Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Avaluacions internes i anàlisi de dades

  /    /  Avaluacions internes i anàlisi de dades

Des de l’inici de la seva activitat, el Consell de la Qualitat ha realitzat avaluacions internes de qualitat de les formacions que s’ofereixen a la Universitat. En finalitzar aquestes avaluacions, s’elaboren els informes d’autoavaluació corresponents, en els quals s’hi destaquen les fortaleses, les debilitats i les propostes de millora de cada titulació.

En aquesta línia, un dels reptes principals del Consell de la Qualitat és garantir el bon funcionament de l’oferta formativa de la Universitat. I amb l’objectiu d’aconseguir la renovació de les diferents titulacions per part de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), el Consell de la Qualitat coordina tots els procediments interns que es necessiten per fer front a les diferents avaluacions externes i per poder assolir les renovacions de les titulacions. El Consell de la Qualitat també promou la implementació de les accions de millora sol·licitades per l’AQUA.

Tot i que el seguiment del programa de doctorat de la Universitat el realitza la Comissió de recerca i de doctorat, amb l’objectiu de completar aquest seguiment, des del Consell de la Qualitat, al curs acadèmic 2012-2013 es va iniciar l’avaluació de la qualitat del programa de doctorat, a partir de l’enquesta que van respondre els doctorands matriculats de forma anònima. En finalitzar el curs acadèmic 2021-2022 s’ha avaluat novament aquest programa, tant des de l’opinió dels doctorands matriculats, com des de l’opinió dels supervisors de les tesis doctorals.

Així mateix, el Consell de la Qualitat ha seguit el procediment d’implementació del Pla d’acció multilingüe definit pel Grup de Recerca en Llengües de la Universitat, per impulsar la llengua anglesa com a llengua vehicular en algunes de les assignatures dels bàtxelors que s’ofereixen a la Universitat d’Andorra.

A l’inici de cada curs acadèmic, el Consell de la Qualitat també analitza les dades sobre la procedència dels estudiants de les diferents formacions reglades, segons el centre d’origen, el país dels estudis, el sistema educatiu i la titulació d’accés:

Satisfacció dels titulats

I, en finalitzar cada curs acadèmic, el Consell de la Qualitat sol·licita als titulats universitaris que responguin un qüestionari per analitzar la seva satisfacció, tant amb els estudis finalitzats, com amb la Universitat en general.

Fins al moment, es disposa dels informes dels cursos acadèmics següents:

Una de les primeres activitats que el Consell de la Qualitat ha desenvolupat de forma regular a la Universitat d’Andorra, des de l’inici de les seves tasques, ha estat l’avaluació regular de la qualitat docent, tant en l’activitat del professorat com en el contingut de les assignatures que s’hi imparteixen.

Aquesta avaluació es realitza a través de les enquestes anònimes que responen els estudiants de la Universitat en finalitzar cada semestre docent. Segons es desprèn d’aquestes enquestes, el estudiants valoren amb un notable de mitjana, tant la qualitat del professorat com la qualitat de les assignatures impartides, des de la implantació de forma regular d’aquesta avaluació.

Així mateix, i en relació amb les avaluacions de la qualitat docent, des del Consell de la Qualitat es milloren de forma continuada les tasques del professorat que s’inclouen en tots els contractes laborals del personal docent.

I sobre la base del document anterior, s’ha treballat en l’elaboració d’altres guies per determinar una sèrie d’indicadors que des de la Universitat d’Andorra es tenen en compte a l’hora d’avaluar l’activitat del professorat, amb l’objectiu de complementar l’avaluació de la qualitat docent que es realitza a través de les enquestes anònimes que responen tots els estudiants de la Universitat en finalitzar cada semestre docent.

També amb l’objectiu de promoure la cultura de la qualitat i de garantir la millora continuada, s’ha realitzat l’avaluació dels serveis de la Universitat d’Andorra, mitjançant enquestes que responen de manera individual i anònima tots els usuaris d’aquets serveis, és a dir, tant el personal, com els estudiants. En línia amb l’avaluació de la qualitat docent, els usuaris dels serveis de la Universitat valoren aquests serveis amb una qualificació mitjana de notable. Es poden consultar els resultats de les avaluacions realitzades durant els cursos següents:

Amb l’objectiu de promoure la millora de les competències del personal de la Universitat i tal com es desprèn de les avaluacions descrites anteriorment, una de les línies prioritàries de gestió de la Universitat és l’avaluació del personal. És per aquest motiu que el Consell de la Qualitat també ha dedicat part de la seva activitat a la millora del model de carrera professional del personal de la Universitat.

L’objectiu del Consell de la Qualitat és disposar d’un model de carrera professional dinàmic, funcional i motivador, que avaluï la docència, la recerca i la gestió per al personal docent, així com la gestió i l’excel·lència en el lloc de treball, per al personal d’administració i tècnic.

Per dur a terme les avaluacions del personal de la Universitat, que es realitzen cada dos cursos acadèmics, el Consell de la Qualitat ha constituït una Comissió d’avaluació amb la participació del rector, gerència, direccions dels centres, cap de l’Escola Internacional de Doctorat i responsable del Consell de la Qualitat.

Les universitats, amb el seu rol de generar i difondre coneixement, tenen un paper fonamental en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), acordats a l’Assemblea General de les Nacions Unides, al 2015.

En aquesta línia, el Consell de la Qualitat de la Universitat d’Andorra ha presentat l’estudi descriptiu de les diferents accions relacionades amb els ODS que desenvolupa la Universitat en els diferents àmbits d’actuació: la docència, la recerca i la gestió.

L’estudi Mariño-Mesías, R.M., Sabrià-Bernadó, B. (2021, Juliol). El compromiso de la Universidad de Andorra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentat al X Congreso Nacional y IV Internacional de Aprendizaje-Servicio Universitario, Las Palmas de Gran Canaria (virtual), es pot consultar a les pàgines 261-266 del llibre d’actes del congrés.