Bàtxelor en Ciències de l’educació

L’objectiu del bàtxelor en Ciències de l’educació, regulat mitjançant el Decret de l‘11 de juliol del 2018, és formar mestres de maternal i primera ensenyança que puguin vehicular les classes en diferents llengües. Permet als professionals estar alineats amb les metodologies pedagògiques emprades a l’Escola Andorrana i estar formats en les competències per una ciutadania democràtica i la defensa dels drets humans associades al Consell d’Europa, fent èmfasi en la innovació i la utilització de les tecnologies en l’àmbit pedagògic.

Modalitat de l’ensenyament

 • Presencial.
 • Dual (durant el segon i tercer curs es combina la formació a la universitat amb l’assistència al centre escolar).
 • Multilingüe (català, anglès i francès)

Accés

 • Batxillerat andorrà
 • Diploma professional avançat
 • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra.

Es recomana tenir un nivell mínim de B2 en català, B1 en la llengua de menció i A2 en la tercera llengua, d’acord amb l’enfocament lingüístic del bàtxelor.

Competències

Les persones titulades en el bàtxelor en Ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra tenen, entre d’altres, les competències professionals per exercir de mestres de maternal i primera ensenyança.

Competències transversals:

 • Comunicar-se, oralment i per escrit, en la llengua pròpia i en d’altres, incloent-hi l’anàlisi i la síntesi del discurs.
 • Comunicar-se amb altres persones proporcionant una informació adaptada a les necessitats dels interlocutors.
 • Treballar en equips interdisciplinaris i en xarxa.
 • Utilitzar estratègies bàsiques per preveure i resoldre problemes, conflictes i canvis dins del camp professional.
 • Cercar, gestionar, analitzar i utilitzar la informació de manera autònoma en un entorn professional.
 • Organitzar i planificar la feina pròpia i els estudis ulteriors.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Tenir consciència de les repercussions socials, mediambientals, econòmiques i jurídiques de les activitats professionals.
 • Aprendre de manera autònoma i adquirir nous coneixements permanentment.
 • Interpretar i aplicar els coneixements d’acord amb els valors ètics.

Competències específiques:

 • Gestionar situacions d’ensenyament-aprenentatge integrat de continguts i llengües en contextos plurilingües i multiculturals.
 • Planificar la intervenció educativa des d’un plantejament global tenint en compte les característiques de l’alumnat, les metodologies educatives diversificades i els referents establerts en els programes educatius.
 • Gestionar dinàmiques de grup que afavoreixin el desenvolupament de les competències des de la participació democràtica, l’aprenentatge cooperatiu i la resolució positiva de conflictes.
 • Regular els processos d’ensenyament-aprenentatge a partir de les evidències recollides a l’avaluació dels alumnes fomentant alhora l’autoregulació de l’aprenentatge.
 • Adaptar els elements curriculars, les variables metodològiques i els recursos a l’abast, especialment els recursos tecnològics, a les característiques dels alumnes i a les seves necessitats individuals i particulars.
 • Desenvolupar la cultura democràtica i la sostenibilitat a totes les accions educatives fomentant els valors, les actituds, les aptituds, els coneixements i la comprensió crítica del món.
 • Crear mecanismes de participació i de presa de decisions de l’alumnat en els diferents àmbits del procés formatiu sobre la base de la cultura democràtica.
 • Guiar l’alumne en el seu procés formatiu i orientar l’alumnat i les famílies en la presa de decisions educatives.
 • Gestionar situacions d’ensenyament i aprenentatge que incorporin els elements de la cultura digital i l’ús de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.
 • Gestionar grups de treball per al desenvolupament de projectes educatius, amb diferents actors de la comunitat educativa i de la societat en general, tenint en compte l’estructura educativa d’Andorra.
 • Innovar en la pràctica educativa a partir de la recerca i l’intercanvi d’experiències, dins de les possibilitats i els límits de l’educació a la societat actual i els models de millora de la qualitat als centres educatius.
 • Construir models de representació del món amb diferents graus de complexitat a partir del domini dels continguts de les àrees disciplinàries i la seva didàctica, des d’un pensament crític i una visió transversal.

