Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors virtuals   /  Bàtxelor en Humanitats

Bàtxelor en Humanitats

El bàtxelor en Humanitats forma professionals polivalents en el marc de les ciències humanes i socials, aproxima l’estudiant a l’experiència humana des de múltiples disciplines i dona una base sòlida de coneixements en matèries com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia, la música o el cinema. D’aquesta manera, l’estudiant pot adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la formació humanística, de la gestió i la creació cultural i del món contemporani.

El bàtxelor en Humanitats està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La seva superació permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Humanitats.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 13 de març de 2019 i publicat al BOPA el 20 de març de 2019, i modificat el 4 de gener de 2023.

Trets destacats

Nou pla d’estudis aprovat el 2019 que renova i actualitza el programa acadèmic en línia amb l’evolució de la societat.

La titulació, que s’ofereix amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adaptada als estudis de bàtxelor (3 cursos acadèmics) i inclou continguts específics d’Andorra per conèixer la seva realitat històrica i cultural.

Possibilitat d’obtenir la doble titulació UdA-UOC amb la superació de 66 crèdits addicionals.

La formació inclou assignatures de perfeccionament de l’anglès o el francès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

El Pla d’estudis del bàtxelor en Humanitats inclou 180 crèdits europeus, tots ells obligatoris.

Aquest Pla d’estudis s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (150 crèdits europeus) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge de la UOC, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (30 crèdits europeus), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

 

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

SEMESTREASSIGNATURACRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1El món antic630
Llengua, cultura i societat6
Història econòmica de l’Andorra contemporània6
Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials6
Idioma modern I: Anglès / Idioma modern I: Francès6
2Filosofia clàssica630
Introducció a la història de l’art6
El món clàssic6
El món medieval6
Idioma modern II: Anglès / Idioma modern II: Francès6
3Història del cinema630
Introducció a la literatura europea6
Història de la música6
Antropologia social i cultural6
El món modern6
4Patrimoni cultural d’Andorra630
Humanisme i posthumanisme6
El món actual6
Temes de literatura universal6
Filosofia moderna6
5Sociologia630
Gènere i societat6
Estètica i teoria de l’art6
Ètica i filosofia política6
Escriptura acadèmica6
6Teoria de la cultura630
Món contemporani6
Treball fi de bàtxelor6
Entorn comunicatiu d'Andorra
6
Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus
6
Total180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Humanitats per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se correctament, de manera oral i escrita, tant en llengües pròpies com en d’altres.
 • Treballar en equip i en xarxa en un entorn virtual.
 • Adquirir capacitats de recerca, gestió i ús de la informació.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Identificar i explotar una oportunitat, comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti, amb l’objectiu d’elaborar un projecte viable i sostenible per un mateix en el si d’una organització existent.
 • Aprendre, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals.
 • Comprendre les transformacions socioculturals de l’Andorra actual.
 • Reconèixer la pròpia tradició cultural en la seva complexitat.
 • Reconèixer i interpretar la complexitat de la diversitat cultural.
 • Reconèixer i interpretar el patrimoni cultural andorrà.
 • Adquirir capacitats per llegir la realitat des d’una mirada pluridisciplinària.
 • Comprendre les interrelacions entre la cultura, la ciència i la tecnologia.
 • Identificar i comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.
 • Analitzar i comentar de manera crítica obres literàries, posant-les en relació amb el seu entorn social i cultural, i identificant influències en el seu context així com connexions entre la literatura i les altres manifestacions culturals.
 • Analitzar i interpretar els textos acadèmics i del propi àmbit professional: sintetitzar informació provinent de diferents fonts orals, escrites i materials, reconstruir fets i arguments, i exposar idees.
 • Utilitzar les llengües conegudes, en els diferents nivells, amb finalitats comunicatives. Participar satisfactòriament en la interacció intercultural.
 • Adquirir capacitats pel pensament crític i autocrític.
 • Adquirir capacitats per a la comunicació escrita de manera reflexiva i argumentativa, també en un entorn virtual.
 • Adquirir capacitats per a l’anàlisi i la síntesi.
 • Oferir noves perspectives en la resolució de problemes i reptes en l’àmbit professional.
 • Definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments, interpretar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim Ramonet

Coordinació del bàtxelor: ev@uda.ad

El bàtxelor en Humanitats forma professionals polivalents, capacitats per desenvolupar adequadament l’activitat en diversos àmbits relacionats amb la cultura en la societat actual.

El bàtxelor en Humanitats ofereix un ampli ventall de sortides professionals dins del sector cultural. Vivim en una societat que requereix professionals versàtils, qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball en àmbits com:

 • Creació cultural i del món contemporani
 • Formació humanística
 • Gestió cultural

El bàtxelor en Humanitats dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

El bàtxelor en Humanitats, amb la superació 66 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.