàries per un diagnòstic precoç de qualsevol embaràs de risc.
 • Establir un programa de preparació per als futurs pares per garantir-los la preparació completa per al part i aconsellant-los en matèria d’higiene i nutrició.
 • Prescriure certs medicaments.
 • Assistir la partera durant el desenvolupament del treball de part i vigilar l’estat del fetus pels mitjans tècnics i clínics apropiats.
 • Portar a terme el part normal quan es tracti d’una presentació de vèrtex, incloent-hi, si és necessari, l’episiotomia i, en cas d’urgència, realitzar el part en presentació de natges.
 • Detectar en la mare o en el nadó els signes indicadors d’anomalies que necessiten la intervenció d’un metge i assistir-lo, en el cas que aquest intervingui, i prendre les mesures d’urgència que siguin necessàries en la seva absència, en particular l’extracció manual de la placenta, si fos necessària, seguida del reconeixement uterí manual.
 • Reconèixer el nadó i proporcionar-li les atencions necessàries, adoptar totes les iniciatives que calgui en cas de necessitat i practicar, si arriba el cas, la reanimació immediata.
 • Assistir i supervisar l’evolució de la mare en el puerperi i proporcionar-li l’assessorament necessari en relació amb les atencions al nen a fi de poder garantir el progrés òptim del nounat.
 • Realitzar el tractament prescrit pel metge.
 • Elaborar els informes que siguin necessaris.

 

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada

Cap de l’Escola d’Infermeria:  Sara Esqué Boldú (sesque@uda.ad)

El professorat del bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica està format per docents amb una dilatada experiència tant acadèmica com professional, i la majoria del qual ve donat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. A continuació es detalla el professorat de la Universitat d’Andorra que participa en aquest bàtxelor:

 • Miquel Julià: llicenciat en Dret
 • Cristina Pérez: diplomada en Infermeria i bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

La llevadora assumeix una tasca importat en l’assessorament i l’educació per a la salut, no només per a la dona, sinó també en el si de les famílies i de la comunitat. Aquest treball ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i les atencions als nens. Una llevadora pot exercir en qualsevol àmbit, incloent el domicili, la comunitat, els hospitals, les clíniques o les unitats de salut.

El bàtxelor d’especialització en Infermeria obstetricoginecològica dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.