Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Igualtat de gènere

  /    /  Igualtat de gènere

El gener del 2022 es va aprovar el Pla d’igualtat de gènere de la Universitat d’Andorra (2022-2025), una eina que té com a principals objectius fomentar una cultura d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el si de la institució, prevenir qualsevol conducta que pugui suposar una discriminació per raó de sexe i promoure la docència i la recerca amb perspectiva de gènere.

El projecte va iniciar-se el maig del 2020 i parteix del convenciment que el principi d’igualtat és un pilar bàsic de la societat i que, malgrat els avenços que hi ha hagut per fer realitat aquest dret, encara persisteixen algunes desigualtats i discriminacions en el món en què vivim i, per tant, encara queda molt camí per assolir una igualtat efectiva entre dones i homes.

Com a universitat, a més, el Pla s’ha desenvolupat tenint en compte la seva responsabilitat social a l’hora de difondre valors a les noves generacions. Les accions que s’hi estableixen van dirigides a tota la comunitat universitària, però la voluntat és que es pugui arribar més enllà i sensibilitzar el màxim de la societat andorrana.

El document conté una diagnosi de la situació de l’UdA en matèria d’igualtat de gènere, que s’estructura en 6 àmbits:

 1. Cultura i gestió organitzativa
 2. Activitat acadèmica: formació i docència
 3. Comunicació, imatge i llenguatge
 4. Presència i representació de dones i homes
 5. Condicions laborals, conciliació, accés i promoció professional
 6. Prevenció de desigualtats i de l’assetjament

Un cop analitzat el diagnòstic, el Pla d’igualtat de gènere marca un total de 32 accions a implementar entre els anys 2022 i 2025, que s’han dividit en cinc eixos:

 1. Implementació
 2. Sensibilització
 3. Revisió de processos
 4. Prevenció
 5. Perspectiva de gènere en la docència i la recerca

Documents derivats del Pla d’igualtat

 

Recursos

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (Xarxa Vives d’Universitats)

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris (Xarxa Vives d’Univesitats, 2018)

Diccionari biogràfic de dones (Xarxa Vives d’Universitats, 2010)

Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària (AQU Catalunya, 2018)

La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives (Xarxa Vives d’Universitats, 2021)

Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, 2016)

 

Legislació andorrana i altres enllaços útils

  Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes

  Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

  Llibre Blanc de la Igualtat (2018)

Servei d’Igualtat del Govern d’Andorra

 

 

  Contacte