Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Programa de Doctorat

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra té per objectiu la formació de personal investigador a través de la realització d’una tesi doctoral que consisteix en un treball original i inèdit d’investigació elaborat pel doctorand o doctoranda i que condueix al títol estatal de doctor/a per la Universitat d’Andorra.

Té una durada mínima de sis semestres a temps complet (tres anys) i un màxim de deu (cinc anys). Els doctorands tenen un director o directora de tesi que els orienta i fa el seguiment del seu treball al llarg dels estudis de doctorat. La direcció de tesi és assignada per la Universitat d’Andorra i ha de tenir el títol de doctor/a, experiència en la direcció de tesis amb èxit i ha de ser experta en l’àrea d’estudis del doctorand o doctoranda.

Les àrees d’estudi queden obertes a totes les que puguin tenir una implicació en el desenvolupament econòmic i social d’Andorra i en la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Les línies prioritàries de recerca són l’economia, l’educació, el dret, la llengua i la salut.

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra es caracteritza pel seu programa de seguiment estructurat en fites en acabar cada any i informes de seguiment per a cadascun dels semestres, la supervisió i les avaluacions internacionals i la promoció de la recerca multidisciplinària. Les formacions i les fites són presencials i, per a l’estudi dels doctorands, la universitat disposa d’espais que podran reservar cada semestre.

   Nivell europeu:

tercer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial o semipresencial

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català i anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Bárbara Cerrato (doctorat@uda.ad)

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) es va posar en marxa al setembre del 2009. Com a petita universitat, l’UdA ha hagut de reinventar-se per adaptar-se a la realitat del país mantenint els criteris de màxima qualitat. Aquest repte ha estat possible gràcies a les quatre característiques bàsiques que defineixen el programa de Doctorat a la Universitat d’Andorra:

 • Programa d’àmbit multidisciplinar
 • Formació en habilitats de recerca
 • Seguiment estructurat: fites i informes de seguiment
 • Supervisió i avaluació internacional

Les línies prioritàries de recerca i del programa de Doctorat, són:

 • Economia
 • Educació
 • Dret
 • Llengua
 • Salut
 • Tecnologia

Accés

 1. Per accedir als ensenyaments estatals de doctorat és necessari estar en possessió d’un títol de màster andorrà o d’un títol oficial del mateix nivell, reconegut pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
 2. També poden accedir al doctorat aquelles persones que tinguin un títol de llicenciatura conforme a ordenacions anteriors. Aquests candidats hauran de complementar la seva formació en aquesta matèria, durant els estudis de doctorat, amb un mínim de 60 crèdits europeus

Els doctorands que accedeixin al programa de Doctorat a partir d’un màster sense formació específica en recerca, hauran de complementar la seva formació en aquesta matèria, durant els estudis de doctorat, d’acord amb els criteris d’admissió que estableixi la universitat.

Primera matrícula

Documentació necessària:

Document que acrediti l’accés als estudis de doctorat del Principat d’Andorra:

 • Títol original i una fotocòpia compulsada, si es disposa d’una titulació estatal d’Andorra de llicenciatura o màster
 • Certificació d’accés als estudis de doctorat emesa pel Govern d’Andorra en el cas de titulacions universitàries estrangeres.

Tutor/a:

Durant els dos primers semestres, el doctorand o doctoranda disposarà d’un tutor o tutora que el guiarà durant aquest primer període d’estudis. El tutor o tutora serà assignat per la Universitat d’Andorra a proposta del doctorand o doctoranda i haurà de tenir el títol de doctor/a.

Modalitats de matrícula:

La definició i la distribució d’assignatures del pla d’estudis permet oferir dues modalitats de
matrícula per semestre:

 • Matrícula a temps complet: correspon a 30 crèdits per semestre i conclou amb el punt de seguiment corresponent (informe d’activitats o memòria anual).
 • Matrícula a mitja jornada: correspon a un mínim de 15 crèdits per semestre.

