Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Preguntes freqüents

  /    /  Preguntes freqüents

Quins avantatges té estudiar a l’UdA?

  • A l’UdA s’ofereix una atenció i un seguiment personalitzat a l’estudiant, amb grups molt reduïts.
  • Les titulacions de l’UdA es caracteritzen per una elevada inserció laboral.
  • A totes les formacions de l’UdA hi ha un vincle estret amb el món professional i empresarial d’Andorra, amb la possibilitat de realitzar estades de pràctiques a institucions i empreses d’Andorra i de fora d’Andorra.
  • A totes les formacions de l’UdA hi ha una àmplia oferta de mobilitat internacional, amb possibilitat d’obtenir ajuts econòmics.
  • El model educatiu de l’UdA és innovador i basat en l’assoliment de competències a través de la superació de reptes.
  • A l’UdA s’ofereix la combinació d’uns estudis de qualitat amb una gran oferta d’avantatges amb el carnet universitari i en un entorn natural.
  • Totes les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als països que en formen part (48 estats). A Andorra, les titulacions universitàries de primer cicle (bàtxelors) tenen una durada de tres anys, i les de segon cicle (màsters), de dos anys.

Es pot accedir als estudis reglats de l’UdA si no s’ha estudiat a Andorra?

Sí, però és el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra (no la Universitat) qui ha de fer el reconeixement d’una titulació estrangera com a equivalent a les titulacions andorranes que es requereixen per accedir als estudis de bàtxelor, màster o doctorat. Cal presentar a Tràmits del Govern una sol·licitud d’accés als estudis d’ensenyament superior, amb la titulació estrangera postil·lada per la Haia. Més informació

Podeu consultar els requisits d’admissió per a cada tipus d’estudis en aquest enllaç.

Hi ha prova d’admissió per accedir als estudis de l’UdA?

L’admissió a la Universitat d’Andorra no es regula mitjançant notes de tall de manera sistemàtica, però hi pot haver alguna titulació que sí que ho requereixi en el cas que la demanda dels estudis superi l’oferta de places.

Quant costa la matrícula a l’UdA?

L’UdA és una universitat pública i els imports de les matrícules de les titulacions d’Estat que imparteix (bàtxelor, màster i doctorat) els defineix anualment el Govern d’Andorra. Es publiquen al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Per als estudis reglats virtuals en col·laboració amb la UOC, cal preveure, a banda, el cost del material didàctic i les taxes associades a la matrícula. En cas de formació continuada, el preu de la matrícula l’estableix l’UdA en funció de cada formació.

En quina llengua s’imparteixen els estudis?

Els estudis de l’UdA s’imparteixen en català, tot i que algunes assignatures s’ofereixen en anglès i, en el cas del bàtxelor en Ciències de l’educació, també en francès. Durant el primer any, es facilita al màxim el coneixement de la llengua catalana per als estudiants no catalano-parlants. Més informació

Quin nivell d’anglès es necessita per estudiar a l’UdA?

El nivell d’anglès recomanat d’entrada a l’UdA és el B1 (segons el marc europeu comú de referència per a les llengües -MECR-), ja que el nivell de les assignatures d’anglès de les diferents titulacions comença al nivell B2.1. Es recomana aquest nivell perquè a l’UdA s’imparteixen algunes de les assignatures en llengua anglesa. En el cas que no es tingui el nivell recomanat, l’UdA ofereix cursos complementaris d’anglès per assolir el nivell B1.

Quin és l’horari lectiu de la Universitat d’Andorra?

Les classes presencials dels estudis reglats de l’UdA es porten a terme entre les 8.30 i les 17 hores de dilluns a divendres, mentre que l’oferta de formació continuada té un horari més ampli (incloent els dissabtes) per adaptar-se a les jornades laborals dels estudiants.

Amb els estudis de l’UdA podré continuar estudiant un màster a Andorra o fora d’Andorra?

Sí. Les titulacions de bàtxelor (primer cicle) de l’UdA donen accés als estudis de màster als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. En el cas de màsters que donen accés a professions regulades, com és la d’advocacia, cal complir els requisits que estipula cada país.

Les titulacions de l’UdA són reconegudes fora d’Andorra per a l’exercici professional?

Les titulacions de l’UdA són reconegudes a tot l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i això permet exercir la professió fora d’Andorra. En el cas particular de certes professions regulades, com és l’advocacia, la docència o la infermeria, cal complir els requisits de reconeixement professional exigits pel país a on es vulgui exercir la professió.

Informació a títol orientatiu amb relació als països veïns:

  • Infermeria: les persones titulades en Infermeria tenen el reconeixement directe a França segons el que estableix el Code de la santé publique, art. L4311-3. Per al reconeixement de la professió a Espanya és necessari homologar el títol, un tràmit individual que ha de fer cada estudiant amb el ministeri espanyol encarregat de l’Ensenyament Superior a través de l’ambaixada espanyola a Andorra (per disposar d’una informació més detallada, cal consultar la normativa del país concernit).
  • Docència: les persones titulades en Ciències de l’educació, per exercir a França han d’haver finalitzat amb èxit el màster específic de mestre d’aquest país. Per al reconeixement de la professió a Espanya és necessari homologar el títol, un tràmit individual que ha de fer cada estudiant amb el ministeri espanyol encarregat de l’Ensenyament Superior a través de l’ambaixada espanyola a Andorra.
  • Advocacia: el màster en Dret de la Universitat d’Andorra ha estat dissenyat conjuntament amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra per oferir formació sobre l’ordenament jurídic nacional i facilitar així l’obtenció del certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat a Andorra. De la mateixa manera, per exercir la professió d’advocat a l’estranger, cal complir amb els requisits d’accés a la professió que estableix cada respectiu país.