Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelor en Administració d’empreses

Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents capaços d’administrar i gestionar empreses, així com d’iniciar el seu propi negoci. Proporciona un ampli coneixement de totes les àrees de l’empresa: comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans, etc.; i inclou coneixements relacionats amb la comunicació, les tecnologies, l’emprenedoria, l’avaluació de resultats, la qualitat i innovació i la globalització de mercats.

El bàtxelor en Administració d’empreses està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Administració d’empreses.

El pla d’estudis va ser aprovat pel Govern d’Andorra el 13 d’abril de 2011 i publicat al BOPA el 20 d’abril de 2011.

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial, semipresencial o virtual

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català i algunes assignatures en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

Es pot cursar de manera presencial, però també semipresencial i virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb altres activitats professionals. Més informació

Els estudiants poden escollir entre un ampli ventall d’assignatures optatives i de lliure elecció per definir el seu propi itinerari formatiu enfocat a la gestió comptable, financera, comercial, turística, etc.

Gran nombre de convenis amb empreses del país per garantir les estades formatives que es poden dur a terme durant el darrer semestre.

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Inclou 30 crèdits en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, com a mínim en la llengua pròpia i en anglès, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors, establir una comunicació fluida i ser capaç de treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins el camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Saber aplicar tant l’anàlisi com la síntesi per organitzar i planificar la feina pròpia.
 • Ser capaç d’utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació en l’àmbit acadèmic i professional, respectant el codi ètic i la normativa vigent.
 • Tenir consciència de les repercussions jurídiques de les activitats professionals.
 • Saber aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Planificar activitats comptables.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials.
 • Fer auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Entendre el funcionament de l’economia en general.
 • Comprendre el funcionament intern de l’empresa.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa.
 • Analitzar la informació necessària per tal de prendre decisions empresarials.
 • Avaluar els resultats de l’empresa.

El Pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses condueix a una titulació estatal que comprèn 180 crèdits europeus, estructurats en assignatures obligatòries (156 crèdits europeus), assignatures optatives (12 crèdits europeus) i crèdits de lliure elecció (12 crèdits europeus).

SEMESTRESASSIGNATURESCETOTAL
1Matemàtiques I630
Eines informàtiques I6
Comptabilitat financera I6
Organització i gestió d’empreses I6
Anglès I6
2Matemàtiques II630
Comptabilitat financera II6
Economia general6
Organització i gestió d’empreses II6
Anglès II6
3Estadística630
Dret empresarial I6
Comptabilitat de costos6
Direcció comercial I6
Història econòmica d’Andorra6
4Matemàtiques de les operacions financeres630
Dret empresarial II6
Comptabilitat de gestió6
Direcció comercial II (docència en anglès)6
Recursos humans (docència en anglès)6
5Comerç internacional (docència en anglès)630
Direcció financera6
Auditoria (docència en anglès)6
Eines informàtiques II (docència en anglès)6
Fiscalitat6
6Lliure elecció1230
Projecte d’empresa6
Optativa (estada formativa)12
Total180

El bàtxelor en Administració d’empreses concentra les assignatures optatives i de lliure elecció durant el sisè i darrer semestre. Això permet, d’una banda, facilitar les estades formatives en empreses a temps complet. L’UdA disposa un ampli ventall de convenis amb empreses andorranes en les quals dur a terme les pràctiques, que són de caràcter optatiu.

D’altra banda, l’estructura del Pla d’estudis també està pensada per fomentar la mobilitat dels estudiants, de manera que puguin cursar les assignatures optatives durant una estada d’un semestre en una universitat d’un altre país.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents que imparteixen les assignatures del bàtxelor en Administració d’empreses es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Administració d’empreses ofereix un ampli ventall de sortides professionals en la gestió d’empreses en les àrees de finances, producció, comercialització, investigació de mercats i recursos humans. També permet accedir a llocs de treball relacionats amb la comptabilitat, les institucions financeres, l’auditoria, les operacions i la logística, l’anàlisi econòmica, i per establir-se com a professional lliure.

El bàtxelor en Administració d’empreses dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.