Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors virtuals   /  Bàtxelor en Llengua catalana

Bàtxelor en Llengua catalana

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat professional en l’àmbit de la llengua catalana.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic, interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com la literatura, la història, la didàctica o la sociolingüística posant èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

El bàtxelor en Llengua catalana està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La seva superació permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Llengua catalana.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 22 de febrer de 2012 i publicat al BOPA el 29 de febrer de 2012, i modificat el 19 de maig de 2021 i el 4 de gener de 2023.

Trets destacats

La titulació, que s’ofereix amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adaptada als estudis de bàtxelor (3 cursos acadèmics) i inclou continguts específics per conèixer la realitat lingüística i literària d’Andorra i dels Pirineus.

Possibilitat d’obtenir la doble titulació UdA-UOC amb la superació de 66 crèdits addicionals.

La formació inclou assignatures de perfeccionament de l’anglès o el francès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats en Llengua catalana per l’UdA és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

Cristina Fernàndez Farina (cfernandezf@uda.ad)

El Pla d’estudis del bàtxelor en Llengua catalana inclou assignatures obligatòries (174 crèdits europeus) i assignatures optatives (6 crèdits europeus).

Aquest Pla d’estudis s’ofereix conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (150 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (30 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

SEMESTREASSIGNATURACRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1Llengua, cultura i societat630
Introducció a l’estudi de la literatura6
Introducció a les ciències del llenguatge6
Competències TIC en llengua i literatura catalanes6
Idioma modern I: anglès/francès6
2Llengua llatina. Llengua, literatura i cultura630
Introducció a la literatura europea6
Idioma modern II: anglès/francès6
Literatura catalana del segle XIX6
Llengua catalana: estructura i ús6
3Sociolingüística630
L’estructura de les llengües6
Literatura catalana del segle XX6
La normativa de la llengua catalana6
Teoria de la literatura6
4Multilingüisme i educació630
Literatura catalana moderna6
Història de la llengua catalana6
Literatura catalana medieval6
Llengua catalana i tecnologies digitals6
5Literatura catalana: societat i cultura630
Sintaxi catalana6
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus6
Didàctica de la llengua catalana6
Crèdits optatius6
6Política i planificació lingüístiques630
Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia6
Treball fi de bàtxelor6
Patrimoni cultural d'Andorra6
Entorn comunicatiu d'Andorra6
Total180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Llengua catalana per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Conèixer la tradició cultural pròpia, sobretot andorrana i pirinenca.
 • Identificar el marc de la llengua, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals, en estudis o treballs.
 • Identificar les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracteritzar els trets que la distingeixen i la singularitzen com a ciència.
 • Analitzar els textos en català i en altres llengües en els diversos nivells estructurals.
 • Conèixer la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura en català, que inclou la literatura produïda a Andorra i al Pirineu.
 • Analitzar i comentar de forma crítica i des d’una perspectiva teòrica i comparada les obres literàries, els textos, els discursos i els fenòmens.
 • Relacionar els textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
 • Conèixer les relacions que els diversos grups socials i geogràfics estableixen amb les llengües.
 • Conèixer el procés de formació de les “llengües literàries” i dels estàndards moderns.
 • Dissenyar i portar a terme accions de formació i planificació lingüística.
 • Conèixer i aplicar els principis bàsics de la didàctica de la llengua
 • Aplicar els coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l’assessorament lingüístic i de les indústries culturals.

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim Ramonet

Coordinació del bàtxelor: Cristina Fernàndez Farina (cfernandezf@uda.ad)

El bàtxelor en Llengua catalana forma professionals polivalents, capacitats per desenvolupar adequadament l’activitat en diversos àmbits relacionats amb la llengua en la societat actual.

Les professions per a l’exercici de les quals es veuran capacitades les persones titulades inclouen les següents:

 • Ensenyament de la llengua catalana.
 • Suport i assessorament lingüístic.
 • Gestió de projectes editorials, de política lingüística i de gestió cultural.
 • Suport en formació d’adults en llengua i literatura catalana.
 • Tècniques d’expressió oral i escrita.

El bàtxelor en Llengua catalana dona accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

El bàtxelor en Llengua catalana, amb la superació 66 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.