Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Bàtxelors   /  Bàtxelor en Administració d’empreses

Bàtxelor en Administració d’empreses

El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats per desenvolupar activitats relacionades amb la gestió empresarial en nombroses àrees funcionals d’una empresa o d’una entitat pública, com també per emprendre el propi negoci.

La formació proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: àrea comptable, fiscal, financera, comercial, de recursos humans, etc. A més, també proveeix els futurs titulats de competències relatives a la comunicació en llengua catalana i anglesa, al treball en equip, a l’organització i gestió de projectes i permet que disposin d’un alt grau d’autonomia i d’adaptabilitat als canvis per poder actuar seguint criteris innovadors i de qualitat d’acord amb valors ètics.

El bàtxelor en Administració d’empreses està avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), fet que garanteix la seva qualitat i el seu reconeixement europeu. La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra de bàtxelor en Administració d’empreses.

Trets destacats

Titulació adaptada al nou model educatiu de l’UdA, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura.

Es pot cursar de manera presencial o virtual, fet que permet compatibilitzar els estudis amb l’activitat professional. Més informació

L’estudiant pot escollir entre un ampli ventall de crèdits optatius i de lliure elecció i així definir el seu propi itinerari formatiu enfocat a la gestió comptable, financera, comercial, turística, etc.

Gran nombre de convenis amb empreses del país per garantir les estades formatives que es poden dur a terme durant el cinquè semestre.

 Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i apropen l’estudiant al món professional.

Inclou 30 crèdits en anglès per reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquest idioma i fomentar la mobilitat internacional.

L’índex d’ocupabilitat dels titulats és de gairebé el 100% (segons els estudis d’inserció laboral fets per l’AQUA).

   Nivell europeu:

primer cicle de l’EEES

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

180 crèdits europeus

   Durada:

6 semestres

   Idiomes:

català i alguns credits en anglès

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

El pla d’estudis bàtxelor en Administració d’empreses condueix a una titulació estatal que comprèn 180 crèdits europeus en tres cursos acadèmics a temps complet i amb una estructura de sis semestres de 30 crèdits cada un, dividits en mòduls. Un crèdit europeu equival a 30 hores de càrrega de treball. Els 180 crèdits es distribueixen en:

 • 150 crèdits obligatoris. D’aquests, 30 crèdits s’imparteixen en anglès com a llengua vehicular en el quart semestre.
 • 30 crèdits optatius o de lliure elecció que s’han de cursar en el cinquè semestre.

Per promoure la mobilitat acadèmica, en el cinquè semestre es pot fer una estada formativa o acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les competències lingüístiques.

D’altra banda, els 30 crèdits optatius o de lliure elecció fomenten la transversalitat de coneixements i estimulen la interdisciplinarietat científica, responent així a un conjunt de competències complementàries de demanda creixent en el mercat laboral. A més, permeten que els estudiants puguin definir el seu propi itinerari formatiu.

SEMESTREMÒDULCARÀCTERCRÈDITS
1
M1: FONAMENTS DE L’EMPRESA
Obligatori15
M2: ORGANITZACIÓ EMPRESARIALObligatori15
2M3: FONAMENTS ECONÒMICS I COMPTABLESObligatori15
M4: ANÀLISI ECONÒMICAObligatori15
3M5: TÈCNIQUES DE GESTIÓ EMPRESARIALObligatori15
M6: GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL
Obligatori15
4M7: DEPARTAMENTS EMPRESARIALS (docència en anglès)Obligatori15
M8: EINES DE GESTIÓ COMERCIAL (docència en anglès)Obligatori15
5MOBILITAT ACADÈMICA I/O PROFESSIONALOptatiu/Lliure elecció 30
6M9: GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERAObligatori15
M10: TREBALL FINAL DE BÀTXELORObligatori15
TOTAL:180
 • Batxillerat andorrà
 • Diploma Professional Avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Planificar activitats comptables.
 • Gestionar els recursos financers.
 • Planificar i aplicar accions comercials i de màrqueting.
 • Aplicar la qualitat i la innovació en els processos i en les activitats de l’empresa.
 • Emprendre noves activitats empresarials des d’una perspectiva d’equilibri sostenible.
 • Realitzar auditories i consultories tècniques.
 • Gestionar activitats internacionals de l’empresa.
 • Aplicar els principals models de costos en la gestió empresarial.
 • Utilitzar els fonaments matemàtics i estadístics en l’àmbit de l’empresa.
 • Aplicar els conceptes i tècniques de la teoria econòmica.
 • Participar en els diversos procediments tributaris del sistema fiscal andorrà.

El bàtxelor en Administració d’empreses concentra els crèdits optatius i de lliure elecció durant el cinquè semestre. Això facilita les estades formatives en empreses a temps complet i fomenta la mobilitat de l’estudiant.

L’UdA disposa un ampli ventall de convenis amb empreses andorranes en les quals l’estudiant pot dur a terme pràctiques, que són de caràcter optatiu. A més, durant aquest cinquè semestre, l’estudiant també té la possibilitat de fer una estada formativa o acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les seves competències lingüístiques.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

El detall dels i les docents del bàtxelor en Administració d’empreses es pot consultar al plans docents de cadascuna de les matèries, que es troben enllaçats en el llistat del Pla d’estudis.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El bàtxelor en Administració d’empreses ofereix un ampli ventall de sortides professionals vinculades amb la gestió de les diverses àrees funcionals d’una empresa. Concretament, les persones amb aquesta titulació poden desenvolupar la seva activitat professional com a tècniques en les àrees o els departaments de:

 • Comptabilitat
 • Fiscalitat
 • Finances
 • Màrqueting, comercial i investigació de mercats
 • Operacions i logística
 • Producció
 • Recursos humans

Aquest títol també permet adquirir les competències necessàries per accedir a llocs de treball en institucions financeres o en firmes d’auditoria o consultoria, així com per establir-se com a professional lliure o emprendre un negoci propi.

El bàtxelor en Administració d’empreses dona accés als estudis de segon cicle universitari (màster) als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.