Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelors virtuals   /  Bàtxelor en Dret

Bàtxelor en Dret

El bàtxelor en Dret té com a objectiu principal formar professionals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcionar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i dels continguts normatius de les diferents branques del dret. És una formació de caràcter generalista que facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries per continuar en un futur en formacions de segon cicle.

Aquests estudis proporcionen una formació global i polivalent, d’alt rigor acadèmic i interdisciplinària, amb l’estudi de matèries com l’economia, la filosofia i els drets humans, i posen èmfasi en les noves formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies de la informació i el coneixement.

El bàtxelor en Dret està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La seva superació permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Dret.

Trets destacats

La titulació, que s’ofereix amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), està adaptada als estudis de bàtxelor (3 cursos acadèmics) i inclou continguts específics d’Andorra per conèixer el seu ordenament jurídic.

Possibilitat d’obtenir la doble titulació UdA-UOC amb la superació de 66 crèdits addicionals.

La superació del bàtxelor en Dret dona accés directe al màster en Dret de l’UdA, necessari per accedir a la professió d’advocat a Andorra.

La formació inclou assignatures de perfeccionament de l’anglès o el francès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats en Dret per l’UdA és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

La modalitat virtual d’aquesta titulació s’adapta al ritme de vida de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

virtual, en col·laboració amb la UOC

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

inici al setembre o al febrer

   Contacte:

Celia Guitián Miranda (cguitian@uda.ad)

El Pla d’estudis del bàtxelor en Dret consta de 180 crèdits europeus, tots ells obligatoris.

Aquest Pla d’estudis s’ofereix en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La docència de la major part d’assignatures (150 crèdits) es fa a través de l’entorn virtual d’aprenentatge d’aquesta altra universitat, exceptuant les assignatures específiques d’Andorra (30 crèdits), la docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de la Universitat d’Andorra.

Les assignatures específiques d’Andorra són:

Es pot consultar el pla docent de les assignatures que tenen docència des de la Universitat d’Andorra clicant sobre el nom de cada una d’elles. El pla docent de la resta d’assignatures es troba a la pàgina web de la Universitat Oberta de Catalunya.

SEMESTREASSIGNATURACRÈDITS EUROPEUSTOTAL
1Teoria general del dret630
Sistema constitucional espanyol6
Introducció a l’economia6
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació6
Idioma modern I: Anglès / Francès6
2Català jurídic630
Dret civil I6
Dret constitucional6
Dret penal I6
Dret internacional públic6
3Idioma modern II: Anglès / Francès630
Dret civil II6
Constitució i altres fons del dret d’Andorra6
Dret administratiu I6
Dret penal II6
4Dret civil III630
Dret administratiu II6
Dret financer i tributari6
Dret mercantil I6
Dret del treball individual6
5Dret civil IV630
Història econòmica de l'Andorra contemporània6
Dret processal civil6
Dret penal III4
Drets humans4
Dret de danys4
6Dret processal penal630
Dret internacional privat6
Mètodes alternatius de resolució de conflictes: arbitratge i mediació6
Dret civil d’Andorra6
Dret mercantil II6
Total180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el bàtxelor en Dret per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

 • Cercar, obtenir i fer ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Comprendre les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Conèixer i comprendre les fonts del dret d’Andorra i les especificitats del seu ordenament jurídic.
 • Identificar els principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Conèixer i interpretar els textos jurídics des d’una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d’anàlisi.
 • Aplicar els principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics, i argumentar en l’entorn professional.
 • Ser capaç de desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant de manera oral com escrita.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com un sistema regulador de les relacions socials.
 • Analitzar i interpretar de manera crítica les transformacions socioculturals històriques i actuals d’Andorra.

Direcció del Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Montserrat Casalprim Ramonet

Tutora del bàtxelor: Celia Guitián Miranda (cguitian@uda.ad)

El bàtxelor en Dret ofereix un ampli ventall de sortides professionals. La titulació permet exercir l’activitat jurídica en els següents àmbits professionals:

 • Administració de justícia
 • Funció pública
 • Organismes internacionals
 • Empresa privada: assessories, àrees de recursos humans, entitats bancàries, companyies d’assegurances i altres.

El bàtxelor en Dret dóna accés als estudis de segon cicle (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. A més, dona accés directe al màster en Dret de la Universitat d’Andorra, necessari per a l’exercici professional de l’advocacia a Andorra. En el cas de màsters que donen accés a professions regulades, com és la d’advocacia, cal complir els requisits que estipula cada país.

 • Màster en Dret de l’UdA

El bàtxelor en Dret, amb la superació 66 crèdits addicionals, permet obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la Universitat Oberta de Catalunya sempre que es compleixin els requisits d’accés als títols de l’Estat espanyol.

Preinscripció de novembre a gener i de març a agost.