Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Màsters   /  Màster en Salut

Màster en Salut

El màster en Salut és una titulació de segon cicle que té com a objectiu formar professionals que puguin dissenyar estratègies per promoure, mantenir i recuperar la salut de la població, així com prevenir conductes i hàbits de vida no saludables. Forma professionals de la infermeria en pràctica avançada, és a dir, amb competències específiques per diagnosticar, derivar, prescriure i fer cures especialitzades.

La titulació ofereix tres mencions:

 • Menció en Promoció de la salut, que forma persones capaces d’oferir assessorament per a la millora de la salut, i de dissenyar, implementar i liderar programes preventius de salut i projectes de promoció de la salut.
 • Menció en Infermeria de pràctica avançada en salut mental, que forma persones capaces de fer diagnòstics infermers, derivacions, prescripcions i cures especialitzades a persones amb condicions de salut mental, així com de dissenyar programes específics per fomentar la salut mental. Aquesta menció va dirigida a persones amb una titulació de primer cicle en infermeria.
 • Menció Infermeria de pràctica avançada en cronicitat, que forma persones capaces de fer diagnòstics infermers, derivacions, prescripcions i cures especialitzades a persones amb condicions de cronicitat, així com de dissenyar programes específics per fomentar la salut en totes les etapes de la vida i l’envelliment actiu. Aquesta menció va dirigida a persones amb una titulació de primer cicle en infermeria.

El màster en Salut està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis, que està previst que s’inicïin al setembre del 2024, permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de màster en Salut.

Trets destacats

La titulació permet als i a les professionals de la infermeria fer un pas endavant cap a la pràctica avançada, entesa com a pràctica especialitzada en un àmbit concret, com és la salut mental o la cronicitat.

El màster permet a l’estudiant escollir entre una de les tres mencions: Infermeria de pràctica avançada en salut mental, Infermeria de pràctica avançada en cronicitat i Promoció de la salut.

Les persones que cursin les mencions en Infermeria de pràctica avançada disposen de laboratoris amb tecnologia capdavantera per dur a terme simulacions clíniques d’alta fidelitat.

 La modalitat semipresencial d’aquesta titulació s’adapta a les necessitats de cada estudiant i permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional.

Les estades formatives clíniques es poden dur a terme en centres sanitaris tant d’Andorra com de l’estranger.

Titulació adaptada al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

   Nivell europeu:

segon cicle de l’EEES

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

4 semestres

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Gemma Ribera (gribera@uda.ad)

El Pla d’estudis del màster en Salut consta de 120 crèdits europeus distribuïts en:

 • 105 crèdits europeus obligatoris incloent 15 crèdits d’estades formatives, que es cursen al semestre 3, per facilitar l’aplicació dels coneixements, les habilitats i les actituds en una situació real.
 • 15 crèdits europeus optatius (presencials o virtuals) o de mobilitat.

La taula següent descriu l’estructura del pla d’estudis de la menció en Infermeria de pràctica avançada en salut mental:

SEMESTREMÒDULCRÈDITS EUROPEUS
1M1. Epidemiologia de la salut10
M2. Equitat en salut10
M3. Estratègies per promocionar la salut10
2M7. Salut mental i psiquiatria15
M8. Gestió de casos en salut mental15
3M11. Estada formativa15
M12. Optativitat o mobilitat15
4M13. Recerca 10
M14. Treball final de màster 110
M15. Treball final de màster 210

La taula següent descriu l’estructura del pla d’estudis de la menció en Infermeria de pràctica avançada en cronicitat:

SEMESTREMÒDULCRÈDITS EUROPEUS
1M1. Epidemiologia de la salut10
M2. Equitat en salut10
M3. Estratègies per promocionar la salut10
2M9. Cronicitat 15
M10. Gestió de casos en cronicitat15
3M11. Estada formativa15
M12. Optativitat o mobilitat15
4M13. Recerca 10
M14. Treball final de màster 110
M15. Treball final de màster 210

La taula següent descriu l’estructura del pla d’estudis de la menció en Promoció de la salut:

SEMESTREMÒDULCRÈDITS EUROPEUS
1M1. Epidemiologia de la salut10
M2. Equitat en salut10
M3. Estratègies per promocionar la salut10
2M4. Intervenció educativa de la salut10
M5. Salut i sostenibilitat10
M6. Innovació i tecnologia en salut10
3M11. Estada formativa15
M12. Optativitat o mobilitat15
4M13. Recerca 10
M14. Treball final de màster 110
M15. Treball final de màster 210
 • Per accedir a les mencions en Infermeria de pràctica avançada, tant en salut mental com en cronicitat, cal disposar d’una titulació de bàtxelor en Infermeria o equivalent.
 • Per accedir a la menció en Promoció de la salut, cal disposar d’una titulació de bàtxelor o equivalent.

