Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Comptabilitat financera bàsica

Comptabilitat financera bàsica

Descripció

El curs d’actualització en Comptabilitat financera bàsica té per objectiu familiaritzar l’estudiant amb la comptabilitat financera i la seva casuística. S’explica què s’entén per comptabilitat, la seva funció dins de l’empresa i el seu funcionament bàsic. En aquest sentit, es detalla la normativa bàsica comptable (normes i principis comptables, documents comptables, etc.), així com el concepte de cicle comptable.

En una segona fase, també s’aprofundeix en l’estudi de les operacions econòmiques i empresarials que es recullen en els diferents grups comptables.

S’estructura en un curs acadèmic (de setembre a juny) i està format per les unitats d’ensenyament següents:

 • Introducció a la comptabilitat financera (setembre-febrer)
 • Comptabilitat financera (febrer-juny)

A qui va dirigit

El curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en la comptabilitat financera i la seva casuística.

Metodologia

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El Campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el Campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys i companyes, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

La metodologia d’aprenentatge virtual requereix un elevat nivell d’organització i planificació de l’estudi per part de l’estudiant, que ha de mantenir un paper molt actiu per poder treure profit de la formació i de l’acompanyament que li ofereix el professorat, així com del material, que pot trobar-se en fonts i formats diversos. Aquesta metodologia utilitza canals de comunicació asíncrona i per escrit amb els companys/es i el professorat, i requereix la capacitat de cerca i interpretació crítica de documentació especialitzada en la matèria per part de l’estudiant.

Programa

Seminari: Introducció a la comptabilitat financera

 1. El concepte de comptabilitat
 2. El patrimoni comptable
 3. Teoria dels comptes
 4. Els comptes anuals
 5. Marc conceptual de la normativa comptable
 6. Registre d’operacions
 7. Principals operacions comptables
 8. El cicle comptable
 9. Existències
 10. Proveïdors, creditors, clients i deutors per operacions comercials

Seminari: Comptabilitat financera

 1. Immobilitzat tangible
 2. Immobilitzat intangible
 3. Actius financers
 4. Periodificacions
 5. Passius Financers
 6. Subvencions
 7. Provisions
 8. Patrimoni Net
 9. Comptabilitat de l’impost sobre el guany

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 10 crèdits europeus (CE) (cada CE representa una dedicació aproximada de 30 hores per part de l’estudiant) i es preveu que s’ofereixi de setembre a juny.

Procés d’avaluació

L’avaluació de les unitats d’ensenyament d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada unitats d’ensenyament a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents unitats d’ensenyament es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Certificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en comptabilitat financera bàsica, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les unitats d’ensenyament que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada unitats d’ensenyament i d’acord amb el següent barem:

Aprovat, si 5≤m <7
Notable, si 7≤m <9
Excel·lent, si m≥9

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 56,20 euros per crèdit.

El període de preinscripció s’obre de març a la primera setmana de setembre.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
A/e ceet@uda.ad

 

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

10 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic