Publicacions

Conferències, congressos, articles de revista, capítols de llibres i tesis doctorals del GREL, classificats segons la línia de recerca.

Neologia

 • Montané March, M. A. i Bastida, C. (en premsa). “Necessitats terminològiques en els mitjans de comunicació: el cas dels esports d’hivern”. Dins J. Feliu i M. Trias (cur.), Gramàtica, esport i terminologia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, p. 167-189.
 • Bastida, C. i Montané March, M. A. (2019). “La diccionarització de neologismes derivats de noms propis”. Comunicació presentada a la Jornada sobre diccionarització. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 29 de març de 2019.
 • Muñoz-Espí, R. i Bastida, C. (2019). “Anàlisi de l’especificitat morfològica i semàntica de la neologia andorrana“. Caplletra 66, pp. 153-178.
 • Montané March, M. A. i Bastida, C. (2018). “La vitalitat del català d’Andorra en els esports d’hivern: una anàlisi de la neologia terminològica oral i escrita”. IV Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques (CINEO). Lió, 4-6 de juliol de 2018.
 • Montané March, M. A. i Bastida, C. (2018). “Necessitats terminològiques en els mitjans de comunicació: el cas dels esports d’hivern”. Comunicació presentada a la XV Jornada de la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM). Institut d’Estudis Catalans, 31 de maig de 2018.
 • Montané March, M. A. i Bastida, C. (2017). “La neologia terminològica en el català d’Andorra: creació pròpia o manllevada?“. Dins M. Sánchez Ibáñez et al. (Eds.), La renovación léxica en las lenguas románicas. Proyectos y perspectivas. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia.
 • Bastida, C. i Nicolau, M (2014). “Spanish Loanwords in Catalan Neology”. Pòster presentat al LX Annual Anglo-Catalan Society Conference. Cork, 5-7 de setembre del 2014.
 • Bastida, C. (2014). “Manlleus del castellà / Spanish loanwords”, a M. T. Cabré Castellví, O. Domènech Bagaria i R. Estopà Bagot (Eds.), Mots nous en català: una panoràmica geolectal = New words in Catalan: a diatopic view. Àmsterdam; Filadèlfia: John Benjamins Publishing Company (pp. 115-131).
 • Bastida, C. (2009). “Els manlleus del castellà en la neologia d’Andorra”. Recull de conferències 2009: 200 anys del naixement de Darwin i 150 anys de L’evolució de les espècies; 4s Debats de recerca: La llengua catalana i Andorra, 25 i 26 de setembre 2009, pp. 220-231. Societat Andorrana de Ciències, Andorra.

Multilingüisme i universitat

 • Díaz, J. M., i Bastida, C. (2019). “Multilingualism in European Language Education: Principality of Andorra”, a C. Lapresta-Rey i À. Huguet (eds.) Multilingualism in European Language Education. Clevedon (RU): Multilingual Matters, p. 72-89.
 • Bastida, C., Díaz, J.M. i Nicolau, M. (2015). “Promoting Multilingualism at the University Level. The Case of Andorra”, a Learning and using multiple languages: current findings from research on multilingualism. Cambridge Scholars.
 • Díaz, J. M. (2010). “Language teaching and multilingualism in Andorra”. Good CLIL Practice. Seminari Comenius-Grundtvig FI-2010-080-001.

Emocions i comunicació electrònica

Actituds lingüístiques de la població escolar d’Andorra

Aplicació de la metodologia sistèmica a l’evolució de l’ús del català

L’ús de les tecnologies a les aules d’anglès del sistema d’ensenyament andorrà

 • Costa, F. (2017). “Policies, beliefs and practices on the use of technology in the EFL classroom in the Andorran school system”. 25th EUROCALL Conference. University of Southampton, 23-26 agost de 2017.
 • Costa, F. (2016). [Ressenya del llibre Languages for Specific Purposes in the Digital Era, de E. Bárcena, T. Read i J. Arús (eds)]. Ibérica, 32, 258-261.

Altres

 • Costa, F. (en premsa). “La diversitat cultural i la llengua”. Recull de conferències 2016: 150 anys de la Nova Reforma (1866-2016); 10ns Debats de recerca: Recerca en Biociències per a la salut. Societat Andorrana de Ciències, Andorra.