Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Defensora dels Drets i dels Deures

El/la Defensor/a dels Drets i dels Deures és l’òrgan encarregat de vetllar per l’exercici efectiu dels drets i deures dels membres de la comunitat universitària: alumnes, professorat, personal investigador i personal administratiu i tècnic.

Les seves actuacions estan sempre dirigides a la millora de la qualitat universitària en tots els seus àmbits, no estan sotmeses al mandat imperatiu de cap instància universitària i es regeixen pels principis d’independència i d’autonomia.

El Defensor/a dels Drets i dels Deures és escollit i nomenat per un comitè de cinc membres composat pels dos membres representants dels estudiants al Consell Universitari, per un dels dos membres representants del professorat al Consell Universitari escollit entre ells, per un membre del personal administratiu i tècnic de la Universitat d’Andorra escollit entre aquest col·lectiu i per un representant dels òrgans de govern de la Universitat d’Andorra nomenat per la Junta acadèmica.

Actualment, la Defensora dels Drets i dels Deures és la Sra. Rosa M. Mandicó, que va ser nomenada el 25 de juny del 2021 per a un mandat de quatre anys.

La seva adreça electrònica és: defensora@uda.ad


La nova defensora dels drets i els deures, Rosa Maria Mandicó, durant la trobada de traspàs amb el seu predecessor, Francesc Badia, a l’inici del curs 2021-2022.

Rebre les queixes, les observacions i les propostesque, sobre el funcionament de la Universitat, li formulin les persones que tenen interès legítim per fer-ho.

Presentar propostes de resolució, amb caràcter no vinculant, davant els òrgans competents, dels assumptes que hagin estat sotmesos a la seva consideració, i ser informat de les decisions que, si escau, s’adoptin.

Actuar com a mediador o àrbitreen els conflictes entre individus o grups de la comunitat universitària, i proposar fórmules de conciliació o transacció vinculants sempre que les parts li sol·licitin de comú acord.

Presentar als òrgans competents de la Universitat d’Andorra propostes o suggeriments per iniciativa pròpia.

Presentar al Consell universitari i a la Junta acadèmica un informe anual sobre les seves actuacions, que inclogui els suggeriments que se’n derivin respecte la Universitat i els resultats assolits.

Establir contactes i intercanvis d’informació de les seves activitats amb figures equivalents d’altres universitats.

Qui pot adreçar-se al Defensor/a dels Drets i dels Deures?

Qualsevol membre de la comunitat universitària, a títol individual o col·lectiu, sense cap restricció, o qualsevol persona que tingui una relació amb alguna actuació de la Universitat pot adreçar-se al Defensor/a dels Drets i dels Deures, sempre que acrediti un interès legítim.

Com s’han de presentar les peticions?

Les peticions s’han de presentar per escrit, amb llibertat de forma. En tot cas, han de constar-hi:

 • Les dades personals i universitàries.
 • Les dades de contacte; telèfon, adreça electrònica i postal
 • La descripció dels fets que són motiu de queixa o de consulta.
 • La petició que s’adreça al mediador.
 • Les proves que avalin la petició, documentals o testificals.
 • La data i la signatura.

On es poden presentar les peticions?

 • A la secretaria de la Universitat
 • Per correu postal
 • Per correu electrònic: defensora@uda.ad
 • Mitjançant el Formulari de peticions

Quines peticions no es poden admetre a tràmit?

 • Les peticions de caràcter anònim.
 • Les peticions que no hagin exhaurit totes les instàncies de resolució previstes per la normativa administrativa aplicable.
 • Les peticions pendents de resolució judicial, amb suspensió d’actuacions, si la petició deriva en un expedient sancionador o la persona interessada interposa una demanda o un recurs davant els tribunals.
 • Les peticions que tinguin com a objecte principal fets o situacions que s’hagin produït amb més de sis mesos d’antelació.
 • Les peticions formulades amb mala fe evident o amb perjudici dels drets o dels interessos legítims de terceres persones.
 • Les peticions que no tinguin versemblança, pretensió concreta o fonamentació suficient.

Quina tramitació tindrà la petició?

 • En el termini màxim d’un mes, se’n disposarà l’admissió a tràmit.
 • Les peticions i les reclamacions seran tramitades i resoltesen un termini màxim de sis mesos.

Confidencialitat

Les dades personals i la resta d’informació, oral o escrita, que el Defensor/a dels Drets i dels Deures rebi de les persones que sol·licitin la seva intervenció, com també les obtingudes al llarg de les investigacions i, en general, tota la tramitació de cada cas, són de caràcter estrictament confidencial.

Les actuacions del Defensor/a dels Drets i dels Deures es fan sota secret professional. L’arxiu del Defensor/a només el pot consultar el personal que hi està adscrit.

  Formulari de peticions al Defensor dels Drets i dels Deures

  Utilitzarem aquestes dades per gestionar la teva petició i no les compartirem amb tercers. En la nostra política de privadesa trobaràs informació addicional sobre com tractem les dades personals, i sobre la manera d'exercir els teus drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres. En pitjar el botó ENVIA, acceptes els termes i condicions del nostre avís legal.