Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Pressupostos públics amb perspectiva de gènere

Pressupostos públics amb perspectiva de gènere

Descripció

Donat que les decisions pressupostàries mai són de gènere neutre i no ser-ne conscients consolida les desigualtats de gènere que existeixen en la nostra societat, aquest curs se centra en els pressupostos amb perspectiva de gènere, entesos com una aplicació de la gestió transversal de gènere (gender mainstreaming) en els processos pressupostaris. Això significa una avaluació dels pressupostos tenint en compte el gènere, incorporant aquesta  perspectiva específica en tots els nivells del procés pressupostari i reestructurant ingressos i despeses amb l’objectiu de promoure la igualtat de gènere (definició del Consell d’Europa).

Saber què són els pressupostos amb perspectiva de gènere i quines eines utilitzen és clau quan es volen realitzar polítiques transversals de gènere i complir amb les obligacions que marca la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, que busca introduir la perspectiva de gènere en el disseny, la programació, la pressupostació i l’avaluació de totes les polítiques públiques.

Objectius generals:

 • Conèixer què són els pressupostos amb perspectiva de gènere.
 • Conèixer les diferents metodologies per realitzar aquesta lectura de gènere de les decisions pressupostàries.

Objectius específics:

 • Entendre per què els pressupostos amb perspectiva de gènere són una eina per realitzar polítiques transversals de gènere i aprofundir sobre els objectius i les característiques d’aquestes polítiques.
 • Explicar les diferents metodologies i la seva aplicabilitat pràctica en l’administració local.
 • Analitzar diferents experiències de pressupostos amb perspectiva de gènere per conèixer quina metodologia s’adequa millor a l’especificitat de cada administració pública.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit a qualsevol persona que treballi al sector públic i que estigui interessada en la matèria.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual. Es combinaran sessions sincròniques (a través de la plataforma Zoom) amb treball asincrònic al Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

A les sessions sincròniques es combinarà l’explicació teòrica amb el treball pràctic en grups reduïts.

Al Campus virtual es podran consultar els materials i es treballaran els continguts del curs a través, principalment, dels següents instruments com a eines d’aprenentatge:

 1. UNITATS DIDÀCTIQUES

Per cada mòdul es crearà una unitat didàctica específica amb els principals conceptes sobre el tema a tractar.

Aquestes unitats didàctiques poden estar formades per un o més documents. Tots els documents es podran descarregar i imprimir, excepte quan es tracti de documents gràfics com un vídeo.

Tots els materials que es troben dins de les unitats didàctiques són de lectura – visió obligatòria.

 1. RECURSOS PEDAGÒGICS

Els recursos pedagògics son recursos addicionals que es penjaran al Campus virtual per poder ampliar i complementar les unitats didàctiques.

Excepte en els casos en què s’indiqui de forma específica, per exemple, per poder debatre sobre el seu contingut en un dels fòrums de debat del curs, els recursos pedagògics es consideren no obligatoris.

Es recomana que es descarreguin per poder realitzar una biblioteca personalitzada de recursos especialitzats, que potser no s’utilitzaran durant el curs, però que podran ser d’utilitat en un futur per continuar treballant la igualtat de gènere.

 1. FÒRUMS DE DEBAT

Els fòrums són una de les principals eines per la construcció conjunta de coneixement en la formació virtual. En les formacions virtuals es dona molt de valor a l’intercanvi entre tota la comunitat educativa.

Els fòrums són un espai perfecte per intercanviar informacions, opinions i experiències; per debatre conceptes claus i per discutir estratègies.

Es tracta d’una eina pensada per a l’intercanvi d’opinions entre l’alumnat i entre l’alumnat i la professora.

Els fòrums permeten la comunicació asincrònica, ja que no cal que les persones inscrites en el fòrum escriguin al mateix temps. Es pot participar i contribuir a la discussió en diferents moments, i llegir les aportacions de la resta de classe en el moment que es consideri més oportú.

Aquest recurs serveix per consolidar la comunitat virtual i al mateix temps ajuda a entendre els principals conceptes treballats gràcies a l’intercanvi i al debat.

 1. TEST FINAL

Qüestionari amb 25 preguntes tipus test que es trobarà al Campus virtual.

Professorat

 • Mònica Gelambí Torrell: doctora per la Universitat Rovira i Virgili (URV) amb menció de doctorat europeu. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Barcelona (UB) i llicenciada en Ciències Jurídiques per la URV. Directora des de l’any 2008 del centre de formació i recerca en polítiques d’igualtat en gènere Atena Gender Consulting. Col·laboradora amb Rebes i Ferrer Advocats en la realització de plans d’igualtat per empreses i administracions públiques. Professora de les assignatures relacionades amb les polítiques públiques de gènere i polítiques locals de gènere en diversos màsters i postgraus. Des del 2005 realitza cursos de formació, en modalitat virtual i presencial, sobre polítiques públiques d’igualtat en gènere i eines per implementar la transversalitat adreçats al personal tècnic i polític del món local i a diferents organismes i departaments de la Generalitat de Catalunya.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 0,5 crèdits europeus que corresponen a una dedicació de 15 hores, distribuïdes en 7,5 hores lectives i aproximadament la mateixa dedicació en el treball individual de l’estudiant, que es desenvoluparan segons el calendari següent:

DataHorariContingut
4/6/20249.30 a 12.00 h• Què són els pressupostos sensibles al gènere
• Principals eines per realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere
14/6/20249.30 a 12.00 h• Experiències de pressupostos sensibles al gènere i metodologies en l’àmbit local
Del 14/6 al 27/6/2024• Treball asincrònic al Campus virtual
28/6/20249.30 a 12.00 h• Exemples en àmbit local
• Dificultats i estratègies per realitzar pressupostos de gènere

Procés d’avaluació

Per superar el programa cal:

 • Haver assistit al 80% de les classes lectives síncrones.
 • Aprovar el test final.
 • Participar com a mínim al 75% dels debats proposats al fòrum de l’aula virtual. Es demana que en un 75% dels debats oberts es realitzi una intervenció amb aportacions personals i es realitzi un comentari a l’aportació d’un company/a.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Pressupostos públics amb perspectiva de gènere expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, s’acceptaran per ordre d’inscripció.
Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 15 estudiants matriculats.

Preinscripció i matrícula

Inscripcions: fins al 20 de maig del 2024
Matrícula: fins al 27 de maig del2024
Preu de la matrícula: 210 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

0,5 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

Del 4 al 28 de juny de 2024

Amb la col·laboració de: