Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Cursos preparatoris i de suport   /  Curs de suport als fonaments matemàtics per a l’empresa

Curs de suport als fonaments matemàtics per a l’empresa

Presentació

Aquest seminari té com a objectiu revisar i reforçar els coneixements i les habilitats matemàtiques necessàries per poder afrontar amb garanties d’èxit el seminari Fonaments matemàtics per a l’empresa del mòdul Fonaments de l’empresa del bàtxelor en Administració d’empreses.

És un seminari molt recomanable pels estudiants que procedeixen de batxillerats professionals, del diploma professional avançat, del curs per a d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, o més generalment, de batxillerats generals amb poc contingut matemàtic.

Tot i que servirà també per repassar els conceptes teòrics treballats al seminari Fonaments matemàtics per a l’empresa, estarà molt orientat a la part pràctica.

Es fomentarà en el treball autònom dels participants mitjançant el plantejament i la resolució dels problemes plantejats en el marc del seminari.

Continguts

Aquest curs s’estructura en els 3 apartats que es detallen tot seguit.

Part I

1.1. Conjunts numèrics i les seves operacions.
1.2. Igualtats numèriques i alfanumèriques. Aïllament de variables.
1.3. Aplicació del mètode inductiu a la resolució de problemes.
1.4. Resolució de problemes amb equacions d’una variable (de primer i segon grau).
1.5. Resolució de problemes de percentatges (rebaixes, nòmines i factures).
1.6 . Resolució de problemes d’inequacions.
1.7. Preparació del primer parcial del seminari .

Part II

2.1. Anàlisi de funcions a través de la seva representació gràfica (domini i recorregut) utilitzant diferents graficadors de funcions.
2.2. Aplicabilitat de la funció inversa.
2.3. Aplicació de límits a l’infinit.
2.5. Determinació de la continuïtat d’una funció. Aplicació a casos empresarials.
2.6. Resolució de problemes d’aplicació de funcions lineals (determinació de l’equació d’una recta).
2.7. Resolució de problemes on intervinguin funcions exponencials (aplicació de la funció logarítmica a la solució de la funció exponencial). Cas concret de l’interès compost.
2.8. Preparació del segon parcial del seminari.

Part III

3.1. Pràctica d’operacions amb matrius i determinants utilitzant el software escaient, per a la resolució d’equacions matricials.
3.2. Resolució de problemes en els quals intervinguin sistemes d’equacions lineals  (màxim 3 incògnites) utilitzant el software escaient.
3.3 . Resolució de problemes d’optimització utilitzant el software escaient.
3.4. Preparació del tercer parcial del seminari.

Durada i calendari

Aquest curs té una durada d’un semestre, s’impartiran 2 sessions de classe presencial tot al llarg del primer semestre del curs acadèmic però es podrà seguir en modalitat presencial i/o no presencial.

Avaluació

Per cadascuna de les tres parts del seminari es plantejaran tres treballs, consistents en la resolució d’exercicis d’examen, similars als que hauran d’afrontar per assolir els resultats d’aprenentatge del seminari.

Aquests treballs, a part d’avaluar aquest seminari, serviran als estudiants per preparar amb èxit les proves d’avaluació del seminari.

Es valorarà positivament l’assistència a classe, la participació activa i col·laborativa dels estudiants.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 35, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.
En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.
El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 5 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini de matrícula: oberta fins al 30 de setembre de 2023
Import de la matrícula: 107,44 euros
La matrícula s’ha de realitzar als Serveis administratius de l’UdA

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
A/e: ljordana@uda.ad

   Modalitat:

presencial o virtual

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Idiomes:

català

   Calendari:

1r semestre del curs 2023-2024