Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empreses i Dret forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial (comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i del dret, proporcionant l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries per continuar en un futur en formacions de segon cicle.

L’objectiu principal és combinar els coneixements de les dues disciplines per disposar, en el mínim temps possible, de perfils professionals que cada vegada són més requerits i valorats en el mercat laboral.

Els estudiants que superin el Pla d’estudis obtindran les dues titulacions estatals de bàtxelor en Administració d’empreses i de bàtxelor en Dret expedides pel Govern d’Andorra, i ambdues avaluades i acreditades per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu.

Trets destacats

Obtenció d’una doble titulació amb un significatiu estalvi de temps gràcies al fet de ser dues matèries molt complementàries i a la possibilitat de poder combinar formació presencial amb virtual.

Es pot cursar de manera virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals. Més informació

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Inclou 30 crèdits en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

La superació del bàtxelor en Dret dona accés directe al màster en Dret de l’UdA, necessari per accedir a la professió d’advocat a Andorra.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats en Administració d’empreses i en Dret per l’UdA és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial i virtual

   Càrrega lectiva:

306 crèdits europeus

   Durada:

8 semestres

   Idiomes:

català i algunes assignatures en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

Celia Guitián Miranda (cguitian@uda.ad)

El Pla d’estudis del doble bàtxelor consta de 306 crèdits d’assignatures obligatòries, estructurats en 8 semestres. Algunes de les assignatures corresponents al bàtxelor de Dret es fan en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya i s’imparteixen a través del seu entorn virtual d’aprenentatge.

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Aquest doble bàtxelor de la Universitat d’Andorra permet assolir les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Planificar activitats comptables i gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats professionals.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general i de l’empresa en particular.
 • Analitzar els resultats de l’empresa per prendre decisions empresarials.
 • Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Comprendre les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com eina d’anàlisi.
 • Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Argumentar en l’entorn professional.
 • Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.

El pla d’estudis d’aquest doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret no preveu, a causa de la seva naturalesa, períodes d’estades formatives.

D’altra banda, pel que fa a la mobilitat, els estudiants tenen la possibilitat de dur a terme un programa de mobilitat internacional, en el marc del pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del bàtxelor en Administració d’empreses es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Dret i el bàtxelor en Administració d’empreses ofereixen un ampli ventall de sortides professionals. Vivim en una societat eminentment organitzacional, que requereix professionals qualificats tècnicament i humanament per fer-se càrrec de llocs de treball com els següents:

 • Formació en àrees relacionades amb el dret o l’empresa
 • Gestió d’empreses
 • Comptabilitat
 • Institucions financeres
 • Professional lliure
 • Auditoria
 • Consultoria empresarial
 • Operacions i/o logística
 • Administració de justícia
 • Funció pública
 • Organismes internacionals

El bàtxelor en Administració d’empreses i el bàtxelor en Dret dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.