Pla d’estudis

 • Tal com estableix el Pla d’estudis, publicat al BOPA el 29 d’agost del 2018, el programa de formació comprèn 180 crèdits europeus, dividits en tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura de sis semestres, amb 30 crèdits cadascun. Aquests estudis també es poden cursar a temps parcial adequant-ne la durada.
 • Un crèdit europeu equival a 30 hores de càrrega de treball per a l’estudiant.
 • Cada semestre està dividit en mòduls, d’acord amb el Model educatiu de la Universitat d’Andorra.
 • Els 180 crèdits europeus del programa de formació es desglossen de la forma següent:
  • 150 crèdits obligatoris. D’aquests, 25 corresponen a estades formatives en el centre escolar i s’han de cursar en els semestres tercer, quart i sisè.
  • 30 crèdits optatius, que s’han de cursar en el cinquè semestre.
 • Per promoure la mobilitat acadèmica dels estudiants, el Pla d’estudis s’ha dissenyat perquè durant el cinquè semestre es pugui efectuar un període d’estada formativa o d’estada acadèmica en una universitat o escola a l’estranger amb l’objectiu de reforçar, entre d’altres, les competències lingüístiques.
 • Els mòduls obligatoris dels semestres tercer, quart i sisè combinen, de manera integrada, l’activitat acadèmica a la universitat i les estades formatives al centre escolar amb l’objectiu d’apropar la formació a la realitat de l’escola i ampliar els lligams entre teoria i pràctica per millorar la preparació dels futurs docents.
 • Els crèdits europeus corresponents a les estades formatives al centre escolar estan integrats en el currículum dels mòduls del Pla d’estudis i s’identifiquen amb l’extensió U+E (universitat-escola).
 • Les llengües vehiculars són el català, el francès i l’anglès, i les estades formatives també es poden vehicular en llengua castellana. L’estudiant tria el seu itinerari lingüístic i com a mínim ha d’escollir una llengua de menció a més del català (anglès o francès) en la qual ha de tenir la capacitat de vehicular continguts.
 • El Pla d’estudis està format per mòduls que es distribueixen de la forma següent:
SEMESTREMÒDULSCRÈDITS
1Escola, sistema educatiu i funció docent15
Aprenentatge i desenvolupament en contextos educatius15
2Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals I15
Ensenyança i aprenentatge de les llengües i de l’expressió corporal i artística15
3Ensenyança i aprenentatge de les ciències socials en una cultura de la democràcia15 (11U+4E)
Ensenyança i aprenentatge de les matemàtiques15 (11U+4E)
4Ensenyança i aprenentatge de continguts en una llengua estrangera I15 (11U+4E)
Ensenyança i aprenentatge de les ciències experimentals II15 (11U+4E)
5Mobilitat 30
6Ensenyança i aprenentatge de continguts en una llengua estrangera II15 (11U+4E)
Treball de fi de bàtxelor 15 (10U+5E)
Total180

Condicions per a la matriculació als mòduls

Els estudiants podran seguir els estudis a temps parcial o bé a temps complet matriculant-se cada semestre d’un mínim de 15 crèdits o d’un màxim de 30. En situacions excepcionals es pot presentar una sol·licitud de matrícula de més crèdits, que serà valorada pels responsables acadèmics de la universitat.

Al final de cada curs o cada semestre parell (S2, S4, S6), l’estudiant ha de demostrar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge associats a les llengües de formació.

.

 

Enfocament lingüístic

L’enfocament lingüístic estableix els nivells mínims següents de cada llengua al final de cada curs, amb la finalitat de garantir una progressió òptima de l’aprenentatge:

 1r CURS2n CURS3r CURS
CatalàB2.2C1.1C1.2
Llengua de menció (anglès o francès)B2.1B2.2C1.1
3a llengua (anglès o francès)B1.2B2.1B2.2

Sortides professionals

El bàtxelor en Ciències de l’educació ofereix un ampli ventall de sortides professionals:

 • Mestre/a en escoles bressol, escoles d’educació maternal i escoles de primera ensenyança.
 • Direcció de centres educatius: d’escoles bressol i d’escoles d’educació maternal i de primera ensenyança.
 • Mestre/a en escoles d’educació especial, aules hospitalàries, escoles d’adults i  institucions penitenciàries.
 • Mestre/a en entorns d’educació no formal destinats a nens i nenes de 0 a 12 anys.
 • Professional expert/a en educació en institucions culturals i serveis educatius de museus.
 • Professional expert/a en educació en empreses dedicades a l’elaboració de materials educatius.
 • Professional expert/a en educació en l’àmbit empresarial.

Continuïtat d’estudis

El bàtxelor en Ciències de l’educació dona accés als estudis de màster als països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Projectes desenvolupats en l’àmbit de la titulació

 • Publicació del conte infantil “Andorra amb ulls de formiga” (2019). L’autora i il·lustradora del conte és l’estudiant Andrea Piqué, que va elaborar el treball en el marc de l’assignatura Literatura infantil durant el curs 2017-2018
 • Premi d’innovació educativa 2018 en la categoria nacional del Premi Maria Geli amb el projecte “Construïm un vaixell” per Florenci Pla i Clara Grau.
 • #MCTAndorra Challenge. Dins de l’assignatura de Didactic of Social Sciences, la Universitat d’Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra, s’ha dissenyat conjuntament un repte per als estudiants de tercer curs del Bàtxelor en Ciències de l’educació, que consisteix en una competició per equips per elaborar un joc relacionat amb la nova exposició i amb el museu.
 • Premi accèssit al I Premi Maria Geli organitzat per GAM 21 i desenvolupat en el Col·legi Maria Janer Per què al juny/juliol a Andorra fa calor? pels professors Virginia Larraz i Florenci Pla.
 • Conte de Sant Jordi 2015  començat pels estudiants del BCE i continuat i acabat per tot l’alumnat del Col·legi Maria Janer i organitzat per les professores Virginia Larraz, Alexandra Monné i Cristina Yáñez.
 • El Romànic a Andorra. Portal de recursos educatius per treballar el romànic des de les aules. Les activitats abracen des de maternal fins a tercer cicle. Aquest projecte interdisciplinari ha estat realitzat pels estudiants de segon curs del Bàtxelor en Ciències de l’educació (BCE) en el marc de les assignatures d’Educació en patrimoni cultural d’Andorra i Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement (TAC), dirigit per les professores Cristina Yáñez i Virginia Larraz.

Publicacions de projectes d’innovació educativa desenvolupats en l’àmbit de la titulació

Informació complementària

Membre de: Association for Teacher Education in Europe

Contacte

Alexandra Saz asaz@uda.ad
Coordinadora del bàtxelor en Ciències de l’educació

Formulari de preinscripció