En acabar la seva formació, el doctorand ha d’acreditar haver assolit les competències següents:

 • Haver demostrat una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i el domi- ni de les habilitats i dels mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp;
 • Haver demostrat la capacitat de concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació amb serietat acadèmica;
 • Haver realitzat una contribució a través d’una investigació original i inèdita que ampliï les fronteres del coneixement desenvolupant un corpus substancial, que mereixi la publicació indexada a escala nacional o internacional;
 • Ser capaç de fer una anàlisi crítica, una avaluació i una síntesi d’idees noves i complexes;
 • Saber comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general sobre les seves àrees de coneixement;
 • Ser capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avenç tecnològic, social o cultural dintre d’una societat basada en el coneixement.

Extret de: Decret de creació del títol de doctor (BOPA núm. 36, any 20 del 30 d’abril de 2008).

Seguiment semestral

El programa de Doctorat té tres de punts de seguiment:

 1. Planificació del semestre (l’elaborarà el doctorand o doctoranda).
 2. Informe d’activitats i de resultats (l’elaborarà el doctorand o doctoranda).
 3. Informe semestral del tutor/a o de la direcció de tesi (l’elaborarà el tutor/a o la direcció de tesi).

Perquè el doctorand o doctoranda pugui passar al semestre següent caldrà que hagi presentat l’informe d’activitats i de resultats del semestre i hagi obtingut un informe favorable del tutor/a o de la direcció de tesi.

A més a més, en el cas que el semestre inclogui alguna fita, caldrà també haver-la superat favorablement. L’avançament de semestre el decidirà la Comissió de recerca i de doctorat.

 

Fites del programa de Doctorat

El programa de Doctorat defineix set fites durant el seu desenvolupament:

En començar el 1r semestre
1. Admissió al programa de Doctorat i assignació del tutor

En acabar el 2n semestre
2. Defensa del Projecte de Recerca
3. Acceptació definitiva i assignació de la direcció

 

En acabar el 4t semestre
4. Presentació de publicacions
5. Avaluació externa i aprovació del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral

En acabar el 6è semestre
6. Avaluació externa de la Tesi Doctoral
7. Defensa de la Tesi Doctoral

 

 

Formació transversal

Cada any, l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra (UdA) programa diversos cursos de recerca concebuts com una formació transversal i adreçats a persones amb una titulació de primer cicle universitari. Consulteu-los aquí.

Els doctorands tindran una direcció de tesi que els orientarà i farà el seguiment dels seus treballs al llarg dels estudis de doctorat. La direcció de tesi serà assignada per la Universitat d’Andorra i per poder tutoritzar una tesi doctoral caldrà l’acreditació de la Universitat d’Andorra.

La Comissió de recerca i de doctorat acreditarà els tutors de tesi doctoral atenent al compliment d’un dels dos requisits següents: (1) Tenir experiència dirigint tesis doctorals, (2) Haver fet la formació de la Universitat d’Andorra adreçada a tutors novells i haver codirigit amb èxit amb un director o directora expert almenys una tesi doctoral.

La direcció de tesi s’assignarà, com a màxim, després del segon semestre, un cop s’hagi presentat i aprovat la memòria anual del primer any i el Projecte de Recerca.

Durant els dos primers semestres, el doctorand o doctoranda disposarà d’un tutor o tutora que el guiarà durant aquest primer període d’estudis. El tutor o tutora serà assignat per la Universitat d’Andorra a proposta del doctorand o doctoranda i haurà de tenir el títol de doctor/a, ser expert en l’àrea d’estudis del doctorand o doctoranda i tenir experiència en la direcció de tesis doctorals.

Documents

Bones pràctiques en la supervisió dels doctorands a la Universitat d’Andorra

El doctorat és el màxim nivell acadèmic de la Universitat, prepara per exercir la professió d’investigador i atorga un prestigi professional que permet promocionar i assolir màxims nivells professionals, tant a l’empresa pública com la privada.

Les principals sortides professionals del doctorat són:

 • Investigador/a o professor/a en universitats i organismes de recerca
 • Especialista en departaments d’I+D a les empreses
 • Consultor /a a les empreses que requereixen les habilitats que adquireix un doctor/a: capacitat d’anàlisi, pensament lògic, creativitat i resolució de problemes.
 • Redactor/a i creador/a de contingut per a empreses que necessiten editar i comunicar el seu contingut.
 • Investigador/a en organitzacions culturals amb vocació de difondre i educar i que precisen de les habilitats d’investigació, redacció, anàlisi i presentació que adquireix el doctor en el transcurs de l’elaboració de la seva tesi doctoral.