Les titulacions equivalents han de ser reconegudes pel Govern d’Andorra.

Les persones que obtinguin el màster en Salut per la Universitat d’Andorra seran capaces d’assolir, entre d’altres, les competències següents:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Dominar la comunicació en diferents llengües per expressar i entendre missatges en diferents contexts i situacions personals, socials i professionals.
 • Treballar com a membre d’un equip, de forma col·laborativa i amb responsabilitat compartida.
 • Gestionar la informació i comunicar el coneixement, resolent situacions en una societat en evolució constant.
 • Actuar segons l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes i processos emprenedors des d’una perspectiva d’equilibri sostenible per a la transformació de l’entorn.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES COMUNES

 • Dissenyar iniciatives i estratègies innovadores en l’àmbit de la salut a partir de l’anàlisi crítica de teories i models d’atenció a la persona i dels indicadors de salut de la població, mitjançant elements transformadors del canvi
 • Desenvolupar projectes que garanteixin una vida saludable promovent el benestar per a tothom a totes les edats
 • Desenvolupar projectes de recerca i d’innovació centrats en l’àmbit de la salut i difondre’n els resultats

Competències específiques de la menció en Infermeria de pràctica avançada en salut mental

 • Fer un diagnòstic infermer a persones amb condicions de salut mental i derivar-les a altres professionals.
 • Prescriure medicaments, proves diagnòstiques i tractaments terapèutics a persones amb condicions de salut mental, tenint en compte la legislació vigent.
 • Aplicar cures especialitzades relacionades amb condicions de salut mental, especialment en situacions de vulnerabilitat.
 • Dissenyar programes específics per fomentar la salut mental.

Competències específiques de la menció en Infermeria de pràctica avançada en cronicitat

 • Fer un diagnòstic infermer a persones amb condicions de cronicitat i derivar-les a altres professionals.
 • Prescriure medicaments, proves diagnòstiques i tractaments terapèutics a persones amb condicions de cronicitat, tenint en compte la legislació vigent.
 • Aplicar cures especialitzades relacionades amb condicions de cronicitat, especialment en situacions de vulnerabilitat.
 • Dissenyar programes específics per fomentar la salut en totes les etapes de la vida i l’envelliment actiu.

Competències específiques de la menció en Promoció de la salut

 • Implementar la intervenció educativa des d’un plantejament global tenint en compte les característiques de la població a qui va dirigida la intervenció.
 • Avaluar nous objectius de salut i sostenibilitat preveient escenaris futurs complexos.

Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Virginia Larraz Rada

Coordinadora del màster: Gemma Ribera (gribera@uda.ad)

El professorat del màster en Salut està format per docents amb una dilatada experiència tant acadèmica com professional.

El detall dels i les docents que imparteixen els mòduls del màster en Salut es pot consultar als plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

L’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra disposa de convenis amb una cinquantena de centres hospitalaris, sociosanitaris i d’atenció primària tant de dins com de fora d’Andorra per tal que els estudiants puguin fer les estades formatives obligatòries en horari lectiu durant el tercer semestre.

Al llarg del màster, s’estableixen un total de 15 crèdits europeus d’estades formatives per tal que cada estudiant pugui demostrar la integració de les competències en situació real en l’àmbit de la menció escollida (Infermeria de pràctica avançada en salut mental, Infermeria de pràctica avançada en cronicitat o Promoció de la salut).

L’objectiu és que l’estudiant pugui portar a la pràctica els seus coneixements teòrics i, en el cas de les estades formatives a l’estranger, pugui conèixer altres sistemes sanitaris, i alhora reforçar les seves competències lingüístiques.

Durant les estades formatives, cada estudiant rep el suport i l’acompanyament d’un/a tutor/a de centre/servei i d’un/a tutor/a acadèmic/a. El/la tutor/a orienta l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i la presa de decisions, tant en les situacions reals com a través del procés de reflexió a través de les activitats d’aprenentatge.

El màster en Salut ofereix un ampli ventall de sortides professionals, tenint en compte les necessitats de salut canviants de la societat, l’envelliment de la població, l’aparició de noves malalties i l’augment de malalties cròniques i la salut mental, com poden ser:

 • L’assessorament per a la millora de la salut.
 • El disseny i la implementació de programes preventius de salut.
 • El lideratge de projectes de promoció de la salut.
 • La docència, la gestió i la recerca.
 • A més, les mencions en Infermeria de pràctica avançada permeten a les persones titulades exercir com a professionals orientades a la pràctica especialitzada en infermeria en salut mental o cronicitat.

El màster en Salut dona accés als estudis de tercer cicle (doctorat) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.