Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Organització i economia

Organització i economia

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Organització i economia té un total de 18 crèdits europeus, una durada d’un curs acadèmic (de setembre a juny) i és un programa que està format per les assignatures següents:

Objectius

Aquest curs té per objectiu iniciar l’estudiant en el camp de l’organització i gestió de l’empresa. S’introdueixen els diferents conceptes, eines i pràctiques empresarials que permeten a l’empresa estudiar l’entorn, valorar el seu funcionament, elaborar la seva estratègia i concebre la seva estructura organitzativa a fi d’optimitzar la seva rendibilitat.

En la segona part del curs, s’estudia la gestió i les característiques de les diferents àrees funcionals que integren una organització. A més, també s’introdueixen els fonaments de la microeconomia, i de la macroeconomia, és a dir, l’assignació de recursos fent èmfasi en el mecanisme de preus, així com el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc on les empreses desenvolupen la seva activitat.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest curs s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent d’aquest curs és presencial o virtual. L’estudiant pot escollir entre l’opció presencial, que consisteix en l’assistència al conjunt de sessions que es programen al llarg del curs, o l’opció virtual, que permet fer el seguiment del programa a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies .

El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. L’estudiant és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professorat, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Horaris de les sessions presencials

Les sessions presencials d’aquest curs tenen una durada total de 202,5 hores (135 sessions presencials d’1,5 hores). Aquestes sessions es desenvoluparan de setembre a juny, a raó de tres o sis  sessions (4,5 o 9 hores) per setmana i s’impartiran a la Universitat d’Andorra, de dilluns a divendres, dins la franja horària de les 8.30 a les 15.00 hores. L’horari d’aquestes sessions presencials s’establirà al principi de cada semestre.

Titulació i qualificació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en organització i economia, expedit per la Universitat d’Andorra.

La qualificació final d’aquest curs és qualitativa. Aquesta qualificació s’obté, un cop s’hagin superat totes les assignatures que formen aquest curs, a partir de la mitjana aritmètica (m) de les qualificacions finals obtingudes en cada assignatura i d’acord amb el següent barem:

  • Aprovat, si 5≤m <7
  • Notable, si 7≤m <9
  • Excel·lent, si m≥9

Avaluació

L’avaluació de les assignatures d’aquest curs es fa per avaluació continuada i/o avaluació final. Podeu consultar l’avaluació específica de cada assignatura a través del seu pla docent.

Les proves d’avaluació de les diferents assignatures es realitzaran presencialment a la Universitat d’Andorra en les dates fixades a l’inici de cada semestre.

Preinscripció i matrícula

El preu de matrícula d’aquest curs és de 44,76 € per crèdit.

Formulari de preinscripció

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

18 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Durada:

un curs acadèmic