Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Informació econòmica

  /    /  Informació econòmica

La gestió dels recursos econòmics de la Universitat d’Andorra és la traducció del volum d’activitat que realitza d’acord amb els recursos econòmics de què disposa, atenent a criteris de màxima eficiència i optimització.

Pressupost

Els ingressos que obté la Universitat són, en una part d’origen públic per transferència corrent i de capital de Govern, en part procedents dels preus públics de matrícula de les titulacions oficials, i finalment per ingressos d’origen privat procedents dels programes de formació continuada i extensió universitària, els quals n’autofinancen la despesa associada.

Memòria econòmica

Els estats financers es preparen a partir dels registres auxiliars de comptabilitat, de manera que mostren la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de la Universitat d’Andorra.

Informes del Tribunal de Comptes

La Universitat d’Andorra sotmet els comptes anuals al Tribunal de Comptes, qui en realitza l’auditoria econòmica, financera, pressupostària i de gestió de la qualitat.

Els informes anuals estan disponibles al lloc web del Tribunal de Comptes.

Ajuts atorgats

En virtut del reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, de 12-7-2000, la Universitat d’Andorra fa públics els ajuts atorgats cada curs acadèmic: