Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes

Postgrau en Mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes

Presentació

Els mètodes alternatius de resolució de conflictes (mediació, arbitratge i conciliació) són opcions cada cop més valorades per empreses i ciutadans en la resolució dels seus desacords. Als avantatges d’aquests mecanismes (rapidesa, control sobre el procediment, confidencialitat…) s’uneix el fet que l’administració de justícia es troba en un moment de col·lapse, el que pot fer allargar el temps necessari per obtenir una sentència definitiva.

La mediació és un mètode confidencial i flexible de gestió de desavinences en què les parts que tenen un desacord es reuneixen amb un professional neutral i imparcial, el mediador. El seu paper és el de facilitar el diàleg i la comunicació, concretar els temes en desavinença i ajudar a les parts a negociar acords mútuament satisfactoris. Alguns dels seus avantatges són que els desacords es poden resoldre de forma més ràpida, més econòmica i permetent salvaguardar la relació –personal, familiar, laboral o empresarial- entre els actors.

La mediació és una eina cada cop més popular en els països europeus, sigui de forma independent o com una eina complementària al sistema de justícia. En aquest sentit, la mediació pot ajudar a que un nombre important de litigis es resolguin abans d’arribar als Jutjats, contribuint a alleugerir la primera instància. La flexibilitat d’aquest mètode, permet també introduir-lo en qualsevol moment del procés judicial o inclús com a eina per afavorir l’execució de les sentències.

A Andorra la recent aprovació de la Llei 3/2018, de 22 de març, de Mediació, obre un nou camp d’actuació professional per aquelles persones que vulguin fer del diàleg una eina per resoldre les desavinences. La Llei obre un ampli ventall de possibilitats quant a la tipologia de casos susceptibles de ser derivats a mediació. Finalment, la Llei designa la mediació com un procediment complementari al sistema de justícia al permetre col·laborar en l’objectiu de prestar una tutela judicial efectiva. Per aquest motiu, estableix un procediment de mediació judicial.

Objectius

En el postgrau en mediació i altres sistemes de resolució de conflictes els alumnes coneixeran els mètodes alternatius de resolució de desavinences (ADR), amb un especial èmfasi en la mediació. L’objectiu principal és que els alumnes desenvolupin les competències necessàries per esdevenir persones mediadores. En concret, els objectiu inclouen:

 • Formar als alumnes en els coneixements, teòrics i pràctics, necessaris per poder valorar la idoneïtat dels diferents sistemes ADR en conflictes d’àmbits com l’empresa, les organitzacions, el consum, etc.
 • Desenvolupar les competències necessàries per planificar i implementar amb èxit un procés de mediació.
 • Potenciar en els alumnes les habilitats i estratègies bàsiques per dirigir un procés de mediació.
 • Treballar les eines necessàries per promoure la mediació i els altres mecanismes de gestió de conflictes com a eines de gestió de desavinences en àmbit empresarial, laborals i comunitari, entre altres.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit principalment als professionals de l’àmbit del dret, la justícia, l’empresa, els recursos humans, i a qualsevol col·lectiu professional amb necessitat d’exercir tasques de gestió de conflictes, per exemple en escoles, organitzacions no governamentals, fundacions, immobiliàries, etc.

Durada i calendari

El postgrau té una càrrega de 15 crèdits europeus i es desenvolupa d’octubre del 2021 a maig del 2022. Aquesta càrrega representa una dedicació en preparació de les classes lectives, dels treballs, de les exposicions, de casos pràctics i d’activitats d’avaluació, així com l’assistència a les classes lectives (150 hores que es distribueixen en dues parts: 120 hores del mòdul comú i 30 hores del mòdul específic).

Els dos cursos d’actualització es corresponen amb les especialitats de la part específica. Tenen un càrrega  de 3 crèdits europeus i es desenvolupen de febrer a maig del 2022.

Les classes lectives presencials inclouen sessions teòriques i pràctiques, i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de 15 a 20 h) i els dissabtes al matí (de 9 a 14 h), d’octubre del 2021 a maig del 2022. Algunes sessions es podran fer els dimarts al vespre (de 18.30 a 21 h).

