Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Prevenció de riscos laborals

  /    /  Prevenció de riscos laborals

La Universitat d’Andorra (UdA), en compliment del seu deure de protecció laboral, ha de garantir la seguretat i la salut de tots els seus treballadors, en tots els aspectes relacionats amb la feina.

Amb aquesta finalitat, l’UdA ha de prevenir els riscos laborals mitjançant la integració de l’activitat preventiva i l’adopció de totes les mesures necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors i tenir en compte totes les especialitats preventives que es recullen en la Llei 34/2008 sobre:

  • L’avaluació de riscos laborals
  • La informació
  • La consulta i participació
  • La formació dels treballadors
  • L’actuació en supòsits d’emergència i risc greu i imminent
  • La vigilància de la salut

En aquest enllaç es pot consultar l’avaluació de riscos que correspon a cadascuna de les especialitats preventives que indica la legislació en relació amb les tasques que es realitzen a l’UdA: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball.

Atès que el personal ha de conèixer les mesures a adoptar en cas d’emergència i evacuació de l’edifici principal de la Universitat d’Andorra, s’acompanya el pla d’emergència i la fitxa d’actuació en cas d’emergència i evacuació.

Igualment, en aquest enllaç es pot consultar la fitxa d’actuació en cas d’emergència a l’Edifici Cub de la Universitat d’Andorra.

Formació sobre dolor, postures i mites