Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Xarxes

Xarxes

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Xarxes té un total de 15 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic i mig, i és un programa que està format pels seminaris següents:

 • Fonaments de xarxes de computadors (setembre-febrer)
 • Administració de xarxes i serveis (docència en anglès) (febrer-juny)
 • Seguretat informàtica (docència en anglès) (febrer-juny)

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és donar una visió del món de les xarxes de computadors d’àmbit local, essent d’especial interès el model de capes. A continuació, es segueix amb l’administració i configuració de serveis essencials de tota xarxa d’una mitjana o gran empresa, tot atenent la seguretat i la privadesa dels serveis. És un curs orientat a la pràctica.

Continguts

Seminari: Fonaments de xarxes de computadors

 1. Introducció a les xarxes de computadors
 2. Maquinari de xarxa
 3. El model OSI i el model TCP/IP
 4. La capa física
 5. La capa d’enllaç
 6. La subcapa de control d’accés al medi
 7. La capa de xarxa
 8. La capa de transport

Seminari: Administració de xarxes i serveis

 1. La capa d’aplicació
 2. Virtualització
 3. Administració de serveis
 4. Serveis distribuïts i escalables
 5. Alta disponibilitat i balanceig de càrrega

Seminari: Seguretat informàtica

 1. Introducció a la seguretat informàtica
 2. Criptografia
 3. Algorismes de clau simètrica
 4. Algorismes de clau pública
 5. Autenticació
 6. Seguretat Web
 7. Tallafocs

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professorat, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària, etc.

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 144 hores (96 sessions presencials de 1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan durant 2 semestres consecutius, a raó de 2 sessions (3 hores) per setmana durant el primer semestre i 4 sessions (6 hores) per setmana durant el segon. A fi de disminuir la càrrega lectiva del segon semestre, s’ofereix la possibilitat de poder cursar els dos darrers seminaris en cursos acadèmics diferents, és a dir “Administració de xarxes i serveis” durant el segon semestre del primer curs acadèmic i “Seguretat informàtica” durant el segon semestre del curs següent.

Les sessions s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de 8.30 a 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà a principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en Algorísmica i programació, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat tots els seminaris que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada seminari i d’acord amb el següent barem:

 • Aprovat, si 5≤m <7
 • Notable, si 7≤m <9
 • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació dels seminaris d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada seminari a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació dels diferents seminaris es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

Més informació

Montse Pellicer Bullich (mpellicer@uda.ad)

Tel.: +376 743000

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

15 crèdits europeus

   Idiomes:

català i anglès

   Durada:

un curs acadèmic i mig