La distribució de les hores totals de dedicació que requereix aquest programa es distribueix de la manera següent:

 • Hores de classe presencial mòdul comú: 120 hores
 • Hores de classe presencial especialitzacions/cursos d’actualització: 30 hores
 • Hores de treball individual mòdul comú: 240 hores
 • Hores de treball individual especialitzacions/cursos d’actualització: 60 hores

Programa

Per tal d’obtenir el títol de postgrau, els alumnes hauran de cursar el mòdul comú (120 hores), així com una de les especialitzacions del mòdul específic (30 hores). Total 150 hores lectives.

Cadascuna de les especialitzacions s’oferirà també com a programa independent del postgrau per aquells que ja tinguin superada la part comú d’aquesta edició o d’edicions anteriors d’aquest programa.

I. MÒDUL COMÚ

Tema 1. El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi i formes de gestió. (15 hores)

 • Definició del conflicte. Gènesi i tipologia del conflicte. L’iceberg del conflicte. Tècniques d’anàlisi i tractament del conflicte. Aspectes positius i negatius. Les percepcions. Les persones i el conflicte. Estils personals d’afrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant del conflicte.
 • Aplicació pràctica simulada del contingut del mòdul.

Tema 2. Introducció a les eines Alternatives de Resolució de conflictes i marc jurídic aplicable. (10 hores)

 • Marc jurídic andorrà: oportunitats per desenvolupar la mediació. La legislació en mediació als Estats veïns: França i Espanya. Les directives i programes europeus. Recomanació del Consell d’Europa. Conseqüències de la mediació i repercussions jurídiques, econòmiques i fiscals. Validesa dels acords de mediació. Persones legitimades, diferències en la mediació familiar i civil. Històric de la mediació a Andorra.
 • Els orígens de la mediació: valors i principis generals. Escoles o models de Mediació i la seva integració: Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu….
 • Diferència entre mediació, arbitratge i altres tècniques ADR

Tema 3. Les eines del mediador (20 hores)

 • La Comunicació no violenta, la base de treball de la persona mediadora: assertivitat, escolta activa i empàtica. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica…). Elements que faciliten o dificulten la comunicació.
 • Altres eines del mediador: les preguntes, el parafraseig, el resum positivador…

Tema 4. La mediació: Principis, disseny del procés i pràctica de la mediació. (30 hores)

 • Planificació i disseny d’un procés de mediació.
 • El procés de mediació i les seves fases. Clarificació d’interessos i necessitats. Identificació de punts claus. Treball d’opcions i localitzacions d’interessos comuns. Negociació i establiments d’acords.
 • Màrqueting de mediació.
 • Mediadors més enllà de la mediació
 • Aplicació pràctica simulada del contingut del mòdul.

Tema 5. Perfil i competències de la persona mediadora. (20 hores)

 • El mediador com a facilitador de la comunicació.
 • La importància de les emocions: competències en gestió de les emocions. Auto-coneixement i gestió de situacions d’alta emocionalitat (agressivitat i violència, manipulacions). Generació de confiança. Superació de bloquejos. Control del procés. Flexibilitat. Capacitat d’anàlisi i reflexió.
 • Les preguntes.

Tema 6. Arbitratge. Arbitratge intern i internacional. Conveni arbitral i tipus d’arbitratge. Procediment arbitral. Laude arbitral. (15 hores) *

Tema 7. La conciliació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes (ADR). (10 hores)

II.MÒDUL ESPECÍFIC / CURS D’ACTUALITZACIÓ

Resolució de conflictes en l’àmbit de les organitzacions (30 hores)

 • La mediació en l’àmbit institucional i organitzacional.
 • Mediació en salut.
 • Mediació en consum – immobiliari.
 • Mediació escolar.

Resolució de conflictes en l’àmbit empresarial (30 hores)

 • Els conflictes mercantils. La resolució de conflictes en l’àmbit de les empreses.
 • Conflictes entre empreses d’un mateix Estat o en l’àmbit internacional.
 • Els conflictes dins l’empresa.
 • La resolució de conflictes i l’empresa familiar.

*La formació del mòdul comú relativa a arbitratge l’impartirà el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA).

Metodologia

Les classes es basaran en sessions presencials amb informació de caire teòric i pràctic sobre la mediació i els seus diversos aspectes. Les sessions inclouran dramatitzacions (role play) i dinàmiques que permetin a l’alumne aplicar els coneixements adquirits durant la sessió presencial.

Per tal de permetre una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i habilitats, els grups seran reduïts, d’un màxim de 20 alumnes. En cas que hi hagi més de 20 preinscripcions, un comitè de selecció les valorarà.

Els criteris d’avaluació del comitè donaran preferència a:

 • Possessió d’un títol acadèmic del nivell II o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior.
 • Experiència prèvia en l’àmbit de la gestió de conflictes;

Les pràctiques estaran integrades en les sessions presencials. A més, els alumnes hauran de realitzar un treball sobre algun aspecte pràctic relacionat amb la mediació i la gestió de conflictes, així com un anàlisi sobre un cas pràctic de mediació.

El material documental bàsic es trobarà en format digital a l’Aula virtual.

Llengua vehicular

La llengua vehicular de les classes lectives serà el català, però excepcionalment es podran fer classes en castellà i francès. 

Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa. 

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 20. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada i un treball adequat de les eines i les habilitats estudiades durant el curs.

En cas que hi hagi més de 20 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Per poder posar en marxa el programa, cal que hi hagi un mínim de 15 estudiants matriculats.

Coordinació acadèmica

 • Antoni Vidal, director de les formacions en mediació del CICAC.
 • Ramon Tena, mediador i professor col·laborador de la Universitat d’Andorra.

Personal docent

Mercè Alaball Giménez, mediadora i consultora en comunicació personal.

Manel Canyameres Sanahuja, advocat i mediador. Soci fundador d’ALTER.

Alba Castellví Miquel, mediadora, sociòloga i educadora.

Juan Pablo Correa, mediador, advocat. Secretari general del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA).

Natàlia Flores Pujol, mediadora, advocada. Sòcia cofundadora de ADR ODR GIRA SLP.

Carles García Roqueta, advocat, mediador i àrbitre. President de la Societat Catalana de Mediació en Salut.

Antoni Giner Tarrida, mediador i psicòleg.

Cristian Gual Grau, mediador i advocat.

Françoise Housty, mediadora i jurista

Rafael Llinàs Salmerón, psicòleg, mediador i conflictòleg.

Cristina Madrigal Vendrell, mediadora i advocada.

Marta Méndez Pichot,  mediadora, advocada. Sòcia cofundadora de ADR ODR GIRA SLP.

Carme Moles Pérez, mediadora i advocada.

Maria Munné Tomàs, mediadora

Josep Lluís Núñez Barbero, mediador, coach.

Núria Prenafeta Agelet, coach.

Laura Rodríguez González, Batlle.

Ramon Tena Pera, mediador i formador. Director de Dialoga.

Antoni Vidal Teixidó, advocat i mediador. Soci fundador d’ALTER.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal haver assistit com a mínim al 80% de les classes presencials.

Avaluació del postgrau:

 • Aprovar un treball individual;
 • Superar un rol-play actuant com a persona mediadora. (amb els dos coordinadors acadèmics del programa)

Avaluació de curs d’actualització: Superar un treball individual.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al postgrau i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, expedit per la Universitat d’Andorra. En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita, s’obtindrà un diploma d’aprofitament en mediació i altres sistemes alternatius de resolució de conflictes per la Universitat d’Andorra.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al postgrau també obtindran un diploma del Consell de l’advocacia catalana sobre les hores i les matèries cursades en mediació.

Ambdós permetran acreditar la formació exigida per sol·licitar la seva inscripció al Registre de mediadors del Govern d’Andorra i del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya. Cal consultar la resta de condicions per aquest registre a la legislació andorrana i catalana corresponents.

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al curs d’actualització corresponent, obtindran un diploma d’aprofitament corresponent al programa cursat  emès per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Terminis d’inscripció i matrícula:
 • Postgrau (inclou un curs d’actualització): fins al 30 de setembre del 2021 (especificant a l’apartat de comentaris quin dels dos cursos d’actualització s’escull dins del postgrau, com a mòdul específic). Formulari de preinscripció
 • Cursos d’actualització: fins al 2 de febrer del 2022:
Preu de la matrícula:
 • Postgrau (inclou un curs d’actualització): 2.300,00 €
 • Curs d’actualització: 655,00 €

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Durada:

d’octubre del 2021 a maig del 2022

   Idiomes:

català

Organitzen:

Amb el suport de: